Vooraankondiging subsidie voor versterking verloskundige samenwerkingsverbanden

In Nederland is de geboortezorg van goede kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen én te verbeteren kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden vanaf 29 april subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Op die manier kunnen zij de integrale geboortezorg verder professionaliseren en verbeteren.

Belangrijke rol VSV’s

Voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland zijn goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) heel belangrijk gebleken. Een VSV is een regionaal netwerk van organisaties van verloskundig zorgverleners, kraamzorgorganisaties en andere geboortezorg professionals. Samen stellen zij het (kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond zwangerschap en geboorte vast. 

Basiskader en bouwstenen

Onder leiding van de Federatie van VSV’s en VWS hebben de VSV’s een basiskader opgesteld. In het basiskader, voortkomend uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, staan de 4 belangrijkste verantwoordelijkheden en taken omschreven van een VSV. Hierbij gaat het om:

  • Samenwerking & organisatie
  • Multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking
  • Communicatie & informatie
  • Kwaliteitsfocus & cyclus

Deze verantwoordelijkheden worden in dit subsidieprogramma ‘bouwstenen’ genoemd. 

Met subsidie bouwstenen uitwerken

Met de inzet van de subsidiemiddelen kunnen VSV’s deze bouwstenen verder in de praktijk toepassen. Ondersteund door coördinatoren van het NRCG en de Federatie houden de VSV’s hun voortgang en ervaringen binnen de bouwstenen bij, als onderdeel van het eigen leer- en verbeterproces. 

Wanneer gaan we van start?

De subsidieoproep wordt opengesteld op 29 april 2024. Op 16 mei organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst, waar VSV’s vragen kunnen stellen over de subsidieoproep. U kunt zich hier alvast aanmelden. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming van de subsidieaanvragen plaats en eind 2024 kunnen de projecten van start. Het programma loopt tot eind 2026.

Wat gebeurt er na 2026?

Om de resultaten van het programma duurzaam te kunnen borgen, wordt parallel gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV na dit programma. VWS zal samen met de NZa en het Zorginstituut in de looptijd van het programma de mogelijkheden verkennen en uitwerken hoe een VSV bekostigd kan worden voor het coördinerende werk ter ondersteuning van integrale zorgverlening. Het doel is dat na 2026 hiervoor structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

Samenwerking

Het stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunt VSV’s bij het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken zoals beschreven in het basiskader. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ). De VSV’s worden in de regio ondersteund door coördinatoren van het NRCG en de Federatie van VSV’s. Zij maken daarbij gebruik van kennis, informatie en instrumenten van het CPZ.