Binnen het deelprogramma Vroege opsporing wordt wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd dat kennis oplevert voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden.

Vroege Opsporing (2019 - 2022) is een deelprogramma van het Preventieprogramma 2019-2022 van ZonMw.

Het programma kent 2 doelstellingen, namelijk: het verzamelen van kennis over de mogelijke gezondheidswinst dan wel mogelijke schade (nut-risico verhouding) van screening bij de gezonde burger en de mate hiervan. De andere doelstelling is het individu in staat stellen eigen keuzes te maken op het gebied van screening door zorg te dragen voor optimale voorlichting en door onderzoek uit te zetten waardoor de handelingsopties van de burger vergroot kunnen worden.

Deze doelen zijn geoperationaliseerd in 4 onderzoeksthema’s:

  1. kennis over nieuwe methoden, instrumenten en tests en de (kosten)effectiviteit op het terrein van screening;
  2. kennis over risicoprofilering en -selectie en de (kosten)effectiviteit met het oog op geïndividualiseerde screening;
  3. kennis over goed geïnformeerde keuze, handelingsopties, gezondheidsvaardigheden en de beleving bij de burger;
  4. kennis over health checks.

Stand van zaken

In de open ronde 2015-2016 zijn 11 projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn gestart in 2016 en zullen afronden in 2020. Bekijk hier het overzicht van de lopende projecten.

In 2017 zijn 2 open rondes uitgezet waarvan één zich richt op screening en de ander op goed geïnformeerd kiezen binnen screeningspraktijken. In beide rondes zijn 4 projecten gehonoreerd. De projecten van deze rondes starten in 2019.

Naast de open rondes zijn er binnen het huidige programma 2 top-down projecten uitgezet in 2017. Beide projecten richten zich op onderzoek naar de mogelijke invoering van tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Betrokken organisaties bij bevolkingsonderzoek

Meerdere organisaties zijn betrokken bij van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken en innovaties hiervoor. De minister van het Ministerie van VWS besluit tot het invoeren van een bevolkingsonderzoek, het RIVM voert de bevolkingsonderzoeken uit en de Gezondheidsraad adviseert over de bevolkingsonderzoeken. Afstemming tussen de verschillende organisaties is van groot belang. ZonMw neemt deel aan het afstemmingsoverleg waar onder andere gesproken wordt over toekomstige ontwikkelingen in screening. Ook zitten er waarnemers vanuit VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad in de programmacommissie Vroege Opsporing.

Meer informatie:

Preventieprogramma 2019-2020

Preventie 5: Deelprogramma 5 - Vroege Opsporing

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website