Beleid voor FAIR-datamanagement

Het subsidiebeleid geldt voor databestanden en andere bronnen waarmee het onderzoek wordt/is gedaan. Denk aan kwantitatieve en kwalitatieve databronnen, de software om de data te gebruiken, geluids- en beeldopnames, collecties van fysieke bronnen zoals biologische materialen en dergelijke.

Het FAIR-beleid

Na afloop van een project moeten tenminste de data en de metadata beschikbaar zijn die ten grondslag liggen aan de projectresultaten en publicaties. Deze moeten herbruikbaar zijn en (al dan niet onder voorwaarden, afhankelijk van bijvoorbeeld privacywetten) toegankelijk zijn voor onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals, bedrijven en burgers.

Let op: volgens het ZonMw-Open Access-beleid, moeten alle publicaties hoe dan ook online gratis beschikbaar zijn.

Relevantiecriterium

In de fase van subsidie aanvragen behandelt/beschouwt ZonMw FAIR-data en datamanagement (evenals de andere Open Science-pijlers) als een relevantiecriterium. Data (en andere bronnen voor onderzoek) zijn een waardevolle opbrengst van een project. Door deze herbruikbaar te maken neemt de toegevoegde waarde en relevantie van een project toe. Datamanagement is niet altijd een selectiecriterium voor het al dan niet honoreren van een subsidieaanvraag. Het programmateam en/of de beoordelingscommissie kunnen specifieke aanwijzingen geven naar aanleiding van de voorbereiding voor datamanagement in de subsidieaanvraag.

Subsidiebepaling

Na de honorering geldt ZonMw’s subsidiebepaling artikel 20 over Databestanden. Een projectleider die subsidie ontvangt moet (1) een datamanagementplan (DMP) schrijven, en (2) het datadelen mogelijk maken met inachtneming van wet- en regelgeving. ZonMw legt de verantwoordelijkheid voor goed datamanagement en FAIR-data grotendeels bij de onderzoekers en hun instituut. Lees meer over Wet- en regelgeving bij datamanagement en FAIR-data.

Open data en FAIR-data

Volgens het beleid moeten databestanden ‘zo open als mogelijk en gesloten als nodig’ zijn. Open data zijn niet per definitie FAIR-data, en omgekeerd zijn FAIR-data niet altijd open. Met de FAIR-principes is het mogelijk om heel precies vast te legen voor wie (of welke algoritme) de data open of gesloten zijn. Hierdoor kan rekening gehouden worden met gegevens die privacygevoelig zijn, of vertrouwelijk. Metadata, die een omschrijving geven van de data en de variabelen, zijn wel altijd open.

FAIR-data in de toekomst

Het is ZonMw’s ambitie dat in de toekomst alle projecten FAIR-(meta)data opleveren. Hierom zal het beleid ook in de komende jaren worden aangepast naarmate er meer ontwikkelingen en mogelijkheden zijn om data volledig FAIR op te leveren.