Onderzoeksagenda Integrale geboortezorg

Babyvoetjes
De onderzoeksagenda Integrale geboortezorg is beschikbaar. Hierin geven cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers aan waar in de geboortezorg de komende jaren qua kennisontwikkeling op ingezet zou moeten worden.

Voor het opstellen van de onderzoeksagenda is het veld van de geboortezorg uitgebreid geconsulteerd door middel van het bestuderen van rapporten, documenten en andere kennisagenda’s, interviews, een online enquête en twee expertbijeenkomsten. Het is hiermee een breed gedragen onderzoeksagenda geworden. 

Belangrijke uitkomsten

In de onderzoeksagenda wordt specifiek aandacht gevraagd voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Er wordt benadrukt dat nieuw onderzoek vooral getoetst moet worden op impact voor de praktijk. Om daadwerkelijk impact te kunnen hebben, zal voorrang moeten worden gegeven aan gericht implementatieonderzoek van kansrijke interventies.

Volgens de experts is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de verschillende domeinen beter kan worden vormgegeven (organisatie van zorg). En wordt er nadrukkelijk voor gepleit om met prioriteit te faciliteren dat er lange termijn data beschikbaar komen, niet alleen voor zorgevaluatie, maar ook om het proces van samen beslissen verder te ondersteunen.

Vervolg

De onderzoeksagenda wordt gebruikt om het vervolgprogramma vorm en inhoud te geven. Het  programmavoorstel wordt in december 2023 aan het ministerie van VWS aangeboden. In januari gaat het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III naar verwachting van start.

Het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III bouwt voort op de resultaten van het programma Zwangerschap en geboorte II. Het richt zich op het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind rond de geboorte binnen de integrale geboortezorg en in verbinding met het sociale en publieke domein. Ook richt het vervolgprogramma zich op prenatale en neonatale screening en is er aandacht voor de behoefte in het veld aan implementatie.