Begin juli 2022 is aan 12 projectgroepen subsidie toegekend vanuit de Open Ronde 2023 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.

Projecten

Optimizing imaging for very early detection of arthritis – studying the cost-effectiveness, accuracy, and patient friendliness of a short MRI protocol
(10390012110002)

Reumatoïde artritis is een ziekte die gekenmerkt wordt door gewrichtsontstekingen in hand- of voetgewrichten. Beeldvormende technieken kunnen gewrichtsontsteking herkennen voordat deze met lichamelijk onderzoek zichtbaar zijn. Door het eerder herkennen van patiënten die reumatoïde artritis krijgen kan behandeling eerder starten. Dit leidt tot een milder ziektebeloop, beter behoud van functioneren en minder werkuitval. In de praktijk wordt echo gebruikt om gewrichtsontsteking op te sporen, echter is dit onvoldoende sensitief. MRI, de gouden standaard, is accurater maar wordt weinig gebruikt vanwege kosten en invasiviteit (door lang protocol en contrastmiddel). Wij willen onderzoeken of een nieuwe, betaalbare, korte MRI-sequentie (5 min, zonder contrastmiddel) effectiever en doelmatiger gewrichtsontsteking kan opsporen dan echo. De korte MRI is inzetbaar op reguliere MRI-scanners en zal worden onderzocht in patiënten met beginnende reumaklachten.

The TWIN Cerclage - TWINC study. The effectiveness of Cerclage for the reduction of extreme preterm birth and perinatal mortality in Twin pregnancies with a short cervix
(10390012110017)

Vrouwen die zwanger zijn van een tweeling hebben een grote kans op vroeggeboorte. Als bij de 20 weken echo een korte baarmoedermond wordt gemeten, is er een grote kans op een extreme vroeggeboorte. Jaarlijks overlijden hierdoor > 150 kinderen. Een groot aantal van de overlevende kinderen ondervindt langdurig negatieve gevolgen, dit heeft een grote impact op het gezin. Een kleine operatie die mogelijk het risico op extreme vroeggeboorte verlaagt, is een vaginale cerclage: een niet-oplosbare hechting door de baarmoedermond. Binnen ons onderzoek zullen wij vrouwen die zwanger zijn van een tweeling, én bij 20 weken een korte baarmoedermond hebben, vragen om deelname. De vrouwen worden door loting ingedeeld in de interventiegroep waarbij een cerclage geplaatst wordt óf de controlegroep waarbij (volgens de huidige richtlijn) geen cerclage geplaatst wordt. Hierbij wordt het verschil in uitkomst (zwangerschapsduur, gezondheid moeder en kind) onderzocht.

Optimization of pancreatic cyst surveillance to detect pancreatic cancer: a modelling study to evaluate if less is more
(10390012110032)

Alvleesklierkanker is zeldzaam (2600 patiënten per jaar) en dodelijk. Alvleeskliercysten komen juist vaak voor (49% van de bevolking) en zijn meestal onschuldig, maar groeien sporadisch uit tot kanker. In dat geval biedt vroege opsporing de beste kans op genezing. Daarom adviseren richtlijnen jaarlijkse cyste controle. Het nut hiervan is nooit bewezen en wordt zelfs sterk betwijfeld, zeker voor laag risico cysten (LRC). Dit project onderzoekt of voor LRC minder controle (bv langere intervallen) net zo veilig is maar doelmatiger dan het huidige beleid. Met gegevens van een langlopend onderzoek bouwen we een simulatie model dat, voor verschillende kanker risico niveaus, de effecten van verschillende scenario’s kan voorspellen. Ook vragen we patiënten naar hun beleving, en in welke situatie zij minder controle zouden accepteren, om afgestemde patiënt informatie te ontwikkelen. Zo beogen wij het cystebeleid te verbeteren, kosten te besparen, en patiënten te beschermen tegen onnodige controles en angst.

Primary care diagnostics or diagnostics in a memory clinic in older persons with memory complaints - A long-term cost-effectiveness trial with non-inferiority design
(10390012110040)

In Nederland wordt de diagnose dementie vaker op een geheugenpolikliniek gesteld dan bij de huisarts. Op een geheugenpoli wordt de diagnose vaak sneller gesteld, maar het uitgebreide onderzoek op een geheugenpoli wordt vaak als belastend ervaren. Het is dus de vraag of verwijzing wel in het belang van de patiënt is. Bovendien is onderzoek op de geheugenpoli duurder. Wij denken dat voor de meeste ouderen met geheugenklachten de diagnostiek net zo goed bij de huisarts kan worden gedaan. Landelijke dementie richtlijnen adviseren dit ook. Om dit aan te tonen vragen we 294 ouderen bij wie de huisarts denkt aan dementie, om mee te doen aan het onderzoek. We loten of de oudere wordt verwezen naar de geheugenpoli, of dat de huisarts het onderzoek doet. Gedurende 2.5 jaar kijken we naar voor ouderen belangrijke uitkomsten als: dagelijks functioneren; stemming en gedrag; mantelzorger belasting; acute ziekenhuis opnames; verhuizing naar een verpleeghuis, naar zorgkosten en of de diagnose klopt.

Multi-parametric MRI in patients suspected for muscle invasive bladder cancer: a new local staging paradigm
(10390012110044)

De prognose van patiënten met spierinvasieve blaaskanker (MIBC) is de laatste 30 jaar niet verbeterd. De helft van de 2000 patiënten die jaarlijks met MIBC wordt gediagnosticeerd zal ondanks de in opzet curatieve lokale behandeling van de blaas binnen 5 jaar aan de ziekte overlijden. Dit suggereert dat de ziekte al is uitgezaaid op moment van behandeling. We denken dat de standaard lokale stadiëringstechniek, het op de operatiekamer volledig wegschrapen van de tumor (TURT), mogelijk een oorzaak is van tumorcelverspreiding. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat een MRI scan van de blaas in combinatie met een poliklinische biopsie een veiligere, goedkopere en snellere manier is om spierinvasie bij blaaskanker aan te tonen, en dat de tijd tot de definitieve behandeling korter wordt in vergelijking met TURT. Dit zou een enorme stap voorwaarts zijn en een enorme impact kunnen hebben op het aantal patiënten dat jaarlijks overlijdt aan blaaskanker.

Preventing recurrent ‘idiopathic’ acute pancreatitis through laparoscopic cholecystectomy (PICUS-2): a multicenter randomized trial
(10390012110045)

Waarom?
Jaarlijks krijgen 6.500 Nederlanders een acute alvleesklierontsteking (pancreatitis), met een overlijdenskans van 3-5%. Bij 25% van deze patiënten (1600+ patiënten per jaar) kan er geen onderliggende oorzaak gevonden worden, dit heet “idiopathische alvleesklierontsteking”. We weten dat ongeveer 20% van deze patiënten één of meerdere nieuwe, mogelijk dodelijke, aanvallen krijgen. Er is momenteel geen behandeling die deze herhaalde aanvallen kan voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat deze idiopathische alvleesklierontsteking vaak veroorzaakt wordt door kleine stenen of ‘galmodder’ uit de galblaas.

Verwachte resultaten en belang voor patiënten?
Door de galblaas te verwijderen daalt de kans op een nieuwe alvleesklierontsteking van 20% naar 8%; dit gebeurt tijdens een kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomie), meestal in dagopname.

Hoe?
Een gerandomiseerde studie in de 42 Nederlandse ziekenhuizen van de Pancreatitis Werkgroep Nederland gedurende vier jaar.

Safe, effective and cost-effective oxygen saturation targets for children and adolescents with respiratory distress: a randomized controlled trial
(10390012110075)

Het grootste aantal opgenomen kinderen in ziekenhuizen zijn benauwde kinderen met ziekten van de luchtwegen. Zij worden vaak behandeld met zuurstof als het zuurstofgehalte in het bloed zakt onder de 92-94%. Of zuurstoftherapie nodig is, vanaf welke ondergrens en wanneer het schadelijk is, is nooit goed onderzocht. Daardoor verschilt de ondergrens voor zuurstoftherapie tussen ziekenhuizen en internationale richtlijnen. Onnodig zuurstof geven leidt ertoe dat kinderen langer opgenomen zijn en is potentieel zelfs slecht voor een kind. Een recente studie laat zien dat bij baby's een lagere ondergrens de opnameduur verkort en mogelijk veiliger is. Daarom staat dit onderwerp in de top 10 van de kennishiaten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Er zijn aanwijzingen dat een zuurstofsaturatie ondergrens van 88% net zo veilig is, de opname- en ziekteduur kan verkorten en daarmee kostenbesparend is. Daarom willen we deze vergelijken met de huidige ondergrens van 92%, bij kinderen van alle leeftijden

Higher, faster, better: a study on (cost-) effectiveness of neuromodulation in depression. Is an accelerated intermittent Theta Burst Stimulation protocol compared to standard 10 Hz repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, more (cost-) effective in patients with treatment-resistant depression?
(10390012110079)

Waarom wilt u dit project uitvoeren?
Depressie komt veel voor en gaat gepaard met hoge ziektelast, een risico op zelfdoding en hoge kosten voor de maatschappij. Nieuwe behandelmethoden om een depressie sneller en beter te behandelen zijn hard nodig.

Welke resultaten hoopt u met dit project te bereiken?
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is zo’n nieuwe behandelmethode, en wij willen onderzoeken of intensieve behandeling gedurende 5 dagen (kosten)effectiever is dan dagelijks TMS gedurende 6 weken.

Waarom is dit project belangrijk voor patiënten/cliënten en hun naasten?
Meer dan 30% van de mensen met een depressie herstelt niet na meerdere behandelingen met medicatie en/of psychotherapie. Bij hen zal een intensief TMS behandelprotocol mogelijk uitkomst bieden.

Hoe gaat u dit project uitvoeren?
In 3 jaar worden 108 mensen met een therapieresistente depressie willekeurig toegewezen aan het intensieve of gebruikelijke TMS protocol, het effect wordt 6 maanden opgevolgd.

The cost-effectiveness of contingency management compared to standard cognitive behavioral treatment for treating cannabis use disorder in youth: A randomized controlled trial
(10390012110082)

De meeste jongeren in de verslavingszorg hebben cannabisverslaving als primair probleem. Vaak hebben zij onvoldoende baat bij de gebruikelijke behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) en vallen zij terug in gebruik. Nieuwe behandelingen zijn nodig om de cannabisverslaving te doorbreken. Contingentiemanagement (CM) is potentieel één van de meest effectieve verslavingsbehandelingen. CM is gericht op het versterken van beoogd gedrag – in dit geval het niet gebruiken van cannabis, volgens urineanalyse – door dit gedrag intensief en systematisch te belonen. Wij hopen aan te tonen dat CM vaker dan CGT leidt tot aanzienlijk minder cannabisgebruik en kostenbesparend is. Effectievere behandeling van jongeren met een cannabisverslaving is essentieel om hun risico op chronische verslaving en langdurige problemen op andere leefgebieden te verkleinen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 154 jongeren met een cannabisverslaving. Door loting ontvangen zij 12 weken behandeling met CM of CGT.

Is, in infertile women undergoing a basic fertility work-up, tubal flushing with oil-based contrast during hysterosalpingography cost-effective compared to tubal flushing by hysterosalpingo-foam sonography?
(10390012110083)

Tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek zijn een baarmoederfoto (hysterosalpingografie: HSG) en een schuimecho (hysterosalpingo-foam sonography: HyFoSy) de meest gebruikte methoden om te testen of de eileiders open zijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat een HSG met oliehoudend contrast 10% meer kans geeft op een levend geboren kind, dan een HSG met waterhoudend contrast. Een HSG is echter soms pijnlijk, er is blootstelling aan röntgenstraling en jodium (slecht voor de schildklierdfunctie) en het is duur. Daarom wordt steeds vaker een schuimecho verricht (testeigenschappen even goed als HSG, minder pijnlijk, goedkoper). Op dit moment is het onbekend of het directe vruchtbaarheidsbevorderende effect van HSG met oliehoudend contrast ook bij schuimecho aanwezig is. In deze studie zullen we de vraag beantwoorden of HSG met oliehoudend contrast leidt tot meer zwangerschappen dan schuimecho, zodat paren en behandelaren tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek een afgewogen keuze kunnen maken.

DrivinG PrEssure DuriNg GEneRal AnesThesia FOr Minimally Invasive Abdominal SuRgery - A Randomized Clinical Trial (GENERATOR)
(10390012110091)

Jaarlijks worden er meer dan 55 miljoen buikoperaties uitgevoerd. De laatste jaren vindt er een snelle ontwikkeling van open buikoperaties naar ‘kijkoperaties’ plaats. Tegenwoordig worden de meeste buikoperaties uitgevoerd als kijkoperatie. Tijdens deze operaties krijgen patiënten narcose en worden daarom beademd. Om te voorkomen dat de long samenvalt, houden we aan het einde van de uitademing de druk in de long hoger dan normaal. Op dit moment is onbekend hoe hoog deze druk moet zijn. Het risico van een te hoge druk is overrekking van longweefsel en van een te lage druk samenvallen van longweefsel. Wij willen onderzoeken of een gepersonaliseerde druk waarin gezocht wordt naar het juiste balans tussen overrekken en samenvallen van longweefsel, leidt tot minder tot longcomplicaties na de operatie vergeleken met een lage druk die op dit moment vaak als standaard wordt gebruikt. Dit onderzoek zal op operatiekamers in Nederland en buitenland door anesthesiologen worden uitgevoerd.

SUperiority of Perineoplasty as concomitant surgical procedure during Pelvic Organ prolapse Repair: a comparative cohort Trial (SUPPORT)
(10390012110093)

Veel vrouwen krijgen te maken met een verzakking (prolaps). Om dit te verhelpen is een operatie vaak noodzakelijk. 25% van alle prolapsoperaties wordt uitgevoerd bij een herhaalde prolaps (een recidief). Daarom is onderzoek naar verlagen van recidiefkans belangrijk. Een risicofactor voor recidief is een wijde hiatus genitalis (openstaan van de vagina). Uit klinische observatie blijkt dat dit risico verkleind kan worden door het toepassen van een perineoplastiek (PP). Bij een PP worden oppervlakkige bekkenbodemspieren bij elkaar gehecht. Het effect van een PP is echter nooit goed onderzocht. Hierdoor staat er geen advies in de richtlijn en is de praktijkvariatie groot. Wij onderzoeken of het uitvoeren van een PP tijdens een prolapsoperatie het recidiefrisico verkleint. Hiervoor worden vrouwen die een prolapsoperatie ondergaan met en zonder PP opgevolgd. De uitkomsten (patiënt-tevredenheid, chirurgisch succes, etc.) worden eerst gecorrigeerd voor patiënt-karakteristieken en dan vergeleken.

Meer informatie

•    Lees meer over het Programma DoelmatigheidsOnderzoek
•    Bekijk de themapagina DoelmatigheidsOnderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website