Veelgestelde vragen 'Coalitievorming Regionale Participatiehubs'

Het indienen van een subsidieaanvraag kan veel vragen oproepen. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen verzameld, samen met onze antwoorden. We werken eraan om deze pagina regelmatig te actualiseren.

De subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw-programma Infrastructuur beleidsparticipatie.

Let op: de tekst uit de subsidieoproep is leidend.

Algemeen

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes. 

  • De projectleider of penvoerder is inhoudelijk verantwoordelijk en heeft de dagelijkse leiding heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
  • De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie bij honorering wordt toegekend. Dit is de (eind)verantwoordelijke voor de subsidieaanvraag.
  • De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

Let op: de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke dienen dezelfde organisatie te vertegenwoordigen.

Nee. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie. 

 

Oproep specifieke vragen

Een participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen die, in de regio, door middel van diverse vormen van participatie ‘degenen om wie het gaat’ vertegenwoordigen bij regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. 

Bij de inrichting van de hub wordt er uitgegaan van wat er al is aan organisaties en hun rollen en taken die zij vervullen in de regio. Er wordt aangehaakt bij regionale organisaties uit de burger- en patiëntenbeweging met ervaring op het gebied van participatie van inwoners en patiënten. De participatiehub creëert een omgeving waarin diverse belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven en overheidsinstanties, kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en projecten. 

Omdat de participatiehub een netwerkorganisatie is, is het van belang dat er duurzame relaties op worden gebouwd en onderhouden. Elkaar leren kennen, samen optrekken, van elkaar leren zijn aspecten die hierin terugkomen. Deze duurzame relaties moeten opgebouwd worden met zowel de ‘leefwereld’ als de ‘systeemwereld’ en daartussen moet verbinding worden gezocht. 

De participatiehub legt verbindingen tussen verschillende belanghebbenden. Een hub zorgt dat een passende mix van (vertegenwoordigers van) inwoners en patiënten en betrokken wordt bij regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Afhankelijk van het vraagstuk kan het collectieve belangenbehartiging zijn of specifiek voor een bepaalde doelgroep. 

Deze subsidieoproep is gericht op het vormen van een coalitie voor de uitwerking van de regionale participatieopgave en de ontwikkeling van een regionale participatiehub. De participatiehub vertegenwoordigt ‘degenen om wie het gaat’ bij regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om een breed spectrum aan regionale vraagstukken. Idealiter sorteert een te vormen coalitie hierop voor binnen deze subsidieronde. 

Dit zijn alle vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. 

Relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak om samen een breed gedragen coalitie te vormen voor de uitwerking van de regionale participatieopgave ter voorbereiding op de ontwikkeling van een regionale participatiehub. 

We schrijven geen specifieke organisaties voor als hoofdaanvrager. Dat kan een van de aanvragers zijn, met uitzondering van (potentiële) gebruikers van de hub.

Een (potentiële) gebruiker van de hub is een partij die gebruik zou kunnen gaan maken van de diensten van de toekomstige hub. Dit betreft bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren of zorgverzekeraars in hun rol als financier van zorg en/of ondersteuning of organisaties in hun rol van aanbieder van zorg en ondersteuning. Ze kunnen wel mede aanvrager zijn.

In deze subsidieronde wordt de indeling voor zorgkantoorregio’s als basis gehanteerd. U kunt deze indeling terugvinden in de subsidieoproep. Er is voor een indeling op zorgkantoorregio gekozen zodat ZonMw gericht middelen kan toedelen. Ook sluit deze indeling aan op de gekozen strategie voor de kwartiermakersfase. Het is mogelijk om beargumenteerd te kiezen voor een andere afbakening van het werkgebied voor de coalitievorming.  

De indeling sorteert niet voor op het vaststellen van toekomstige indeling van natuurlijke regio’s. Dat zal in de loop van de ontwikkeling van de participatiehubs verder vorm moeten krijgen. 

Het is aan de aanvragers om concreet te onderbouwen welke partijen geschikte samenwerkingspartners zijn voor het vormen van een breed gedragen coalitie, voor de uitwerking van de regionale participatieopgave ter voorbereiding op de ontwikkeling van een regionale participatiehub. Let hierbij ook op de expertise van aanvragers en overige partijen, die passend zijn om de coalitie te vormen, en beschrijf deze in uw aanvraag.

De hoofdaanvrager kan geen partij zijn die een (potentiële) ‘gebruiker’ is van de participatiehub. 

Het is in deze ronde voldoende om tot een breed gedragen coalitie te komen die bereid en in staat is om in een later stadium de uitwerking van de regionale participatieopgave op zich te nemen ter voorbereiding van de organisatie en realisatie van de participatiehub.

Het ministerie van VWS heeft medio 2023 een kwartiermakersfase gestart middels een opdracht aan Significant en Pluut &Partners. Het doel van deze opdracht is inzicht krijgen in hoe het in de regio staat met de participatie van inwoners en patiënten en wat de belangrijkste uitdagingen hierin zijn. Ook zijn er de eerste gesprekken over de mogelijke rol van een hub in de regio. Dit gebeurt met vragenlijsten en een co-creatiesessie in de regio. Naar verwachting zullen de laatste regio’s uiterlijk in september klaar zijn met het in kaart brengen van de participatieopgaven onder begeleiding van Significant en Pluut & Partners.

Ja, dat kan. U kunt voortbouwen op inzichten en resultaten die u heeft opgedaan gedurende deze kwartiermakersfase. Geeft u vooral in de aanvraag concreet aan welke dit zijn, en op welke wijze u deze gebruikt bij (verdere) coalitievorming. Bijv. ‘op basis van geformuleerde participatie-opgaven onder de pijler ‘diversiteit’ binnen de kwartiermakersfase zullen we ons inzetten om de diversiteit van de coalitie verhogen’.  Daarnaast kunt u met uw coalitie in wording een antwoord zoeken op de vraag naar de gewenste geografische schaal van de hub.

Ja, dat kan bijvoorbeeld ook deels door een mede-aanvrager of externe partij uitgevoerd worden. Maximaal 20% van het aangevraagde subsidiebedrag, max € 10.000,- mag in de begroting opgenomen worden voor coördinerende activiteiten door de hoofdaanvrager.  

De startdatum van het project is uiterlijk 4 weken na ontvangst van het besluit van ZonMw.

ZonMw plaatst gedurende de openstelling van de subsidieronde gehonoreerde aanvragen op de website zodat inzichtelijk is hoeveel aanvragen gehonoreerd zijn en voor welke regio’s. Dit overzicht vindt u op de programmapagina.

Indienen aanvraag

Een subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier in Mijn ZonMw. Hierbij voegt u de volgende bijlagen toe:

  • Begroting.
  • Overzicht relevante organisaties en personen in de regio voor de coalitievorming.
  • Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag. U kunt deze verklaring als bijlage toevoegen aan uw aanvraag of u kunt deze verklaring uiterlijk binnen 7 dagen na indiening van de subsidieaanvraag insturen per e-mail.

Mocht uw aanvraag afgewezen zijn, dan kunt u een nieuwe, aangepaste aanvraag indienen in een van de volgende beoordelingsrondes (let hierbij op de uiterlijke deadline van 24 september 2024). U dient er rekening mee te houden dat dit dan een nieuwe aanvraag betreft en dat de datum van binnenkomst het moment betreft dat de nieuwe aanvraag compleet is ingediend en voldoet aan de voorwaarden.

ZonMw is om juridische redenen verplicht strikt vast te houden aan de uiterlijke deadline die in de subsidieoproep staat: 24 september 2024 om 14:00 uur. Wij raden u aan om ruim vóór de deadline uw aanvraag in te dienen. In de subsidieoproep vindt u het tijdpad met daarin de deadlines van alle beoordelingsrondes. 

De ondertekende verklaring kan u toevoegen als bijlage aan uw subsidieaanvraag. Of u kunt de verklaring per e-mail sturen naar ZonMw, ter attentie van clusterondersteuning: infrastructuurbeleidsparticipatie@zonmw.nl. De verklaring moet uiterlijk één week na indiening van uw aanvraag binnen zijn.

Begroting

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project en alleen tijdens de projectperiode.

De specifieke kostenposten die u dient op te nemen in de begroting staan in hoofdstuk 4.2 van de subsidieoproep. Wij raden u aan uw begroting hierop te controleren voor u uw aanvraag indient.

Alle activiteiten uitgevoerd door de hoofdaanvrager worden gezien als coördinerende activiteiten in het kader van de te vormen gedragen coalitie. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt ten aanzien van het niveau van de activiteit zoals ondersteunend of uitvoerend. U dient deze zichtbaar en herleidbaar op te nemen in uw begroting.

 

Hier wordt gedoeld op alle communicatie- en implementatie activiteiten alsmede bijbehorende personele en materiele kosten. U dient deze duidelijk zichtbaar en herleidbaar op te nemen in uw begroting.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met een medewerker van ZonMw via infrastructuurbeleidsparticipatie@zonmw.nl  of telefonisch via 070 - 349 54 72 tijdens het vragenuur elke dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur van 30 april 2024 tot en met 17 september 2024.  

Heeft u technische vragen over MijnZonMw? 
Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.