3 subsidierondes voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag!

Om een bijdrage te leveren aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag stelt ZonMw 3 subsidieoproepen open vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip vanaf 29 november 2023. Lees meer over de subsidierondes.

Subsidierondes

De ggz, politie gemeenten, GGD en andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met onbegrepen gedragen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij 1 van de onderstaande subsidierondes.

Vroegsignalering en opvolging in de wijk

Het doel van deze subsidieoproep is om de toeleiding te verbeteren van mensen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning, na een melding of na (vroeg-)signalering van zorgwekkend gedrag. Het gaat hierbij om niet-acute hulp aan mensen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden, waarbij de inzet van (bemoei)zorg nodig kan zijn.

De politie, (acute) GGZ, (wijk-)GGD, huisarts, gemeente en andere belangrijke ketenpartners spelen een belangrijke rol bij deze signalering en toeleiding naar zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Voor deze subsidieoproep kunnen deze partijen een subsidieaanvraag indienen gericht op vroegsignalering, opvolging in de wijk, en toeleiding naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag.

Lees meer over het indienen van een subsidieaanvraag voor deze subsidieoproep.

Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag

Het doel van deze subsidieronde is het inzetten op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag’. In een regionale kenniswerkplaats werken professionals uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. Hiermee wordt een stevige en duurzame regionale (kennis)infrastructuur opgezet die op de lange termijn een gecoördineerde en gerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag kan ondersteunen.

Voor deze subsidieoproep worden bestaande samenwerkingsverbanden gevraagd om zich te verenigen en gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen. Daarbij dienen zowel ervaringsdeskundigen- als naasten(organisaties) onderdeel te zijn van de projectgroep en moet er voor indiening van de subsidieaanvraag contact worden gelegd met de regioadviseurs Zorg & Veiligheid van de VNG.

Lees meer over het indienen van een subsidieaanvraag voor deze subsidieoproep.

Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s

Het doel van deze subsidieoproep is:

  1. Het verbeteren van de samenwerking tussen  samenwerkingsverbanden op inhoudelijk, bestuurlijk en/of uitvoeringsniveau, en;
  2. Het (door)ontwikkelen en implementeren van duurzame samenwerkingsvormen en/of interventies voor het leveren van zorg en ondersteuning rondom acute én niet-acute meldingen van mensen met onbegrepen gedrag in de meldkamer of op straat.

Voor deze subsidieoproep kunnen samenwerkingsverbanden binnen een hotspot of veiligheidsregio een subsidieaanvraag indienen. Een samenwerkingsverband bestaat tenminste uit de politie, ggz, gemeente en/of GGDAanvullend kunnen onder andere het Zorg- en Veiligheidshuis, OM, reclassering, beschermd wonen, eerstelijnszorg of een woningcorporatie betrokken worden. Ook kan een onderzoeks- of onderwijsinstelling toegevoegd worden in het kader van het implementeren van een lerende aanpak

Lees meer over het indienen van een subsidieaanvraag voor deze subsidieoproep