Sneller en betere hulp bij huiselijk geweld met beschermingsarrangementen

Sneller en betere hulp bieden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. De 5 ontwikkelde gezinsprofielen en bijbehorende beschermingsarrangementen zijn daarbij behulpzaam. Beschermingsarrangementen bieden een handvat voor de samenwerkende netwerkpartners. Omdat zo duidelijk wordt welke geweldsproblematiek op de voorgrond staat, welke achterliggende problematiek er is en wat voor soort interventies in dat geval voor de hand liggen.

Samenwerking zorg en veiligheid

Om geweld in gezinnen en relaties duurzaam te stoppen, is samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners noodzakelijk. Dit is ook het uitgangspunt in het nationale beleid. In de praktijk blijkt dit lastig te realiseren. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland richtte in 2019 het actiegerichte onderzoeksproject Allen voor één op. Met als doel de onderling samenwerking tussen zorg en veiligheid in de regio te verbeteren. En zo sneller en beter passende hulp te bieden onder andere bij huiselijk geweld.

Zorg- en beschermingsarrangementen als handvat voor samenwerking

Om dit te realiseren zijn samen met de praktijk zorg- en beschermingsarrangementen voor verschillende (gezins)profielen ontwikkeld. Deze arrangementen, gericht op verschillende huiselijk geweldproblematieken zoals bijvoorbeeld macht en controle, stressfactoren of gedragsproblematiek vormen het handvat voor de betere samenwerking. Een beschermingsarrangement is relevant als er meerdere problemen spelen en de veiligheid in het geding is. Doel van beschermingsarrangementen is om vanuit een gezamenlijke probleemanalyse via een goede netwerksamenwerking de juiste bescherming en zorg te realiseren.

Gezinsprofielen

Voor deze verschillende huiselijk geweldsproblematieken zijn 5 gezinsprofielen geformuleerd waaraan een beschermingsarrangement gekoppeld kan worden:

  • intieme terreur
  • gezin in de stress
  • kindgedrag en opvoedstress
  • langdurige zorg
  • complexe scheiding

De profielen helpen de kern van het meest vooropstaande probleem te benoemen, en vandaaruit te zoeken naar aansluitende hulp en bescherming. Tussen de profielen is ook overlap waardoor veel interventies in verschillende profielen werkbaar kunnen zijn. Toch kennen alle profielen ook verschillende accenten die samenhangen met de kern van de (veiligheids)problematiek.

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoek naar huiselijk geweld wordt gefinancierd vanuit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis. Het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis komt voort uit het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. Dit programma heeft als doel om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Dit programma is inmiddels opgegaan in het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.