Antimicrobiële resistentie 3 (AMR3)

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opdracht gegeven een programma op te zetten waarin bestaande kennis over het beperken van AMR beter wordt benut voor de volksgezondheid. Dit programma is een vervolg op de twee voorgaande nationale programma’s (Antimicrobiële resistentie en Antibiotica Resistentie) en sluit aan bij het internationale programma JPIAMR, waar ZonMw aan deelneemt. Het AMR3 programma zal lopen van 2022-2025.

Aanleiding

Resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen, kortweg antimicrobiële resistentie (AMR), is een toenemend risico voor de gezondheid van mens en dier. Het potentieel van antibacteriële middelen is al grotendeels benut en de mogelijkheid op ontwikkeling van nieuwe antibiotica is beperkt. Wereldwijd is een toename waargenomen van resistentie tegen de bestaande middelen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal onbehandelbare infecties wereldwijd zal toenemen. Dit geldt niet alleen voor resistente bacteriën, maar ook voor andere resistente micro-organismen zoals virussen, parasieten en schimmels. Er is wereldwijd nog veel te winnen wat betreft de menselijke invloed op AMR, zowel in het beperken van ontwikkeling en verspreiding van AMR, als bij de inzet van antimicrobiële middelen.

Doel en aandachtsgebieden

Over AMR is (inter)nationaal al veel kennis beschikbaar die nuttig is voor het voorkomen van het (verdere) ontstaan van resistente micro-organismen en van maatregelen om verspreiding ervan te beperken. Het toepassen van deze kennis in Nederland vraagt echter om methoden en strategieën die reeds bewezen effectieve interventies beter ingebed kunnen krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk (implementatie). Het programma heeft dan ook als doel het verbeteren van implementatie van reeds beschikbare kennis voor preventie en/of beperking van antimicrobiële resistentie (AMR) als risico voor de gezondheid van de mens. Het programma richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Inventarisatie van barrières en stimulatoren voor het toepassen van interventies om de ontwikkeling en verspreiding van AMR te beperken;
  • Inzet van strategieën die bijdragen aan effectief gebruik van antimicrobiële middelen door: beter inzetten van diagnostische middelen, gepast voorschrijfgedrag, intervention mapping op basis van (meta)data en informatietechnologie en kunstmatige intelligentie;
  • Toepassing van kennis over gedrag rondom AMR-preventie en -verspreiding: intervention mapping van effectief bewezen interventies die invloed hebben op verspreiding van AMR, in het bijzonder bij uitbraken;
  • De toepasbare elementen uit AMR-surveillance beter benutten en opzetten van surveillance voor andere resistente micro-organismen dan bacteriën.

Subsidieoproep Antimicrobiële Resistentie

De 1e subsidieoproep van het programma Antimicorbiële Resistentie 3 (AMR3) genaamd 'Implementatie van AMR kennis in de praktijk' is tot 27 november 2023, 14:00 uur open. Het doel van het AMR3 programma en deze oproep is het verbeteren van gebruik van reeds beschikbare kennis ten behoeve van preventie en/of beperking van AMR als risico voor de gezondheid van de mens. In deze subsidieronde ligt de focus op het toepassen van implementeerbare kennis in verschillende stadia van onderzoek en het verbeteren van implementatiekennis. Meer weten over de subsidieoproep? Lees het nieuwsbericht.

Nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie gepubliceerd

Het Nationale Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 om antimicrobiële resistentie terug te dringen is gepubliceerd. Met deze nieuwe langetermijnaanpak heeft Nederland de ambitie op AMR-gebied de samenwerking te versterken, kennis te verbreden, bewustzijn te verhogen en internationaal te verbinden. Het Nationale Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 is een gezamenlijke inzet van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Nieuwsbericht Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030

Download en bijlagen Actieplan

One Health

One Health is een interdisciplinaire benadering van resistentie in micro-organismen in mens, dier en milieu en hun onderlinge interactie. Vanuit deze disciplines is kennis nodig om een effectieve aanpak van resistentie tegen antimicrobiële middelen te realiseren. Dit programma stimuleert de samenwerking tussen onderzoekers in deze verschillende disciplines.

Internationale samenwerking

Resistente micro-organismen houden zich ook niet aan landsgrenzen. Nederland participeert daarom in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). JPIAMR coördineert nationale publieke funding om transnationaal AMR-onderzoek en -activiteiten te ondersteunen in de 6 aandachtsgebieden zoals vastgesteld in de strategische onderzoeksagenda: therapieën, diagnostiek, surveillance, transmissie, omgeving en interventies. Een deel van het budget van het programma is gereserveerd voor internationale samenwerking via de joint actions van het JPI. Bekijk meer over JPIAMR en de projecten op onze website.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 6.000.000
Looptijd: 39%
Looptijd: 39 %

Contact

Linda van Gaalen

Senior programmamanager
Graag e-mail i.p.v. bellen
amr [at] zonmw.nl