Internationaal drugsonderzoek onderbouwt beleid met kennis

Op 6 juni 2023 publiceerde ZonMw de notitie ‘Kennis voor onderbouwd drugsbeleid’, geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De notitie bevat opbrengsten en aanbevelingen vanuit het ERANID-programma. Een algemene conclusie: wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan een betere kennisbasis voor beleid dat problemen rond drugs en drugsgebruik effectief aanpakt.

Drugsgebruik is vooral een sociaal fenomeen dat een plek heeft binnen relaties en met vrienden. Mensen die drugs gebruiken zetten strategieën voor zelfregulering in, waarbij partners en vrienden hun zelfmanagement ondersteunen. Het zijn 2 voorbeelden uit een reeks conclusies uit het ERANID-programma. In de notitie worden de bevindingen per studie nader uitgewerkt. Zoals die uit een studie over herstel, waarover onderzoeker Thomas Martinelli in een eerste interview uit een reeks vertelt. Herstel is niet een puur individueel proces, maar vergt een stimulerende en herstel bevorderende omgeving. Het beleidsadvies: verbeter de verbinding tussen verslavingszorg en sociaal domein. En kijk breder dan nu in het acute zorgmodel gebruikelijk is.

Kennis voor beleid en praktijk

Drugs leveren in veel gevallen geen grote problemen op voor de gebruiker. Toch zijn aan drugsgebruik ook maatschappelijke nadelen verbonden, waaronder verslavingsproblematiek en een grote belasting van het justitiële apparaat. Omdat voor een effectieve aanpak onvoldoende kennis voorhanden was, is ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs) opgezet. Het programma financierde multidisciplinair onderzoek rond thema’s als nieuwe drugs, kwetsbare groepen, gebruikscarrières en demografische ontwikkelingen binnen groepen drugsgebruikers. Hoe kan nieuwe kennis bijdragen aan effectief beleid rond (illegale) drugs? En wat impliceert dit voor de praktijk van preventie en verslavingszorg?

Bevindingen breder inzetbaar

De ERANID-notitie voor VWS is tot stand gekomen op basis van interviews met projectleiders en de resultaten uit de projecten. De studies hebben duidelijk gemaakt dat het internationaal onderzoeken van drugsbeleid en de (maatschappelijke) omgang met gebruik, risico’s en ervaringen, relevante kennis oplevert voor beleid, praktijk én wetenschap. Resultaten worden robuuster en bevindingen breder inzetbaar, ook over de landsgrenzen heen. De notitie wijst daarbij op enkele nog bestaande kennishiaten, waarvoor nader onderzoek zinvol kan zijn. De ervaringen binnen ERANID maken duidelijk dat dergelijk vervolgonderzoek op internationaal (Europees) niveau heel goed een plek kan krijgen.

Het ERANID-programma

ERANID is op 1 januari 2013 gestart als een samenwerkingsverband van 11 partners uit 6 EU-landen: België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (toen nog EU-lid), Italië, Portugal en Nederland. ZonMw trad op als coördinator van het programma en was bovendien als partner in 6 van de 7 ERANID-studies betrokken. Naast onderzoek rond dringende kwesties voor het drugsbeleid, wilde ERANID een nauwere samenwerking bevorderen tussen onderzoekers in Europa om zo de bestaande versnippering in het drugsonderzoek tegen te gaan.