Antibiotica Resistentie (ABR)

Handen die petrischaaltje vasthouden

Er is momenteel geen subsidieronde open. In de 3e en laatste subsidieronde over antibioticaresistentie en FAIR-data zijn er 8 subsidieaanvragen gehonoreerd. In de 2e subsidieronde zijn 6 subsidieaanvragen gehonoreerd. Vanuit de 1e subsidieoproep zijn 11 onderzoeksprojecten gestart. Hier vindt u meer informatie over alle 25 gehonoreerde projecten binnen het ABR-programma.

Subsidierondes voor dit programma waren in 2016, 2017 en 2018. Het beschikbare budget voor het programma bedraagt €16 miljoen.

Onderaan deze pagina en bij de tab 'Publicaties' vindt u de programmatekst.

Op 14 november 2018 organiseerden VWS, het RIVM en ZonMw een conferentie. Deze conferentie ging onder andere over (resultaten en implementatie) van onderzoek naar antibioticaresistentie. Ook hebben we de evaluatie van het programma Piority Medicines Antimicrobiéle Resistentie aan VWS aangeboden.

Speerpunt VWS

De minister van VWS heeft antibioticaresistentie tot een speerpunt gemaakt tijdens het Nederlandse Europees voorzitterschap in 2016. Een van de activiteiten die hierbij hoorde, is het inrichten van een nieuw onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie. Dit programma is het vervolg op het programma 'Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie' dat liep van 2009 tot 2018.

Onderzoeksthema’s

Op basis van de beleidsbrief van het ministerie van VWS van 24 juni 2015, de Strategic Research Agenda van het JPIAMR en de kennisagenda AMR die door ZonMw is opgesteld in 2015 zijn de volgende thema’s gekozen: 

  • Mechanismen voor het ontstaan en de verspreiding van antibacteriële resistentie
  • Geschikte diagnostiek
  • Mechanismen en doelen voor nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica
  • Optimaliseren van antimicrobiële therapie: dosering en gebruik

Als rode draad door het programma loopt de aandacht voor gedragswetenschappen. Inzicht in onder meer sociale en economische factoren die een rol spelen bij het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie is nodig voor het ontwikkelen van een effectieve strategie.

One Health

Resistente bacteriën komen voor in mensen, dieren en de omgeving. Vanuit al deze disciplines is kennis nodig om een effectieve aanpak van antibioticaresistentie te realiseren. Deze benadering staat bekend onder de noemer ‘One Health’. Het programma ABR stimuleert samenwerking tussen onderzoekers in deze verschillende disciplines.

Internationale samenwerking

Resistentie bacteriën houden zich ook niet aan landsgrenzen. Nederland participeert daarom in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). JPIAMR coördineert nationale publieke funding om transnationaal AMR-onderzoek en -activiteiten te ondersteunen in de 6 aandachtsgebieden zoals vastgesteld in de strategische onderzoeksagenda: therapieën, diagnostiek, surveillance, transmissie, omgeving en interventies. Een deel van het budget van het programma ABR is gereserveerd voor internationale samenwerking via de joint actions van het JPI. Bekijk meer over JPIAMR en de projecten op onze website.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 16.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Linda van Gaalen

Senior programmamanager
Graag e-mail i.p.v. bellen
amr [at] zonmw.nl