Stand van zaken subsidieoproepen biomedisch en klinisch onderzoek post-COVID

De subsidieoproepen voor zowel het biomedisch als het klinisch onderzoek naar post-COVID gaan een tweede fase in. Nu alle projectideeën zijn ingediend en beoordeeld, kunnen aanvragers voor de biomedische en de klinische ronde een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen.

Beide subsidierondes bestaan uit 2 fasen. In de eerste fase dienen aanvragers een projectidee in. Een projectidee is een beknopte beschrijving van het onderzoeksproject in een door ZonMw bepaald format. Deze projectideeën worden beoordeeld door de beoordelingscommissie, bestaande uit experts uit het veld, post-COVID ervaringsdeskundigen en een patiëntpanel met post-COVID patiënten en naasten van post-COVID patiënten. De projectideeën worden geëvalueerd op hun relevantie en globaal op kwaliteit, waarbij de meest kansrijke ideeën een positief advies krijgen. Alle aanvragers, ook die met een negatief advies, hebben de mogelijkheid om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Bekijk hier de video over het ZonMw subsidieproces.

Biomedische kennisvragen

De subsidieronde voor biomedisch onderzoek heeft als doel om meer kennis en inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen die een rol spelen bij post-COVID. Dit zou vervolgens moeten leiden tot nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. De geïdentificeerde urgente onderzoeksvragen uit de kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID vormen de basis voor het onderzoek dat in deze subsidieronde zal worden gefinancierd. 

In totaal zijn 26 projectideeën ingediend waarvan 15 een positief advies hebben gekregen, welke doorgaan naar de tweede fase: de uitgewerkte aanvraagfase.

Klinische kennisvragen

Deze subsidieoproep richt zich op de belangrijkste onderwerpen op het gebied van klinisch onderzoek naar post-COVID vanuit het patiëntperspectief zoals geïdentificeerd in de achterbanraadpleging, uitgevoerd door meerdere patiëntorganisaties. Deze raadpleging onder post-COVID patiënten is opgezet om de voornaamste uitdagingen bij het behandelen van hun klachten in kaart te brengen en te bepalen welke oplossingen het meest dringend en gewenst zijn vanuit het patiëntperspectief. 

In deze ronde kregen 10 van de 19 ingediende projectideeën een positief advies voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

De volgende fase: uitgewerkte aanvragen en besluiten

De uitgewerkte subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee en gaat meer in op de aanpak en de kwaliteit van het onderzoek. In deze volgende fase wordt de uitgewerkte subsidieaanvraag in meerdere stappen beoordeeld. 
1. Eerst zullen wetenschappelijke experts, zogenaamde referenten, en het post-COVID patiëntpanel de subsidieaanvraag beoordelen.
2. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid te reageren op het commentaar van de referenten en het patiëntpanel middels een wederhoor. 
3. De beoordelingscommissie (met daarin ook post-COVID ervaringsdeskundigen) beoordeelt vervolgens de aanvraag en het wederhoor en komt tot een definitief kwaliteits- en relevantieoordeel.

Het oordeel van de beoordelingscommissie is een advies aan het bestuur van ZonMw, dat het uiteindelijke besluit neemt.

ZonMw wil ervoor zorgen dat de referenten, het patiëntpanel en commissieleden genoeg tijd hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de beoordelingen en vergroot hun bereidheid om mee te werken aan het beoordelingsproces.

Voor beide subsidierondes wordt in oktober 2024 een besluit genomen over welke aanvragen gehonoreerd zullen worden. Zie hieronder de verwachte planning. 

Planning

Planning subsidieronde biomedische kennisvragen post-COVID  
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag            12 juni 2024, 14:00 uur
Besluit                                                                                              Medio oktober 2024
Startdatum onderzoek                                                               Uiterlijk 2 maanden na honorering


Planning subsidieronde klinische kennisvragen post-COVID
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag            26 juni 2024, 14:00 uur
Besluit                                                                                              Eind oktober 2024
Startdatum onderzoek                                                               Uiterlijk 2 maanden na honorering

Aansluiting bij onderzoeksnetwerk

Coördinatie, organisatie en ondersteuning van onderzoek is essentieel voor de uitvoering van complex en veelomvattend onderzoek zoals noodzakelijk is voor post-COVID. Om fragmentatie te voorkomen en om overkoepelende analyses mogelijk te maken, dienen de onderzoeken aansluiting te vinden bij het Post-COVID Netwerk Nederland.

Meer informatie