Laatste kans voor groot budget bij Actieprogramma Grip op Onbegrip

2024 is het laatste jaar dat de grootste subsidieoproepen van het Actieprogramma Grip op Onbegrip open staan. Sinds de start van het programma is er ingezet op regionale netwerken waarin het sociale domein en het zorg- en veiligheidsdomein vaak samenwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Nu is het laatste jaar ingegaan dat je hiervoor subsidie kunt aanvragen als regio.

‘Er zijn al veel regio’s aan de slag,’ legt programmamanager Tamara Adonis uit. ‘Toch is er zeker nog de mogelijkheid om projecten gericht op onbegrepen gedrag te starten of uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan een focus op het vroeg signaleren van onbegrepen gedrag.’ Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet vanaf 2021 in op sterke netwerken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of raken. Sindsdien zijn er veel samenwerkingen gestart. ‘Nu worden de eerste resultaten zichtbaar, door middel van voortgangsgesprekken en het begeleidings- en monitoringstraject BE-Grip krijgen we die in beeld ,’ vertelt Adonis. ‘De eerst voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden. Maar sommige regio’s moeten ook nog starten. Dit jaar is het laatste jaar dat dat via ons programma kan.’ 

Adequaat kunnen handelen na melding onbegrepen gedrag

De politie registreert de meldingen die zij krijgen van overlast door personen met onbegrepen gedrag. Dit zijn de zogeheten E33-meldingen. Ze hebben er hun handen vol aan en zijn vaak niet de juiste partij om deze meldingen af te handelen. ‘Het liefst zou je dus willen voorkomen dat de politie hiervoor in actie moet komen,’ aldus Adonis. Bij het Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt met de subsidie Vroegsignalering en opvolging in de wijk ingezet op initiatieven die zich hierop richten. ‘Denk bijvoorbeeld aan een wijk-GGD’er. Dat is een professional die handelt na een melding over onbegrepen gedrag en de verbinding legt tussen allerlei partijen waar iemand mee te maken heeft. Dat kan bijvoorbeeld de ggz zijn, de politie en een wijkteam. Het belangrijkste is dat de Wijk-GGD’er dat doet vóórdat een situatie escaleert. Doordat vroegtijdig signalen zijn opgepakt en de samenwerking tussen de partijen gestimuleerd wordt.’ Gemeenten, GGD’en en politie kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Nog 2 regio’s kunnen een kenniswerkplaats beginnen

Adonis: ‘Er zijn al 18 Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag gestart. De signalen die we van ze binnenkrijgen, zijn positief. We zien bijvoorbeeld steeds meer de verbinding met het mbo. Dat is goed nieuws, niet alleen op onderzoeksniveau. Maar ook omdat zij een grote groep professionals in het veld opleiden. De kennis die uit de kenniswerkplaatsen komt, moet wel bij hen terecht komen’. Er is nog genoeg subsidie voor 2 kenniswerkplaatsen om te starten. De eis is dat er minimaal partijen uit onderwijs, onderzoek, beleid, praktijk en ervaringsdeskundigen en naasten deelnemen. ‘Maar wie de partijen precies zijn, verschilt per regio. Soms speelt de gemeente de grootste rol, soms een hogeschool, soms een GGD. Regio’s kunnen invulling aan deze samenwerking geven afhankelijk van hun situatie. Heel mooi om te zien hoe de mensen bij wie de kennis terecht moet komen ook steeds meer betrokken worden.’

Samenwerkingen tussen de verschillende domeinen: leren en verbeteren.

 Per regio en zogenoemde hotspot is er budget gereserveerd om de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein vorm te geven. ‘De praktijk leert dat dat nooit in één keer lukt en dat er ook geen blauwdruk is van wat de beste manier is. Behalve dat je steeds van elkaar leert en verbetert. Dat kost tijd, en met onze subsidie krijgen de regio’s daartoe de ruimte,’ vertelt Adonis. 5 hotspots en 17 regio’s zijn al aan de slag. Nog 8 regio’s en 2 hotspots kunnen starten. ‘Net als bij de andere subsidieoproepen is de betrokkenheid van cliënten en hun naasten erg belangrijk. Zo komt echt de cliënt centraal te staan, want daar doe je het voor uiteindelijk.’ ‘Maar,’ waarschuwt ze, ‘Let wel op: in april is de laatste deadline om een startsubsidie aan te vragen.'

Overzicht van de data en contact

‘Het kan natuurlijk veel vragen oproepen. De voorwaarden, hoe het samenwerkingsverband opzetten, et cetera,' legt Adonis uit. ‘Iedere regio heeft daarom een regioadviseur die kan helpen. Zij hebben het overzicht over wat er gebeurt in de regio en kunnen partijen verbinden. Daarnaast zijn wij ook altijd bereikbaar via gripoponbegrip@zonmw.nl voor vragen of overleg.’

 Open vanafDeadline indienenbijzonderheid
Vroegsignalering en opvolging in de wijk31 januari 202416 april 2024 
Vroegsignalering en opvolging in de wijk17 april 202424 september 2024*Let op! De laatste mogelijkheid tot indienen!
Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag31 januari 202416 april 2024 
Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag17 april 202424 september 2024*Let op! De laatste mogelijkheid tot indienen voor nieuwe kenniswerkplaatsen! Kenniswerkplaatsen die al een startimpuls of een uitgewerkte aanvraag toegekend hebben gekregen kunnen ook in 2025 nog subsidie aanvragen.
Grip op onbegrip: Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s31 januari 202416 april 2024Let op! De laatste mogelijkheid tot indienen voor een startsubsidie!
Grip op onbegrip: Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s17 april 202424 september 2024*Let op! De laatste mogelijkheid tot indienen voor nieuwe regio’s! Regio’s die al een startsubsidie voor 1 jaar hebben ontvangen kunnen ook in 2025 nog de vervolgsubsidie aanvragen.

*Let op! De deadline is met 1 week vervroegd en is nu 24 september 2024. De deadline van 1 oktober 2024 vervalt hiermee.