Big data en kansrijke start

big data kansrijke start

Over dit programma

Een kansrijke start voor alle kinderen

Door vroeg in het leven van een kind of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen in het bieden van een kansrijke start voor alle kinderen. Een goede herkenning van kwetsbare kinderen en gezinnen in relatie met een goede aansluitende zorg of ondersteuning vraagt om een compleet beeld en optimale informatie (data). 

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Doel van het programma

Het programma is bedoeld om met behulp van big data-analyses onderzoek te doen naar de vroege identificatie van risicofactoren die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen biedt nieuwe mogelijkheden om kwetsbaarheid in een vroeg stadium te signaleren en zo een passend aanbod te kunnen ontwikkelen. Onderzoek kan verder uitwijzen wat hiervoor een effectieve, zorgvuldige en verantwoorde manier is. Voorop staat dat met alle data zorgvuldig wordt omgesprongen. Bij gebruik en combinatie van databronnen wordt daarom ook rekening gehouden met ethische,  juridische en maatschappelijke kaders.

Vooronderzoek

Het programma is gestart met een vooronderzoek (fase I) waarbij scenario’s voor verder onderzoek zijn uitgewerkt door potentiële indieners. Het vooronderzoek is uitgevoerd metdoor zo’n 40 professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen. Op basis van dit vooronderzoek zijn de thema’s bepaald voor de subsidieoproep voor fase II. In deze publicatie leest u meer over de uitkomsten van fase I.

Consortia

In fase II van het programma konden consortia, bestaande uit minimaal 5 deelnemers aan fase I een onderzoeksvoorstel indienen. 2 consortia zijn gehonoreerd en zijn in december 2021 gestart met hun onderzoek. In elk consortium wordt samengewerkt tussen verschillende kennisinstellingen, professionals uit de geboortezorg en/of de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke partijen en andere samenwerkingspartners. Meer informatie over deze consortia vindt u hier.

Meer informatie

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • prof. dr. ir. B.J.A. (Ben) Kröse

Commissieleden

 • dr. P.W. (Peter) Achterberg PhD
 • D. (Durk) Berks
 • prof. dr. S.J.T. (Susan) Branje
 • prof. M.I. (Michel) Dumontier
 • S. (Selma) van der Harst
 • dr. ir. H.J. (Hermie) Hermens
 • J. (Jan) Jansen MPH
 • dr. M. (Maurits) Kaptein
 • prof. dr. J. (Judith) Masthoff
 • ing. A.J. (Guus) Krähe
 • prof. dr. S.A. (Menno) Reijneveld
 • dr. Y. (Yvonne) Vanneste
 • prof. dr. A.J. (Andrej Janko) Zwitter

Waarnemers

 • J. (Jochen) Mikolajczak, Ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport
 • drs. A. (Alice) van Gent, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 3.000.000
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %

Marjan de Smit

Programmasecretaris
smit [at] zonmw.nl