Start herziening en modulaire vormgeving JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Man reikt hand naar kind
Het project Herzien en omzetten van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling is gestart. Naar verwachting zal de geüpdatete richtlijn in het najaar van 2024 beschikbaar zijn.

Actueel en aansluitende richtlijn

Doel is dat de JGZ-richtlijn Kindermishandeling aansluit bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2019) en op het Landelijk professional kader. Ook zal de vernieuwde richtlijn aansluiten bij de herziene richtlijn Kindermishandeling voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming (2020) en bij de V&VN richtlijn Kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen (2023).

Het project hangt samen met het project omzetten en herzien van het Cluster Opvoeden & Ondersteunen. En zal gebruik maken van de expertise van de werkgroep cluster Opvoeden & Ondersteunen.

Handen ineen tegen kindermishandeling

De richtlijn moet bijdragen aan het terugdringen en eerder en beter signaleren van kindermishandeling. Dat vraagt afstemming en goede samenwerking. In het project werken richtlijnontwikkelaars, JGZ-professionals en opleiders, ouders en jeugdigen en kennisexperts van aanpalende beroepsgroepen nauw samen. Een panel van ouders en jeugdigen wordt actief bij de voortgang van het project betrokken zodat er goed rekening wordt gehouden met hun stem.

Digitale infrastructuur voor JGZ-richtlijnen

Naast herziening wordt de JGZ-richtlijn Kindermishandeling omgezet naar modulen. Alle modulaire richtlijnen worden ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen digitale infrastructuur. Lees meer over het recent gestarte project Digitale infrastructuur JGZ Richtlijnen in dit nieuwsbericht.