Binnen het deelprogramma Vroege opsporing wordt wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd dat kennis oplevert voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden.

Vroege Opsporing (2019 - 2022) is een deelprogramma van het Preventieprogramma 2019-2022 van ZonMw.

Het programma kent 2 doelstellingen, namelijk: het verzamelen van kennis over de mogelijke gezondheidswinst dan wel mogelijke schade (nut-risico verhouding) van screening bij de gezonde burger en de mate hiervan. De andere doelstelling is het individu in staat stellen eigen keuzes te maken op het gebied van screening door zorg te dragen voor optimale voorlichting en door onderzoek uit te zetten waardoor de handelingsopties van de burger vergroot kunnen worden.

Deze doelen zijn geoperationaliseerd in 4 onderzoeksthema’s:

  1. kennis over nieuwe methoden, instrumenten en tests en de (kosten)effectiviteit op het terrein van screening;
  2. kennis over risicoprofilering en -selectie en de (kosten)effectiviteit met het oog op geïndividualiseerde screening;
  3. kennis over goed geïnformeerde keuze, handelingsopties, gezondheidsvaardigheden en de beleving bij de burger;
  4. kennis over health checks.

Stand van zaken

In de open rondes screening en goed geïnformeerd kiezen zijn 8 projecten gehonoreerd, in beide rondes 4. Deze projecten zijn gestart in 2019 en zullen afronden in 2021 en 2023.

In de open ronde 2019-2020 en de ronde onderzoeksvragen RIVM-CvB zijn tevens 8 projecten gehonoreerd, waarvan 6 in de open ronde en 2 in de RIVM ronde. Deze projecten starten eind 2020 en ronden af in 2024. Bekijk hier het overzicht van de lopende projecten.

Betrokken organisaties bij bevolkingsonderzoek

Meerdere organisaties zijn betrokken bij van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken en innovaties hiervoor. De minister van het Ministerie van VWS besluit tot het invoeren van een bevolkingsonderzoek, het RIVM voert de bevolkingsonderzoeken uit en de Gezondheidsraad adviseert over de bevolkingsonderzoeken. Afstemming tussen de verschillende organisaties is van groot belang. ZonMw neemt deel aan het afstemmingsoverleg waar onder andere gesproken wordt over toekomstige ontwikkelingen in screening. Ook zitten er waarnemers vanuit VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad in de programmacommissie Vroege Opsporing.

Meer informatie:

Preventieprogramma 2019-2022

Preventie 5: Deelprogramma 5 - Vroege Opsporing

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website