17 voorbereidende studies DoelmatigheidsOnderzoek gaan van start

In september 2023 gaan 17 voorbereidende studies van start. Zij hebben subsidie ontvangen voor verkennend en ondersteunend onderzoek, ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Dit kan een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse zijn. Het doel van de voorbereidende studie is het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Gehonoreerde projecten

 • Neurostimulation for the treatment of mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: an acceptability cross-over study
  Dr. T.D. van Balkom PhD (Amsterdam UMC)
  In deze studie wordt onderzocht of behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie haalbaar en verdraagbaar is voor mensen met problemen in het denkvermogen bij de ziekte van Parkinson. Als deze behandeling haalbaar blijkt, dan kan niet-invasieve hersenstimulatie verder worden onderzocht in een (kosten-) effectiviteitsstudie.
 • Spinal Cord Stimulation for refractory vasospastic angina pectoris - a pilot study in 10 consecutive patients
  Drs. F Wille MD (Amsterdam UMC)
  De voorbereidende studie onderzoekt de behandeling van vaatkrampen van het hart bij een patiëntgroep die niet behandeld kan worden met medicijnen. Elektrische ruggenmergstimulatie is veelbelovend gebleken. In deze studie wordt het effect bij 10 patiënten geëvalueerd om de omvang van een grotere doelmatigheidsstudie te bepalen. Het uiteindelijke doel is de effectiviteit van deze behandeling vast te stellen voor mogelijke opname in de basisverzekering.
 • Mechanical ventilation in veno-venous extracorporeal membrane oxygenation (McVEE)
  Dr. W.M. van den Bergh MD PhD (Universitair Medisch Centrum Groningen)
  Dit project onderzoekt het gebruik van ECMO (een compacte hart-long machine) als behandeling voor patiënten met longfalen, zoals veroorzaakt door COVID-19, die anders bijna zeker zouden overlijden. Er is discussie over het type beademing dat wordt gebruikt: langdurige narcose om de machine te laten ademen voor de patiënt of spontane beademing waarbij de patiënt wakker is en zelf ademt. Dit project volgt gedurende een jaar alle 200 ECMO-patiënten in Nederland om te bepalen of patiënten die binnen 72 uur na het starten van ECMO spontaan ademen, een betere overlevingskans hebben.
 • Psychological treatment of co-occurring post-traumatic stress disorder in adult male and female patients with severe anorexia nervosa: a feasibility study
  Dr. E.M. van den Berg (Arkin)

  Deze studie onderzoekt of mannen en vrouwen, die lijden aan anorexia nervosa (AN) en posttraumatische stressstoornis (PTSS), gedurende hun klinische anorexia nervosa behandeling ook traumabehandeling kunnen volgen. Beide aandoeningen versterken elkaar, wat ernstige gevolgen heeft voor de levenskwaliteit. Als cliënten traumasessies kunnen volhouden, wordt in een groot vervolgonderzoek het effect van de interventie vastgesteld.
 • On Time! Exploring patients and surgeons' opinions on strategies to minimize futile elective endovascular abdominal aneurysm repair
  Dr. J.H.N. Lindeman MD PhD (Leids Universitair Medisch Centrum)
  Het project "OnTime!" onderzoekt waarom aneurysma (verwijding) van de grote lichaamsslagader vaak te vroeg worden gerepareerd, ondanks richtlijnen die reparatie bij een bepaalde grootte aanbevelen. Interviews met zorgverleners en patiënten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de beweegredenen voor vroege reparatie en hoe oudere patiënten denken over een uitgestelde operatie.
 • APICAL study: Apical prolapse surgery to prevent recurrences
  Dr. A.T.M. Grob PhD (Universiteit Twente)
  Vrouwen die een operatie voor een verzakte blaas en/of endeldarm ondergaan hebben vaak ook een beperkte baarmoederverzakking. De hypothese is dat een preventieve baarmoeder verzakkingsoperatie tijdens de operatie voor een verzakte blaas en/of endeldarm herhaling van verzakkingen kan verminderen. Dit project omvat een systematische review om de noodzaak voor een grotere doelmatigheidsstudie aan te tonen en een haalbaarheidsstudie om de variatie in behandeladviezen onder bekkengynaecologen en het perspectief van patiënten te bepalen.
 • Metastatic-directed stereotactic body radiation therapy of oligometastases in head and neck squamous cell carcinoma patients
  Prof. dr. R. de Bree (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
  In deze voorbereidende studie wordt onderzocht of stereotactische radiotherapie nuttig kan zijn voor hoofd-halskankerpatiënten met uitzaaiingen naar andere delen van hun lichaam. Dit project wil meer inzicht krijgen in de effectiviteit van deze behandeling vergeleken met de gebruikelijke aanpak, omdat er momenteel geen richtlijnen zijn en beperkte literatuur beschikbaar is. Het uiteindelijke doel is het ontwerpen van een klinisch gerandomiseerd onderzoek om lokale tumorcontrole, overleving, toxiciteit, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit te evalueren.
 • ExploRing preferences and attitUdes of Both patients And doctors TOwards surveillance after local resection of T1 colorectal cancer: the RUBATO-study
  J.J. Boonstra MD PhD (Leids Universitair Medisch Centrum)
  Patiënten met vroeg-stadium darmkanker kunnen orgaan-sparend worden behandeld. Na de behandeling zijn er controleonderzoeken nodig. Om een doelmatige aanpak te bepalen is het nodig om patiënten te loten tussen een intensief en minder intensief controleschema. In deze haalbaarheidsstudie wordt de bereidheid van patiënten en dokters om deel te nemen aan een lotingsstudie geëvalueerd.
 • Implementation of a simple score to predict sepsis in acutely ill adults presenting at out-of-hours primary care: a feasibility study
  Dr. J Loots MD PhD (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
  Sepsis is een levensbedreigende aandoening die kan ontstaan als het eigen lichaam niet in staat is om een infectie voldoende tegen te gaan. De onderzoeksgroep van dit project heeft een score ontwikkeld waarmee het risico op sepsis op eenvoudige wijze kan worden ingeschat door de huisarts. Het gebruik van deze score kan mogelijk de sterfte als gevolg van sepsis verminderen. Voordat grootschalig onderzoek plaatsvindt naar de kosteneffectiviteit van de score, willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in hoe huisartsen deze score in de dagelijkse praktijk gebruiken en welke factoren het gebruik kunnen beïnvloeden.
 • Perioperative mechanical ventilation in children -- a cross-sectional observational pilot study
  Dr. JAW Alberta Wilhelmina Polderman (Amsterdam UMC)
  Pulmonale complicaties (longproblemen) na een operatie komen vaak voor bij kinderen, vooral bij kleine kinderen. Bij volwassenen weten we dat beademing tijdens de operatie hierbij een rol speelt. Echter is onbekend hoe kinderen worden beademd tijdens operaties. Het is van belang om dit in kaart te brengen. Dit project wordt uitgevoerd als een observationele studie in meerdere ziekenhuizen, waarbij informatie uit het patiëntendossier wordt verzameld. Hierdoor krijgen we inzicht in de beademingspraktijken bij kinderen, wat zal bijdragen aan het ontwerpen van studies om de beademing te verbeteren en pulmonale complicaties te verminderen.
 • Improved identification of hyperglycemia during the in-hospital treatment of hematologic malignancies: implementation of glucose sensor technology.
  Dr. P.R. van Dijk MD PhD (Universitair Medisch Centrum Groningen)
  Een te hoge bloedglucose spiegel (hyperglykemie) komt vaak voor tijdens behandeling van bepaalde soorten bloedkanker, ook bij mensen zonder suikerziekte. Met de huidige methode van vingerprikken wordt dit vaak laat herkend. In deze studie wordt de betrouwbaarheid van glucosesensoren in kaart gebracht, hoe vaak hyperglykemie voorkomt bij verschillende behandelingen en wat de ervaringen zijn van patiënten en zorgverleners. Deze informatie is nodig om vervolgstudies op te zetten naar de (meer)waarde van glucosesensoren t.o.v. vingerprikken.
 • Cardiac CT versus transthoracic echocardiography for detection of  cardiac sources of embolism: a systematic review and (individual patient data) meta-analysis
  J. Coutinho (Amsterdam UMC)
  Bij 20-25% van de patiënten met een herseninfarct ligt de oorzaak in het hart. De meest gebruikte methode om te kijken of er een oorzaak in het hart zit is met een echo (geluidsgolven). Recent onderzoek laat zien dat een CT-scan van het hart vaker oorzaken uit het hart laat zien in vergelijking met de echo. In deze studie wordt met een literatuuronderzoek nauwkeurig in kaart gebracht wat de opbrengst van deze CT-scan is vergeleken met een echo.
 • Integrated approach to healthcare for people with osteoarthritis: feasibility of a future efficiency study
  Dr. T.A.E.J. Boymans MD PhD (Maastricht University)
  Het Beweeghuis biedt patiënten met artrose geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg, door samenwerking tussen patiënten en zorgprofessionals uit verschillende vakgebieden. In deze voorbereidende studie wordt gekeken of de doelmatigheid van het Beweeghuis vergeleken kan worden met de standaard zorg door gebruik te maken van beschikbare zorgdata, en welke data nog ontbreken om de vergelijking te kunnen maken.
 • (Cost-)effectiveness of a multistage shared decision-making program for the treatment of type 2 diabetes: a pilot study
  A.M.J. Elissen (Maastricht University)
  Bij diabetes type 2 is een persoonsgerichte aanpak belangrijk, maar door snel toenemende behandelingsopties is Samen Beslissen moeilijk in de praktijk. Daarom ontwikkelden we met patiënten en zorgverleners een digitale keuzehulp, gecombineerd met ondersteunende trainingen. Een belangrijke voorwaarde voor brede implementatie is bewijs van kosteneffectiviteit. Deze pilotstudie vormt een belangrijke eerste stap op weg naar een kwalitatief hoogwaardig doelmatigheidsonderzoek.
 • Improving treatment of severe major depressive disorder by reducing negative future-oriented mental imagery
  Van Dis (Amsterdam UMC)
  Hoewel therapie nuttig is bij depressieve stoornissen, knapt ongeveer de helft van de patiënten niet volledig op. Negatieve beelden kunnen de klachten in stand houden. Imagery rescripting is een techniek waarbij patiënten negatieve beelden positief kunnen veranderen. In een doelmatigheidsonderzoek wordt onderzocht of patiënten met een depressieve stoornis baat hebben bij deze behandeling in combinatie met gebruikelijke zorg. Er wordt gestart met een pilotstudie om te kijken of de opzet van de hoofdstudie haalbaar is, of de interventie acceptabel is (symptoomreductie en patiënttevredenheid), en hoeveel patiënten er nodig zijn voor de hoofdstudie.
 • Personalized rehabilitation therapy in severely fatigued myositis patients; a pilot randomized controlled trial.
  Dr. E.L. Voorn (Amsterdam UMC)
  Myositis is een aandoening waarbij de spieren ontstoken en verzwakt raken door een aanval van het eigen afweersysteem. Bij de huidige behandeling met medicijnen houden veel mensen klachten. Het doel van toekomstig onderzoek is om te kijken of een gepersonaliseerd revalidatieprogramma het dagelijks functioneren kan verbeteren en zorgkosten kan verlagen. In dit project wordt een pilotstudie gedaan om te beoordelen hoeveel patiënten er nodig zijn voor een doelmatigheidsonderzoek, en of dit haalbaar is.
 • Toward sustainable effects of rTMS for Major Depressive Disorder by supplementing it with preventive cognitive therapy
  Dr. L. Aben PhD( Amsterdam UMC)
  Dit project vergelijkt de haalbaarheid van Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) als online en face-to-face behandeling. De resultaten zullen worden gebruikt om een kosteneffectiviteitsstudie te ontwerpen. Deze studie onderzoekt of het toevoegen van PCT aan de behandeling van depressie voor patiënten die goed reageren op Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) de kans op terugval op lange termijn kan verminderen.

DoelmatigheidsOnderzoek

Deze projecten zijn gehonoreerd binnen de Voorbereidende studies ronde 2, van het Programma DoelmatigheidsOnderzoek. Het programma zet zich in voor kennisontwikkeling op het gebied van doelmatigheid in de gezondheidszorg. Deze kennis is essentieel voor het verbeteren van de gezondheidszorg en het waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid.