Overkoepelende Kennisagenda Long COVID

ZonMw heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen voor het faciliteren van een overkoepelende kennisagenda voor post-COVID met relevante partijen.

De aanleiding voor deze opdracht is de behoefte van het ministerie en veldpartijen aan een bundeling van onderzoek dat momenteel op (inter)nationaal niveau plaatsvindt op het vlak van (onder andere) de medisch specialistische- en huisartsenzorg, verdiepend epidemiologisch- en biomedisch onderzoek en klinisch onderzoek gericht op diagnostiek en behandeling.

Doel

Het doel van de overkoepelende kennisagenda is tweeledig en beslaat:

  • Een bundeling van onderzoek naar post-COVID dat momenteel op (inter)nationaal niveau plaatsvindt; betrokken partijen zijn onder andere de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en C-Support.
  • Advies over welke behandelingen kansrijk lijken, en waar meer onderzoek gewenst is, en het formuleren van de belangrijkste kennishiaten die beantwoord dienen te worden in de vorm van een overkoepelende kennisagenda; betrokken partijen zijn onder andere NFU, FMS, NHG en verschillende patiëntenverenigingen (PostCovid NL en Long-Covid Nederland).

Uitwerking

Bij de totstandkoming van de overkoepelende kennisagenda voor post-COVID is kennis en expertise van relevante veldpartijen van groot belang. Bij de uitwerking van de kennisagenda is daarom maximaal ingezet op samenwerking met deze partijen. Deze kennisagenda bestaat uit een klinisch- en zorg-gerelateerd deel, een biomedisch deel en daarnaast ook uit een achterbanraadpleging onder patiëntorganisaties.

Voortgang
Het biomedische deel van de kennisagenda is reeds gepubliceerd en hierboven op deze pagina te downloaden. Intussen heeft ook de achterbanraadpleging onder patiëntorganisaties plaatsgevonden. Het klinische- en zorg-gerelateerde gedeelte van de kennisagenda post-COVID zal in het voorjaar van 2024 worden gepubliceerd. Deze wordt momenteel ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Notitie onderzoek naar aanhoudende klachten (post-COVID)

Als basis voor de uitwerking van de opdracht voor een overkoepelende kennisagenda is de notitie “onderzoek naar aanhoudende klachten” gebruikt. Deze notitie is opgesteld door ZonMw naar aanleiding van de vraag van minister Kuipers aan ZonMw om een overzicht van het lopende onderzoek naar post-COVID. Het doel van de notitie is om i) inzicht te geven in het lopende onderzoek bij ZonMw (binnen het COVID-19 programma) en ii) een overzicht van de (inter)nationaal beschikbare kennis op het gebied van post-COVID.