Onderzoek en kunstprogramma's

Is onderdeel van het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
Op deze pagina vindt u een overzicht van de kunstprogramma's en bijbehorende samenvattingen van het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning.

Uitvoering bestaande kunstprogramma's met een intramurale focus van Vitalis WoonZorg Groep

Vitalis geeft zin.

Leven vanuit wat voor een mens echt belangrijk is, is de sterkst makende kracht in mensen. Ons uiteindelijke en hoogste doel is dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Niet voor niets luidt ons motto ‘de kunst van gelukkig oud zijn’.

Uit de projecten blijkt dat kunst en cultuur een middel kan zijn om vrijer te denken, met elkaar in verbinding te komen en deze contacten te verdiepen, te genieten en iets moois te maken van het leven. We zien in de praktijk dat actief bezig zijn met kunst en cultuur ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier kan bieden.

Programma Kunst & Cultuur bij AxionContinu

Het project viel helaas heel ongelukkig samen met de pandemie en daarmee ook met alle maatregelen en beperkingen. Juist door de pandemie werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en welzijn zijn voor de mens en dus ook voor onze bewoners. Misschien nog wel méér voor onze bewoners door de hoge leeftijd en risico op besmetting met ernstig gevolg, maar ook door het ontbreken van werk en contact met familie. Het moeten missen van activiteiten en de daarmee gepaard gaande sociale interactie zorgde er bij veel bewoners voor dat ze hun levensvreugde en dus kwaliteit van leven kwijt waren. Het bieden van alternatieven was niet alleen fijn, maar echt noodzaak. We zijn daarom heel blij dat we daaraan hebben kunnen bijdragen.

Florence blijft Actief

Florence Actief heeft met een viertal kunstactiviteiten deelgenomen aan het ZonMw programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning’. Het betrof de activiteiten Portretschilderen, Digitale Fotografie, Florence Swingt band en Florence Klassiek Orkest. De deelnemers zijn vitale, actieve 60-plussers en worden onder leiding van een professionele docent begeleid. De deelnemers aan de verschillende activiteiten hebben op verschillende manieren bijgedragen aan en geparticipeerd in de onderzoeksmethoden.

Ondanks de maatregelen die door Covid waren ingevoerd is het toch gelukt om enerzijds de activiteiten min of meer doorgang te laten vinden en anderzijds bij te dragen aan de verschillende onderzoekslijnen. De uitkomsten van de eindrapportage "Kunst in de Zorg" zijn herkenbaar en ook bruikbaar voor nieuw te initiëren activiteiten.

Programma Kunst en Cultuur Cordaan

Het programma Kunst en Cultuur Cordaan heeft als doelstelling door de inzet van kunst en cultuur de kwaliteit van leven te verbeteren en kwetsbare deelnemers te verbinden aan de inclusieve samenleving en daarbinnen even waardevol laten zijn.

Kunst en Cultuur wordt ingezet als middel om de persoonlijke ontwikkeling en wensen van de deelnemers te onderzoeken, te stimuleren, vorm te geven en zichtbaar te maken.
Waarden bij alle onderdelen: een klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijkwaardig is aan elkaar, artistieke kwaliteit is van groot belang, proces en resultaat zijn evenwaardig aan elkaar.

De afgelopen jaren zijn er al verschillende initiatieven genomen om de cliënten van Cordaan te betrekken bij Kunst en Cultuur in de breedste zin van het woord. Om deze onderdelen nog meer te borgen binnen de organisatie en om voor alle mensen die zorg ontvangen van Cordaan een passend aanbod aan te kunnen bieden is er een programmavoorstel Kunst en Cultuur 2020 opgesteld. De wens is een infrastructuur creëren binnen Cordaan voor Kunst en Cultuur welke zorg draagt voor een hoogwaardige positionering binnen de kunstensector en zich etaleert door verscheidenheid, diversiteit en kwaliteit.

In het onderzoek 'De invloed van kunst en cultuur in de langdurige zorg' zijn twee Cordaan programma onderdelen opgenomen: ‘HuiskamerPost’ en ‘Dementees X Spoken Word’.

HuiskamerPost is inmiddels een succesvolle formule waarin verschillende groepen binnen Cordaan elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord; in deze versie (licht) verstandelijk beperkten en kwetsbare ouderen. Ontmoetingen die, jammer genoeg door de Covid 19 pandemie, grotendeels online hebben plaatsgevonden. Het echte, fysieke contact, of vooral het ontbreken daarvan, is uiteindelijk de thematiek geworden van dit project. Wat gebeurt er als je thuis zit, tussen vier muren? Wat doe je zoal en hoe ziet dat er eigenlijk uit? Resultaat: korte, theatrale films met een uniek inkijkje in de wereld van de huiskamer; vier muren een raam en ik.

Spoken word laat de stem van mensen met dementie horen. In 2018 is er de zogeheten methode van verbondenheid in het leven geroepen, waarmee aan de letterlijke taal van dementie aandacht wordt gegeven; het Dementees. Het Dementees is in dit project gekoppeld aan de kunstdiscipline ‘Spoken Word’. Zes kunstenaars hebben tijdens de ontmoetingsgroepen samen met de bewoners van verschillende woonzorglocaties zowel fysiek als online verhalen verteld en gedeeld. Soms intieme gesprekken die hebben geleid tot poëzie, woordkunst, (live) performance en (digitale) illustraties. Allen gebundeld op de website www.dementees.com.

1 / 5

‘Wat ik moet vasthouden, hou ik aldoor niet vast. Geeft niet, blijft toch mooi.’

2 / 5

‘Ach, als ze er iets van leren, dan wel. Ja hoor.’

3 / 5

‘Niet jaloers zijn als ik ga dansen. Ik dans heel goed.’

4 / 5

‘Het is niet altijd fijn als je je realiseert hoe de werkelijkheid is.’

5 / 5

‘Dansen moet je alleen doen als je zin hebt.’

Herinneringen aan Zee

Met behulp van de geleerde lessen uit deze projecten en op basis van de resultaten van het onderzoek Kunst in de Zorg zijn we gaan door ontwikkelen. Zo hebben we ervoor gekozen om één van de deelprojecten verder vorm te geven in samenwerking met meerdere participatiecoaches die in gesprek zijn gegaan met de deelnemers en de wensen hebben geïnventariseerd waarna er in samenwerking met de educatoren van (in dit geval) Het Scheepvaartmuseum nieuw aanbod ontwikkeld is. Hieruit is het programmaonderdeel "Herinneringen aan Zee" geboren. Een project waarbij er vier weken lang op de zorglocatie aandacht besteed wordt aan de zee in zijn vele vormen. Hierbij zijn een er verschillende vaste onderdelen die naar keuze van de groep aan te vullen zijn met behulp van een keuze menu aan welzijnsactiviteiten zodat een locatie zich helemaal kan onderdompelen in het thema.

Ook wordt er naar aanleiding van de publicatie dit jaar gestart met het Ambulant Kunst Team van Cordaan om de doelgroep thuiswonende ouderen te kunnen bedienen. Op basis van de vraag van de deelnemer wordt er passend aanbod gezocht, ontsloten of ontwikkeld.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding