Vooraankondiging subsidieoproep: Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Ronde 2023 Kennisagenda’s

Begin 2023 wordt een subsidieoproep opengesteld door het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw naar impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV’en). Het programma ZE&GG is een gezamenlijk initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) en ZonMw zijn strategische partners van het programma ZE&GG.

Kennisvragen oplossen, zodat de patiënt de bewezen beste zorg krijgt

Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van de meest impactvolle kennisvragen op bestaande kennisagenda’s, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Deze subsidieoproep is een open oproep en bestaat uit een projectidee fase en een co-creatie fase, waarin het projectidee met verschillende veldpartijen wordt uitgewerkt tot een volledige subsidieaanvraag. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hierbij valt te denken aan hoge gezondheidswinst, grote potentiële kostenbesparing en een groot volume.

Projectidee voor kennisvraag op bestaande kennisagenda

Bijna alle wetenschappelijke verenigingen binnen de medisch specialistische zorg hebben een kennisagenda met kennisvragen die nader onderzocht moeten worden. Deze subsidieoproep is erop gericht om de meest impactvolle kennisvragen van bestaande kennisagenda’s te beantwoorden waarvan bovendien de resultaten snel kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk.

Voorwaarden*

De subsidieoproep betreft een open oproep voor het indienen van projectideeën die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • het gaat om bestaande medisch specialistische zorg waarmee in Nederland al ruime ervaring is opgedaan;  
  • de onderzoeksvraag is een kennisvraag op een bestaande kennisagenda van een wetenschappelijke vereniging binnen de medisch specialistische zorg;
  • het onderzoek lost een kennisvraag op uit een module van de richtlijnendatabase of levert onderzoeksresultaten op die direct na afronding van het onderzoek in de professionele kwaliteitsstandaarden en richtlijnen opgenomen worden;
  • het onderzoek gaat kennis opleveren over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van medisch specialistische zorg;
  • de kennisvraag dient uitgewerkt te worden als een multicenter onderzoek;
  • alle betrokken WV’en ondersteunen het projectidee middels een toezeggingsbrief, waarin wordt verklaard dat de WV actief betrokken zal zijn bij de aanvraag en uitvoer van het project.

    * de voorwaarden en criteria in de oproep zijn leidend.

Co-creatie van projectidee tot uitgewerkte aanvraag

Projectideeën die voldoen aan de voorwaarden en die het hoogste scoren op relevantie worden uitgenodigd tot het in co-creatie uitwerken van een volledige subsidieaanvraag, om tot de best mogelijke onderzoeksopzet te komen. Co-creatie houdt in dat de projectgroep de onderzoeksopzet uitwerkt in samenwerking met de partijen binnen het programma ZE&GG. Belangrijke thema’s in het co-creatie proces zijn: passend studiedesign (inclusief gebruik van bestaande data), minimaal aan te tonen (kosten-)effectiviteit, haalbaarheid van het onderzoek en begroting. De uitgewerkte studieopzet moet van een dusdanige zeggingskracht zijn dat het leidt tot de beantwoording van de vraag of de onderzochte zorg voldoet aan het criterium ‘Stand van de wetenschap en Praktijk’ en dus voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt. Het co-creatie proces zal op basis van de voorlopige planning plaatsvinden tussen circa mei en oktober 2023.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 7 miljoen beschikbaar.
De 7-10 hoogst geprioriteerde projectideeën worden uitgenodigd voor het co-creatie proces.

Voorlopige tijdlijnen*

Subsidieoproep online  Begin 2023
Deadline indienen projectidee   Voorjaar 2023
Ontvangst besluit projectidee + start co-creatie eerste projecten  Zomer 2023
Deadline indienen finale subsidieaanvraag  Najaar 2023
Besluit finale subsidieaanvraag   Eind 2023

* De deadlines in de subsidieoproep zijn leidend.

De WV’en hebben in de projectidee fase een centrale rol. Wilt u een projectidee indienen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met de WV.

Meer informatie

-    ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek
-    LinkedIn - ZonMw: Medisch Onderzoek
-    Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
-    LinkedIn - ZE&GG