Onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID van start & nieuwe post-COVID subsidieronde geopend

Binnenkort gaat het Onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID van start. Het project onder de naam ‘Post-COVID Netwerk Nederland’ is gehonoreerd binnen de subsidieronde Onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID en is onderdeel van het programma ‘Post-COVID: onderzoeksprogramma, kennisinfrastructuur en expertisenetwerk’.

Om geïnteresseerde partijen voor een onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID samen te brengen, organiseerde ZonMw collaboratieve workshops. Tijdens deze workshops werd een breed inclusief consortium gevormd dat gezamenlijk een voorstel indiende voor het opzetten van een robuuste onderzoeksinfrastructuur, ter bevordering van post-COVID-onderzoek en het snel doorgeleiden van kennis naar de zorgpraktijk. Met een subsidie van € 9,1 miljoen kan het netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met post-COVID.

Post-COVID Netwerk Nederland

Post-COVID klachten hebben een grote invloed op het leven van patiënten, hun naasten en de maatschappij. De zorg voor volwassenen en kinderen met dit nieuwe ziektebeeld is nog niet toereikend. Om de ziekte beter te begrijpen, diagnose en behandelmogelijkheden te ontwikkelen en daarmee de zorg voor volwassenen en kinderen te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. In Nederland willen we onderzoek en zorg op elkaar afstemmen. Om deze reden wordt het Post-COVID Netwerk Nederland opgezet onder leiding van prof. dr. Anske van der Bom (LUMC).

In het Post-COVID Netwerk Nederland werken wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten en maatschappelijke partners uit verschillende centra en organisaties samen om afstemming tussen onderzoeksprojecten op het gebied van post-COVID te optimaliseren. Daarbij zullen resultaten van onderzoek snel gedeeld worden met zorgverleners en patiënten, en aanbevelingen worden gedaan voor verbeteringen van de zorg. De nauwe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers via een specifiek platform binnen het netwerk zal zorgen voor de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderzoek. 

Door het verspreiden van kennis en het faciliteren van de organisatie en coördinatie rondom onderzoek, heeft het netwerk als uiteindelijk doel om effectieve behandelmogelijkheden te bevorderen en de zorg voor post-COVID-patiënten te verbeteren.

Het post-COVID Netwerk Nederland is een open netwerk waar relevante partijen in de toekomst bij kunnen aansluiten.

Nieuwe post-COVID subsidierondes en aansluiting bij het netwerk

Vanuit het post-COVID onderzoeksprogramma is een nieuwe subsidieronde op het gebied van biomedisch onderzoek geopend. Het betreft een open ronde gericht op de Kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID. Projecten dienen invulling te geven aan één of meerdere van de geïdentificeerde kennishiaten om bij te dragen aan het ontrafelen van de onderliggende mechanismen van post-COVID. Dit kan vervolgens leiden tot nieuwe inzichten en/of aangrijpingspunten bieden voor diagnostiek en behandeling. Meer informatie en de volledige subsidieoproep kunt u hier vinden.

In de komende maand zal ZonMw nog een subsidieronde openen op het gebied van klinisch onderzoek naar post-COVID. Deze ronde zal gericht zijn op de belangrijkste onderwerpen binnen klinisch onderzoek vanuit het perspectief van de patiënt, zoals geïdentificeerd in de achterbanraadpleging
De projecten die voortkomen uit deze subsidierondes dienen aansluiting te vinden bij Post-COVID Netwerk Nederland.