Consultatie transformatieprogramma voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

ZonMw start naar verwachting in het 3e kwartaal van dit jaar een nieuw programma voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) die de gezondheid van burgers bevorderen. Om de verschillende programmaonderdelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk en de situatie van de DSV’s, openen wij deze consultatie. Helpt u mee?

Hoe ziet het transformatieprogramma voor DSV’s eruit?

Het programma is bedoeld om de beweging naar passende zorg en gezondheid kracht bij te zetten. Hierin staat het leren transformeren centraal. Het programma gaat regionale DSV’s* ondersteunen in hun transformatieproces richting toekomstbestendige passende zorg en ondersteuning.

Het programma zal bestaan uit 3 onderdelen:

  • Een subsidieregeling voor het leren transformeren door de DSV’s;
  • Ondersteuning van de DSV’s middels workshops;
  • Een lerend netwerk van DSV’s en landelijke partijen*.

De 3 programmaonderdelen zijn bedoeld om bestaande regionale DSV’s te helpen om de volgende stap te zetten in het transformatieproces richting toekomstbestendige passende zorg en ondersteuning. Naast het leren transformeren, staat het behoud en de bevordering van de gezondheid van de burger centraal. Het programma kent daarmee een andere focus dan de IZA-transformatiemiddelen die beschikbaar worden gesteld via de zorgverzekeraars.

Met transformatie bedoelen we onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijzen. Deze veranderingen zijn nodig voor de toekomstbestendigheid, toegankelijkheid en organiseerbaarheid van zorg en ondersteuning.

* Een DSV binnen dit programma bestaat minimaal uit: een aanbieder uit het zorgdomein, een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (sociaal domein), een financier van zorg en een vertegenwoordiging van burgers.

Samen leren rond 6 bouwstenen

Binnen deze subsidieregeling staan de volgende 6 bouwstenen centraal in de transformatie richting toekomstbestendige passende zorg en ondersteuning:

  1. Monitoring, kennis- en datagedreven werken;
  2. Differentiëren op (sub)populaties;
  3. Organisatie- en governancevraagstukken;
  4. Bekostiging, financiering en contractering;
  5. Samenwerking met burgers;
  6. Lerend vermogen.

In de workshops en middels andere activiteiten ondersteunen we de DSV’s bij het zetten van stappen op deze bouwstenen. Daarnaast zullen DSV's die subsidie ontvangen deel uitmaken van een landelijk lerend netwerk waarin ze van en met elkaar leren over deze bouwstenen. Hierin zijn ook landelijke partijen* vertegenwoordigd die samen met de DSV's leren en ontwikkelen.

*Bestaat nu uit: Alles is Gezondheid, Health~Holland, Pharos, Nederland Zorgt Voor Elkaar, NZa, RIVM, HealthKIC, ZonMw en het ministerie van VWS.

Waarom deze consultatie?

We realiseren ons dat er al vele prachtige initiatieven en samenwerkingsverbanden gaande zijn in talloze wijken en regio's. Anderzijds zien we ook de uitdagingen die zich in het land op diverse plekken voordoen. Om de verschillende programmaonderdelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk en de situatie van de DSV’s, openen wij deze consultatie.

We ontvangen graag uiterlijk 29 mei uw input via onderstaand online vragenformulier. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten.

Save the date: op 29 juni vindt de kick-off van dit programma plaats. De kick-off start om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur met aansluitend een lunch bij Inntel Hotel in Utrecht. Meld u nu aan.