Help mee aan de kennisagenda Microplastics & Health

Vanuit het programma Microplastics & Health is een internetconsultatie ontwikkeld om te inventariseren wat de kennisbehoeftes zijn rondom microplastics en gezondheid. Deze worden verwerkt in een kennisagenda. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben we uw hulp nodig. Vult u de internetconsultatie in?

In 2019 heeft ZonMw het eerste (internationale) onderzoeksprogramma rondom micro- en nanoplastics opgezet, genaamd Microplastics & Health. Binnen dit programma zijn vijftien eenjarige onderzoeksprojecten gestart, welke bijna worden afgerond. Hoewel de eerste projecten veelbelovende resultaten laten zien, blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Meer onderzoek is nodig.

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft ZonMw de opdracht gekregen om een kennisagenda te ontwikkelen op het gebied van microplastics, milieu en gezondheid. Deze kennisagenda zal vervolgens de basis vormen voor het vervolg van het huidige Microplastics & Health programma.

Internetconsultatie

Om tot de kennisagenda te komen worden kennisvragen vanuit beleid, onderzoek en praktijk in beeld gebracht en kansrijke onderzoeksrichtingen en innovaties geïdentificeerd. Om een zo breed en compleet mogelijk beeld te krijgen willen we onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals oproepen hun input te geven via de internetconsultatie. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de openstaande kennisvragen. Denkt u relevante input te kunnen geven vanuit beleid, onderzoek of praktijk? Vul dan de internetconsultatie in! Dit kan tot en met 24 mei 2020.

Deelnemen aan de internetconsultatie kan via deze link.

Programma Microplastics & Health

Er is weinig kennis over de gezondheidsrisico’s van microplastics, dit terwijl de blootstelling aan kleine plastic deeltjes de komende decennia naar verwachting zal toenemen. Zowel via de lucht als water en voeding bereiken microplastics ons lichaam, wat ook blijkt uit de aanwezigheid van microplastics in onze ontlasting. Onder andere de Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) benadrukken het belang van onderzoek naar micro- en nanoplastics. Kennis over welke microplastics mogelijk de gezondheid beïnvloeden is essentieel voor het ontwikkelen van oplossingen in innovaties en beleid.

Om die reden is ZonMw in 2019 het onderzoeksprogramma Microplastics & Health gestart. Met de kennisagenda wordt invulling gegeven aan de behoefte om dit onderzoek te continueren, en te zorgen voor een goede aansluiting bij de vragen vanuit beleid en de praktijk. Meer informatie over het programma en de huidige projecten vindt u op de Microplastics & Health programmapagina.