Waar kunt u een regioadviseur voor benaderen?

Regioadviseur Zorg & Veiligheid
Het regioteam Zorg & Veiligheid, onderdeel van het Platform Sociaal Domein, heeft als doel gemeenten en ketenpartners (van uitvoerend, beleidsmatig tot bestuurlijk niveau) in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein te ondersteunen zodat zij meer impact kunnen maken voor inwoners in een kwetsbare positie.

Regioadviseurs Zorg & Veiligheid

De regioadviseurs Zorg & Veiligheid geven hier invulling aan door tijdig en in samenhang met andere opgaven vraaggericht en proactief ondersteuning te bieden in de regio. Zij zorgen daarbij niet alleen voor de benodigde verbinding op lokaal niveau, maar ook voor de verbinding met andere regionale en landelijke netwerken en het afstemmen en bewaken van inhoudelijke doelen vanuit landelijke programma's zoals IZA en GALA, het Actieplan Dakloosheid en Beschermd Thuis.

Voorbeeld uit de praktijk

Maar waar kan die ondersteuning door een regioadviseur Zorg & Veiligheid dan bijvoorbeeld uit bestaan? Een mooi voorbeeld om uit te lichten is de betrokkenheid van een aantal regioadviseurs bij casusevaluaties (of -reconstructies) naar de samenwerking bij complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Onder begeleiding van enkele regioadviseurs is inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking van de rails kan lopen (zie afbeelding 1) of waarom bepaalde ongewenste situaties zijn ontstaan. Professionals gaven aan het prettig te vinden om daar in alle rust en onder onafhankelijke begeleiding van een regioadviseur met elkaar over te kunnen spreken. Dit heeft bijgedragen aan onderling begrip en een betere samenwerkingsrelatie, hetgeen waardevol is bij volgende casuïstiek.

Afbeelding
Regioadviseur Z&V

De aanpak die de regioadviseurs hiervoor hebben gebruikt, is laagdrempelig en eenvoudig en kan worden aangepast naar gelang de desbetreffende situatie hierom vraagt. Op hoofdlijnen zien de stappen er als volgt uit:

  1. Samen met de aanvrager wordt een tijdlijn, op basis van dossiers van de betrokken partners, opgesteld.
  2. Daarna volgen korte telefonische interviews met de deelnemers aan de casusevaluatie over hoe zij samenwerking hebben ervaren. Om de respons te evalueren, wordt de Samenwerkingsdriehoek gebruikt (zie afbeelding 2).
  3. Tot slot wordt tijdens een plenaire sessie met alle deelnemers samen in gesprek gegaan over de tijdlijn, de resultaten van de interviews en de verbeterstappen.
Afbeelding
Regioadviseur Z&V

 

De tijdlijn laat zien dat we elkaars voorgeschiedenis met de cliënt onvoldoende kenden.

Interesse of graag meer informatie?

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt en bent u nieuwsgierig geworden? Werkt u bij een gemeente of Zorg- en Veiligheidshuis en heeft u bijvoorbeeld als procesregisseur behoefte aan het nabespreken van de samenwerking in een casus (bij voorkeur recent afgesloten) met onafhankelijke begeleiding? Of bent u gewoon benieuwd of u deze methode ook zelf kunt toepassen? Neem dan contact op met de regioadviseurs Zorg & Veiligheid in jouw regio. We helpen u graag verder!