Aanpassingen subsidieoproep Kennisinfrastructuur voor proefdieronderzoek

Per 1 januari 2023 voeren we een aantal wijzigingen door voor het aanvragen van financiering voor de Module Kennisinfrastructuur van ons programma Meer Kennis met Minder Dieren.

Om welke modules gaat het?

Het gaat om de modules ‘Uitvoeren systematisch literatuuronderzoek dierstudies’, ‘Publiceren neutrale/negatieve dierexperimentele resultaten’ en ‘Workshop systematisch literatuuronderzoek dierstudies’.

Module Uitvoeren Systematisch Literatuuronderzoek Dierstudies

Deze subsidieoproep richt zich op het effectief gebruik van resultaten uit dierstudies door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan. Het stimuleert onderzoekers aan de slag te gaan met het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek (of van proefdiervrije innovaties). 

  • Binnen deze oproep vragen we aandacht voor twee specifieke onderwerpen: “Sekse- en genderverschillen” en “Non-humane primaten”. Mocht je aanvraag voor deze oproep zich richten op een van deze onderwerpen, dan verzoeken wij je dit te vermelden in het aanvraagformulier.
  • Subsidieaanvragen voor ‘Uitvoeren Systematisch Literatuuronderzoek Dierstudies’ kunnen doorlopend worden ingediend, zolang het voor de oproep beschikbare budget niet is uitgeput. Het totale beschikbare subsidiebudget hiervoor bedraagt nu nog € 247.000,-. We verwachten we daar 10 tot 12 aanvragen mee te kunnen honoreren.
  • Aanvragen moeten vanaf nu ingediend worden via Mijn ZonMw (en niet meer via Projectnet). Een subsidie voor het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek kan alleen worden aangevraagd als je de workshop ‘Systematisch literatuuronderzoek dierstudies’ hebt gevolgd. Deze workshop wordt verzorgd door dr. Kim Wever en/of dr. Carlijn Hooijmans. Het is mogelijk om deze workshop te organiseren binnen de eigen instelling, met subsidie van ZonMw. Wil je en workshop ‘Systematisch literatuuronderzoek dierstudies’ organiseren? Neem dan eerst contact op met het programmateam Meer Kennis met Minder Dieren (mkmd@zonmw.nl), voordat je een aanvraag voor een workshop indient.

Module Publiceren neutrale/negatieve dierexperimentele resultaten

Deze subsidieoproep richt zich op het publiceren van wetenschappelijk solide, ongepubliceerde negatieve- of neutrale dierexperimentele data. ZonMw wil hiermee de publicatie van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve- of neutrale uitkomst stimuleren om onnodige herhaling van onderzoek en bias te voorkomen. Aanvragen moeten ingediend worden via Mijn ZonMw (en niet meer via Projectnet).

Over Meer Kennis met Minder Dieren

ZonMw wil bijdragen aan hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk en waar nodig.  

Om dit te bereiken financieren wij onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen, verbinden wij partijen met elkaar en stimuleren wij het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan.