DEMPACT: implementatie van dementieonderzoek in onderzoek, onderwijs en zorg

Het verbindende dementieconsortium DEMPACT is gehonoreerd met focus op valorisatie; integratie van onderzoek, onderwijs en zorg. Alzheimer Nederland zal de rol van projectleider op zich nemen.

Overkoepelend consortium DEMPACT

Het consortium met de naam ‘DEMPACT’ (dementie en impact) zal de eerder gefinancierde onderzoeksconsortia ondersteunen bij het verspreiden van kennis en producten uit onderzoek onder professionals, mensen met dementie en hun naasten. 1 van de doelen van DEMPACT is dat opgedane kennis uit deze eerder gefinancierde consortia optimaal benut wordt en effectief wordt geïntegreerd in de bredere context van onderzoek, onderwijs en zorg. Dit zorgt ervoor dat opgedane kennis sneller ten goede komt aan de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Impactmanagers onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en onderzoek

Binnen het consortium wordt een aantal verschillende impactmanagers aangesteld, elk met een eigen expertise gebied: onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en onderzoek. Deze impactmanagers gaan samenwerken met de onderzoeksconsortia en partners uit onderwijs, praktijk en bedrijfsleven. Door gebruik te maken van bestaande en nieuwe commissies en panels, zal DEMPACT vele (eind)gebruikers bevragen op hun wensen en behoeften. DEMPACT geeft daarnaast aandacht aan het borgen en toegankelijk maken van kennis, bijvoorbeeld door het faciliteren van een gezamenlijke data-infrastructuur.

Wat betekent valorisatie?

Valorisatie verwijst naar het proces van het vertalen en toepassen van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten om praktische, economische en maatschappelijke waarde te creëren. Het gaat erom dat nieuwe wetenschappelijke inzichten tot nut worden gemaakt voor de maatschappij.

Partijen binnen DEMPACT

Alzheimer Nederland is de projectleider van DEMPACT. Met hun uitgebreide ervaring en expertise in het werken aan een toekomst zonder en een beter leven met dementie, zullen zij een centrale rol spelen in het coördineren van de activiteiten en het samenbrengen van relevante partijen uit de wetenschap, het onderwijs en de zorg. Daarnaast zijn Movisie, Pharos en Vilans consortiumpartners en er wordt samengewerkt met Health~Holland. Tot slot is er ruimte voor samenwerking met coalitiepartners uit verschillende domeinen en is er een grote rol voor (eind)gebruikers en ervaringsdeskundigen.

Verkennend onderzoek

De subsidieoproep, die voorafging aan de honorering van het consortium, werd opgesteld na een verkennend onderzoek. Dit onderzoek identificeerde duidelijk de behoeften van het veld op het gebied van valorisatie. Met deze inzichten kon Alzheimer Nederland een voorstel indienen waarin rekening werd gehouden met deze behoeften en zo bij te dragen aan het bevorderen van kennisoverdracht en de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Onderzoeksprogramma Dementie

Met het Onderzoeksprogramma Dementie stimuleren we onderzoek en samenwerking, met als stip op de horizon om dementie de wereld uit te krijgen. Ook werken we aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie. In het kader van dit programma speelt valorisatie een cruciale rol. Het consortium DEMPACT is onderdeel van Werkpakket 6 dat als belangrijke taak heeft om de resultaten van onderzoek verder te brengen in vervolgonderzoek, het onderwijs en de zorgpraktijk.