Betere samenwerking jeugdhulp en volwassenen-ggz

Om kinderen, jongeren én ouders effectief te helpen, is een goede samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen-ggz belangrijk. Een goede verbinding tussen zorgorganisaties is nog niet altijd vanzelfsprekend. Om hier verandering in te brengen, gaan 6 pilots experimenteren met het versterken van deze samenwerking.

Het gezin centraal

Soms hebben ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen zelf psychische problemen. Om deze kinderen goed te helpen, is het ook nodig te werken aan de psychische problematiek van de ouder(s). Ook voor ouders die in behandeling zijn in de volwassenen-ggz is het goed om na te gaan wat zij nodig hebben om hun ouderrol goed te vervullen. Het is echter nog lang niet vanzelfsprekend dat organisaties in de volwassenen-ggz en jeugdhulp hierin met elkaar samenwerken.

Overkoepelend onderzoek

Om de samenhang tussen de pilots te versterken, lessen op te halen over wat er werkt in het samenwerken en dit breder te delen, is het overkoepelend actieonderzoek Levens(lopen) samen verbeteren gestart. De recent toegekende aanvulling op dit onderzoek zorgt voor een sterkere verbinding met de proeftuinen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en versterkt het onderzoek met actieonderzoek naar het gebruik van de verklarende analyse. 

Programma Wat werkt voor de jeugd

De missie van het programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Specifiek gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

Programmalijn 4b: verbinding volwassenen-ggz en jeugdhulp heeft als doel om, met actieonderzoek, kennis in de praktijk te ontwikkelen over de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp indien sprake is van:

  • een volwassen ggz-cliënt met zorg voor kinderen
  • een bij de jeugdhulp bekende ouder met psychische problemen