Onderzoekers antibioticaresistentie werken aan maatschappelijke impact

Projectleiders in het ZonMw-programma Antimicrobiële Resistentie (AMR) zijn zich bewust van het maatschappelijk belang van hun onderzoek en werken aan de maatschappelijke impact van hun onderzoeksresultaten. Die conclusie is te trekken uit een verkennend onderzoek, waarin ook gezocht werd naar de beste manier om de maatschappelijke impact in kaart te brengen van 3 ZonMw-programma's die gericht zijn op infectieziekten.

7 thema’s voor impact

Maatschappelijke impact is voor ZonMw van groot belang bij de evaluatie van programma's. In het beleidsplan 2016-2020 is het een belangrijk thema. Onderzoek kan op verschillende manieren impact hebben op de samenleving. Als resultaten verspreid en geïmplementeerd worden, of een plaats krijgen in een richtlijn, is heel duidelijk aanwijsbaar wat de maatschappelijke impact is. Dat geldt ook als eindgebruikers (bijvoorbeeld professionals, patiënten, beleidsmakers) met de resultaten aan de slag kunnen. De impact van een onderzoeksproject kan soms minder gemakkelijk aanwijsbaar zijn, bijvoorbeeld als het een stap is op weg naar toepasbare kennis, of bijdraagt aan een kennisinfrastructuur zoals een academische werkplaats. Het is voorlopig nog zoeken naar het ideale meetinstrument om maatschappelijke impact van projecten en programma's te meten. In deze verkennende studie werden 7  thema's benoemd die kunnen helpen om maatschappelijke impact in kaart te brengen:  uitkomstproducten, eindgebruiker, verspreiding en implementatie, borging, kennisinfrastructuur, samenwerking en kennisketen.

Maatschappelijke toepassing resultaten resistentie-onderzoek

Uit de verkenning blijkt dat het AMR-programma sterk gericht is op de praktijk waarin de resultaten worden toegepast. Antibioticaresistentie is een belangrijk maatschappelijk probleem en onderzoekers in dat veld zijn zich daarvan bewust. Zij verspreidden hun resultaten niet alleen via de vakliteratuur, maar ook onder eindgebruikers, bijvoorbeeld door symposia te organiseren of betrokken te zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen. Een project leverde bijvoorbeeld een set generieke kwaliteitsindicatoren op voor de toepassing van antibiotica in ziekenhuizen. In een ander project is een testkit ontwikkeld waarmee multiresistente tuberculose sneller kan worden aangetoond. Het AMR-programma is heel divers, met meer op innovatie gerichte projecten en toepassingsgerichte projecten. Sommige resultaten hebben direct consequenties  voor de praktijk in ziekenhuizen, in de veeteelt of in de diagnostiek van infectieziekten. Andere projecten vormen een opstapje naar vervolgonderzoek, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Het systematisch navragen van de maatschappelijke impact is volgens ZonMw van belang omdat het onderzoekers ook stimuleert om na te denken over de maatschappelijke toepassing van hun resultaten.

Impact bij ZonMw

Ook op andere gebieden dan infectieziektebestrijding is ZonMw bezig met het versterken van impact. Het is 1 van de 6 hoofdlijnen in het beleidsplan 2016-2020.

Meer informatie