Over dit programma

Besluit van bestuur van domein ZonMw van 7 juli 2022 tot wijziging van de Call for proposals ZonMw Open Competitie 2021

Het domeinbestuur ZonMw;

 • gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en artikel 2.1.2, eerste lid, van de NWO Subsidieregeling 2017;
 • gelet op artikel 6.3, eerste en tweede lid, van het Bestuursreglement NWO 2017, alsmede artikel 3.1, eerste en derde lid, en artikel 4.2, eerste lid, van het Domeinreglement NWO 2021;
 • overwegende dat in de Call for proposals ZonMw Open Competitie 2021, in de Staatscourant gepubliceerd op 22 juni 2021, nr. 31456, extra middelen beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van OCW waardoor er meer aanvragen toewijsbaar zijn. In het voordeel van de aanvragers wordt de norm verlaagd om in aanmerking te komen voor de categorie ‘hoogst geprioriteerde’ aanvraag;

BESLUIT:

Artikel 1  
De call for proposals ZonMw Open Competitie 2021 te wijzigen als volgt:

a.
het in paragraaf 1.2 genoemde subsidieplafond te verhogen van 19.000.000,- euro naar 24.200.000,-    euro.
De tekstregel  van paragraaf 1.2 wordt derhalve gewijzigd in:

“Voor de subsidieronde 2021 bedraagt het totale beschikbare budget € 24.200.000.”

b.
in paragraaf 4.2, subparagraaf ‘evaluatie referentenrapporten, wederhoor en interviewselectie’, wordt de tekst:

“Om in aanmerking te komen voor de categorie ‘hoogst geprioriteerde aanvragen’ moeten aanvragen voldoen aan onderstaande criteria:

 • minimale kwalificatie van ‘relevant’ (score 1,49 of lager)
 • minimale gemiddelde kwalificatie van ‘excellent tot zeer goed’ voor kwaliteit (score van 2,00 of lager)
 • minimale gemiddelde kwalificatie van ‘goed’ voor methodologie en investeringsmodule (indien aangevraagd; score van 5,49 of lager)
 • unaniem positief advies door vier voorbewerkers van de beoordelingscommissie´

gewijzigd in:

“Om in aanmerking te komen voor de categorie ‘hoogst geprioriteerde aanvragen’ moeten aanvragen voldoen aan onderstaande criteria:

 • minimale kwalificatie van ‘relevant’ (score 1,49 of lager)
 • minimale gemiddelde kwalificatie van ‘excellent tot zeer goed’ voor kwaliteit (score van 2,49 of lager)
 • minimale gemiddelde kwalificatie van ‘goed’ voor methodologie en investeringsmodule (indien aangevraagd; score van 5,49 of lager)
 • unaniem positief advies door drie voorbewerkers van de beoordelingscommissie”

Artikel 2  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant, gepubliceerd op 20 juli 2022 en werkt terug tot en met 22 juni 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie voor ander nieuws over ZonMw Open Competitie het tabblad 'Actueel'.

Onderzoeksvoorstellen voor vrij, fundamenteel onderzoek

ZonMw Open Competitie is bedoeld voor onderzoeksvoorstellen voor vrij, fundamenteel onderzoek. Dit financieringsinstrument kent geen thematische beperking en richt zich op onderzoeksvoorstellen in alle wetenschappelijke disciplines met een vraag- of probleemstelling op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie.

Excellente team science bevorderen

Met dit programma willen we onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden samenbrengen om zo excellente team science te bevorderen, die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.
De verwachte uitkomst van een project is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team science). ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing in wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.

Financiering voor verschillende modules

Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Kennisbenutting en Internationalisering. Via de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur. Deze module bedraagt minimaal  € 100.000 en maximaal € 250.000 en is bedoeld voor financiering van een investering zoals wetenschappelijk vernieuwende apparatuur. Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht.

Bij de ZonMw Open Competitie gaat het samenvattend om:

 • Innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
 • Team science: innovatieve en synergistische samenwerking tussen onderzoeksgroepen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website