Subsidieronde MOOI in Beweging geopend

Vanaf vandaag kunt u samen met andere partijen in een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor drie verschillende subsidieoproepen: 1) meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar), 2) veilige sportomgeving voor de (jeugdige) topsporters en 3) aanpak, ervaringen en effecten professionalisering van het sportaanbod. De deadline van indienen is 14 november 2023, 14.00 uur.

Meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar)

Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan het meer en beter bewegen van alle jonge kinderen (0-6 jaar) door een passende sociale, fysieke en digitale omgeving te bieden in de verschillende levensfasen. Het doel is te kijken of en hoe de intrinsieke beweegmotivatie van het jonge kind vastgehouden kan worden. Daarbij willen we een veilige omgeving creëren die kinderen stimuleert om te blijven bewegen. De focus ligt op het jonge kind van 0 t/m 6 jaar omdat daar de natuurlijke drang om te bewegen nog aanwezig is.

In deze subsidieronde zoeken we 2 consortia: één voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar en het andere consortium voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.790.000,-. Dit is onderverdeeld in maximaal € 895.000,- voor één project voor de doelgroep 0 t/m 3 jaar en maximaal € 895.000,- voor één project voor de doelgroep 3 t/m 6 jaar. Deze oproep sluit aan bij wicked problem 2: kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit. Bekijk voor alle informatie en de voorwaarden de subsidieoproep.

Veilige sportomgeving voor (jeugdige) topsporters

Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan kennis over een (sociaal) veilige sportomgeving voor de ontwikkeling van (jeugdige) topsporters. Het doel is om met onderzoek en innovatie bij te dragen aan de transitie van de topsportcultuur van ‘prestatie centraal’ naar ‘sporter centraal’. Het leveren van prestaties blijft belangrijk, maar de topsportcultuur moet eveneens goed zijn voor de brede ontwikkeling van de (jeugdige) topsporter.

In deze subsidieronde kan per subsidieaanvraag maximaal € 300.000,- worden aangevraagd voor een looptijd tot uiterlijk 24 april 2027. Partijen dienen een eigen bijdrage (cofinanciering) te leveren van 20% van het totale budget, dit kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 300.000,-. Deze oproep sluit aan bij wicked problem 4: vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijk waarde topsport. Bekijk voor alle informatie en de voorwaarden de subsidieoproep.

Aanpak, ervaringen en effecten professionalisering sportaanbod

We willen met deze subsidieoproep bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over en inzicht in professionalisering van het sportaanbod. Het doel is om met empirisch onderzoek in de praktijk kennis en inzicht te verkrijgen in de aanpak, de werkende principes, de ervaringen en de gevolgen (bedoeld en onbedoeld) van professionalisering van het sportaanbod.

In deze subsidieronde kan per subsidieaanvraag maximaal € 400.000,- worden aangevraagd voor een looptijd tot uiterlijk 24 april 2027. Partijen dienen een eigen bijdrage (cofinanciering) te leveren van 20% van het totale budget, dit kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 400.000,-.

Deze oproep sluit aan bij wicked problem 5: de sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt en wicked problem 6: de betaalbaarheid van sport staat onder druk. Bekijk voor alle informatie en de voorwaarden de subsidieoproep.

Wie kan subsidie aanvragen?

Voor bovenstaande subsidieoproepen zijn we op zoek naar grotere samenwerkingsverbanden waarin alle partijen uit de quadruple helix (sporter/eindgebruiker, bedrijfsleven, overheid en wetenschap) vertegenwoordigd zijn. Zij vragen samen subsidie aan. Zie de subsidieoproep(en) voor de vereisten van deze samenwerkingsverbanden.

Tweede subsidieronde in 2024

Begin 2024 volgt een 2e subsidieronde waar onder andere aanvragen kunnen worden ingediend gericht op het vergroten van sport- en beweegdeelname van mensen in aandachtswijken (wicked problem 1), de samenwerking tussen sport en zorg (wicked problem 3), de inspirerende en verbindende effecten van topsport (wicked problem 4), de exploitatie en benutting van sportaccommodaties (wicked problem 5) en de betaalbaarheid van sport op individueel niveau (wicked problem 6). In december 2023 volgt hier meer informatie over.

Programma MOOI in Beweging

Met het programma MOOI in Beweging brengen we een beweging op gang die eraan bijdraagt dat onderzoek naar en de innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter aansluiten bij de praktijk. Dat doen we met een missiegedreven aanpak: vraag gestuurd vanuit de maatschappij. De wicked problems zijn de basis van het programma en startpunt voor onderzoek en innovatie. We voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en werken daarin samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Kenniscentrum Sport en Bewegen, Watertoren-overleg (verband van hoogleraren sport met vertegenwoordiging uit Hogescholen en UMC’s), Lectorenplatform Sport en Bewegen, Sportinnovator en NOC*NSF.

Onderwerpen