Actieonderzoeken naar 'Zingeving in de thuissituatie' van start

Het programma 'Zingeving en Geestelijke verzorging' heeft 8 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Actieonderzoekers van de gehonoreerde projecten gaan samen met projectleiders Geestelijke verzorging thuis van verschillende Netwerken Palliatieve Zorg het onderzoek uitvoeren. De nauwe samenwerking van actieonderzoekers met de praktijk versterkt een snelle toepassing en aanpassing van strategieën. In de loop van 2020 gaan deze onderzoeken van start met een looptijd van 2 jaar.
Onderstaande actieonderzoeken vormen gezamenlijk een leergemeenschap.

8 gehonoreerde actieonderzoeken

Linking-Zin
Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. In dit onderzoek worden eerst deze individuele behoeften en ondersteuningswijzen bij zingevingsvragen in kaart gebracht in 3 verschillende regio's samen met Netwerken Palliatieve Zorg. Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is een beschrijving van een verbeterde werkwijze en samenwerking inclusief ontwikkelde hulpmiddel(en) om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van burgers.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden
Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal- Bergen op Zoom – Tholen
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o.

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk
Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?  
Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Gelderland-Zuid
Netwerk Regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel
Netwerk Palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland

Zinvol samenwerken in de thuissituatie: Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging
In dit actieonderzoek gaan professionals in 4 wijknetwerken in 2 regio’s in zorg en welzijn op zoek naar een gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Het verwachte resultaat van dit onderzoek is dat binnen de wijknetwerken geestelijke verzorging voor patiënten en cliënten bereikbaar en ondersteunend is en professionals in hun multidisciplinaire samenwerkingsverband(en) deze zorg adequaat afstemmen. De opbrengsten dienen als voorbeeld voor andere wijknetwerken in Nederland.
Deelnemende netwerken en partners:
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe en Delft en Omstreken
Zorgorganisatie Eerste Lijn Delft en Omstreken

SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving
In dit actieonderzoek werken geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) GGZ/ouderen samen op het terrein van psychosociale problemen om de kwaliteit van de zingevingszorg in de eerstelijn te verbeteren. Het verwachte resultaat naast de ontwikkeling van kennis over zingevingsvragen en -methoden is de ontwikkeling van een samenwerkend leren-programma en effectieve bouwstenen voor de nascholingstrajecten en opleidingen voor praktijkondersteuners huisartsen GGZ/ouderen- en geestelijke verzorgers.
Deelnemende netwerken en partners:
Zin In Utrecht
Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie in de netwerken Friesland en Groningen
In de provincies Friesland en Groningen willen ze zingeving en geestelijke verzorging (weer) onderdeel laten zijn van de normale zorg aan en ondersteuning van mensen die thuis wonen.
Dit actieonderzoek levert kennisontwikkeling en inzichten in handvatten op voor het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Groningen kiest voor een andere aanpak dan Friesland. Deze worden onderzocht en leerpunten uit beide strategieën  worden opgehaald.
Deelnemende netwerken en partners:
Regionale Ondersteunings Structuur Friesland
Palliatieve netwerken Friesland
Qraad

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen
Vragen op het gebied van zingeving in de thuissituatie zijn van oudsher voorbehouden aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze ondersteuningsvragen tegenwoordig op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. Dit actieonderzoek levert voor geestelijk verzorgers en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en 50-plussers een integraal en afgestemd aanbod op van geestelijke zorg in de thuissituatie. Het verwachte resultaat is een inhoudelijk en organisatorisch kader met werkprocessen, afspraken, inzicht in de inhoud van ondersteuningsvragen en aandacht voor ervaringen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Midden Limburg
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda & ZINVOL Centrum voor levensvragen
Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland
Hóe kunnen professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein bekwaam worden in het signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers (patiënten, ouderen en (hun) naasten/mantelzorgers) in de 5 regio’s in Noord-Holland en Flevoland. Dit actieonderzoek levert een ‘toolbox’ op voor (zorg)professionals en vrijwilligers in het sociale domein. Geestelijke verzorgers dragen zorg voor het bekwaam maken van (zorg) professionals en vrijwilligers door het geven van een training en coaching op het werk.
Deelnemende netwerken:  
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek
Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland
Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
Netwerk Palliatieve Zorg Almere

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie
De zorg voor een kind met een korte levensduur door ziekte stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. In dit actieonderzoek gaan ouders, zorgverleners en onderzoekers in nauwe samenwerking uitzoeken welke zingevingsvragen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders in de thuissituatie zijn. Daarnaast wordt er een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.
Deelnemende netwerken en partners:
Vereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten
Netwerk integrale kindzorg (NIK) Limburg & Zuidoost-Brabant
AllerZorg Woerden
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Training en consult in levensvragen
LEF verliesbegeleiding

Meer informatie