Betere samenwerking voor duurzame veiligheid bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals is voor deze gezinnen cruciaal om duurzame veiligheid te realiseren. Uit een participatief onderzoek van Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden en de Haagse Hogeschool blijkt dat er 3 thema’s zijn waarop nog verandering nodig is: gezamenlijke analyse en planvorming, positie van cliënten en regie.

Vanuit het onderzoek is ingezet op een verdere uitwerking van de thema’s ‘gezamenlijke analyse en planvorming’ en ‘positie van cliënten’. Gezien de veelheid van initiatieven rond het thema ‘regie’ is besloten om daar niet verder op in te gaan in dit onderzoek.

In het project is onderzocht hoe de samenwerking tussen zorg, straf en bestuur het beste georganiseerd kan worden om de duurzame veiligheid te realiseren. Samen met de betrokkenen is gezocht naar de beste manier voor het aanpakken van deze complexe casuïstiek.

Vanuit het onderzoek is geconcludeerd dat het voor een optimale samenwerking cruciaal is om de casusbesprekingen goed vorm te geven. De casusbesprekingen vormen het hart van de samenwerking, waarin gezamenlijk een analyse van de situatie en een plan van aanpak gemaakt worden. Er zijn daarom 2 producten ontwikkeld die de samenwerking stimuleren: een gespreksleidraad en een cliëntfolder. Zowel de gespreksleidraad als een actieve rol van cliënten draagt bij aan de kwaliteit van de samenwerking.

Gezamenlijke analyse en planvorming

Voor de gezamenlijke analyse en planvorming is de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze leidraad is een hulpmiddel voor de casusbesprekingen. De leidraad brengt focus en structuur aan in het multidisciplinaire overleg, doordat deze helpt bepalen in welke fase van de gefaseerde ketenzorg een gezin zich bevindt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De gespreksleidraad is goed ontvangen bij betrokkenen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij merken dat het hen helpt om systematischer in beeld te brengen wat er speelt in gezinnen en daarmee ook beter te bepalen wat ze het beste kunnen gaan doen. De leidraad geeft ook meer handen en voeten aan de fases van gefaseerde ketenzorg.

Positie van cliënten versterken

Om de positie van cliënten te versterken, zijn structurele afspraken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis gemaakt over de uitnodiging van cliënten voor en deelname aan casusbesprekingen. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten in staat worden gesteld actief deel te nemen in de multidisciplinaire overleggen, bij voorkeur door hun aanwezigheid (fysiek of online). Daarnaast worden overleggen vooraf en achteraf met cliënten besproken. Ter ondersteuning is een cliëntfolder ontwikkeld.

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals.