Project medische arrestantenzorg

Projectnummer10480012140003
Looptijdnovember 2022 t/m oktober 2025
ProjectleiderIsabelle Bos (Nivel)

Zicht op Kwaliteit Medische Arrestantenzorg: van meten naar verbeteren middels kwaliteitsindicatoren

Medische arrestantenzorg (MAZ) verschilt van reguliere zorg omdat het gaat om een kwetsbare groep waarvoor specifieke, medische zorg nodig is. Toch is er is weinig bekend over de kwaliteit van MAZ. Dat komt door een gebrek aan consensus over wat goede kwaliteit van MAZ is en door het ontbreken van een instrument om de geleverde kwaliteit te meten.

Doel en werkwijze

Op basis van bestaande literatuur en inbreng van een expertgroep ontwikkelen we daarom een indicatorenset die kan rekenen op draagvlak in het veld. Deze wordt gevalideerd en getoetst op haalbaarheid, gebruikmakend van gegevens uit bestaande registratiesystemen. Vervolgens wordt voor een selectie van indicatoren, de data verzameld en de kwaliteit van de MAZ in kaart gebracht. De resultaten worden gerapporteerd en besproken met het veld. Het project bouwt inhoudelijk voort op en maakt gebruik van de ervaringen en uitkomsten in het project Op weg naar een onderzoeksdata-infrastructuur in de forensische geneeskunde.

Meer informatie

Forensische geneeskunde

Dit project is een van de projecten van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en  kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorg in de eerstelijns forensische context.

> Lees meer over het programma

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Isabelle Bos betrokken is:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website