Veelgestelde vragen subsidie 'Leren Transformeren van zorg naar gezondheid'

Verschillende mensen in overleg rondom een tafel. Zichtbaar is een blad papier met grafieken, handen van mensen die rond de tafel zitten, koffiekopje.
Een subsidieaanvraag goed indienen kan veel vragen opleveren. Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'Leren transformeren van zorg naar gezondheid'. We actualiseren deze pagina regelmatig.Veelgestelde vragen

De deadline voor het indienen van uw aanvraag voor de subsidie 'Leren transformeren van zorg naar gezondheid' is 4 december 2023, 14:00 uur. Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma Ondersteuning Regionale Samenwerking.

Let op: de tekst uit de subsidieoproep is leidend.

Gelegenheid tot vragen stellen

In oktober en november is het mogelijk om in online vragenuren vragen te stellen over de zes bouwstenen voor transformatie of de subsidieoproep. Vragenuren vinden plaats op:

Voor praktische vragen over de subsidieoproep kunt u contact met ons opnemen via regionalesamenwerking@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op woensdagmiddag tussen 15:00 en 16:30 uur. U belt hiervoor naar 070 - 349 54 72 of stuurt ons een mail met een belverzoek en uw telefoonnummer.

Algemeen

 

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier vindt u op  Mijn ZonMw. Onder het tabblad ‘3. Aanvragen’ klikt u op de knop ‘Subsidie aanvragen’.
 • De verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier: Voor deze subsidieronde dient u gebruik te maken van het DAEB begrotingsformat
 • De begroting dient te worden opgesteld conform de voorwaarden van ZonMw zoals beschreven onder Voorwaarden en verplichtingen op de website;

 • Samenwerkingspartners. In deze bijlage geeft u aan welke partijen onderdeel zijn van uw samenwerkingsverband.
 • Concept samenwerkingsovereenkomst. Voor het opstellen van een concept samenwerkingsovereenkomst zijn er twee mogelijkheden:
 • Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag. Deze moet ondertekend worden door de bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager. De ondertekende verklaring kan toegevoegd worden aan de aanvraag in Mijn ZonMw of per mail gestuurd worden naar ZonMw, ter attentie van Yasmin El Desouky; regionalesamenwerking@zonmw.nl. De verklaring moet uiterlijk één week na indiening binnen zijn.

Let op: alleen de verplichte bijlagen worden meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag.

Indienen subsidieaanvraag

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren de gezondheid van burgers in de regio bevorderen kunnen subsidie aanvragen. Het samenwerkingsverband werkt minimaal wijk overstijgend en bestaat uit minimaal:

 • Een aanbieder uit het zorgdomein. Bijvoorbeeld een grotere huisartsenorganisatie, aanbieder van paramedische zorgvormen, een thuiszorgorganisatie en/of ziekenhuis.
 • Een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein, oftewel het sociaal domein. Bijvoorbeeld sociaal werk, het wijkteam, een gemeente, een ondersteuningsorganisatie en/of een welzijnsorganisatie.
 • Een financier van zorg. Dit moet een gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor zijn.
 • (Vertegenwoordiging van) burgers. Bijvoorbeeld inwonersinitiatieven, burgercollectieven, patiënten- en/of cliëntenorganisaties.

Kijk voor de volledige tekst van de subsidieoproep op deze pagina.

Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband bij het indienen van de aanvraag op zijn minst bestaat uit de genoemde partners bij vraag ‘Wie kan een aanvraag indienen?’. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren samenwerken in het bevorderen van de gezondheid van burgers in hun regio. Indien er partners willen aanhaken later in het transformatieproces, dan kan dat.

Ja dat kan. In de subsidieoproep zijn geen voorwaarden opgenomen over het maximale aantal toekenningen per gezondheidsregio. Echter, er kan per samenwerkingsverband maximaal één aanvraag worden gedaan.

Let op: er zijn twee prioriteringscriteria waar u rekening mee kunt houden (zie de oproeptekst voor de overige prioriteringscriteria). Deze criteria worden ingezet wanneer het aantal honoreerbare aanvragen het beschikbare budget overstijgt. De commissie zal dan naar deze afwegingsgronden kijken om prioritering aan te brengen:

 • De grootte van het werkgebied waar de activiteiten van het samenwerkingsverband plaatsvinden. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een regionaal werkgebied.
 • Spreiding van de samenwerkingsverbanden over het land.

Ja, dat kan. De voorbereidingssubsidie is geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag  in de subsidieronde ‘Leren Transformeren van zorg naar gezondheid’. 

De oproep voor de voorbereidingssubsidie stond open van 3 juli tot 4 september 2023 en is inmiddels gesloten. Aanvragen hiervoor indienen is niet meer mogelijk.

In samenwerking met 9 landelijke partijen is geïnventariseerd op welke thema’s belangrijke stappen zijn te zetten in het proces van transitie van zorg naar gezondheid. Hier zijn zes bouwstenen uit voort gekomen: 1) Lerend vermogen, 2) Monitoring, kennis- en datagedreven werken, 3) Differentiatie op (sub)populaties, 4) Organisatie- en governance vraagstukken, 5) Bekostiging, financiering en contractering, 6) Samenwerken met burgers. Deze bouwstenen moeten in uw aanvraag aandacht krijgen en zijn als zodanig ook opgenomen in de beoordelingscriteria. Besteed in uw aanvraag daarom voldoende aandacht aan elke bouwsteen. Meer informatie over de bouwstenen is opgenomen in de subsidieoproep op deze pagina.

Vanwege juridische redenen is ZonMw verplicht om de deadline uit de subsidieoproep strikt te hanteren. Wij raden aan om uw subsidieaanvraag ruim vóór de deadline, maandag 4 december om 14:00 uur, in te dienen.

Na de deadline controleert ZonMw of uw subsidieaanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u binnen één week na de deadline bericht van ZonMw. U krijgt dan maximaal 48 uur de tijd om uw aanvraag opnieuw en volledig in te dienen. Hierbij mag de aanvraag nooit inhoudelijk aangepast worden. Alleen als uw aanvraag compleet is en voldoet aan alle voorwaarden wordt deze beoordeeld.

Nee, dat is niet vereist. U voegt een concept-overeenkomst toe bij uw aanvraag. Deze hoeft niet ondertekend te zijn. De definitieve en ondertekende overeenkomst dient u aan te leveren als uw aanvraag is gehonoreerd.

Begroting

De specifieke kostenposten die u mag opnemen in de begroting staan onder ‘Welke bedrag kan aangevraagd worden?’ in de oproeptekst. Wij raden u aan uw begroting hierop te controleren voor u uw aanvraag indient.

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project en alleen tijdens de projectperiode na honorering.

De nadruk in deze subsidieoproep ligt op het leren transformeren en experimenteren. Welke activiteiten samenwerkingsverbanden hiervoor inzetten kan verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het organiseren van bijeenkomsten en scholing, het betrekken van burgers en de inzet van personeel. U kunt hiervoor eventueel ook een externe projectleider of expert op het gebied van transformatie of leren en verbeteren inhuren. Een voorwaarde is wel dat deze persoon geen deel uitmaakt van uw samenwerkingsverband.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Jennifer Drenth, programmamanager of Victoria Mondaca, programmasecretaris. Zij zijn bereikbaar via regionalesamenwerking@zonmw.nl of 070 - 349 54 72.

Heeft u technische vragen over MijnZonMw? 
Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op met de servicedesk: zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, via 070 349 51 76 of 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.