Kunstinitiatieven

Is onderdeel van het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
Op deze pagina vindt u een overzicht van de kunstinitiatieven en bijbehorende samenvattingen van het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning.

Creatief Actief@Topaze@Transvaal

Project voor creatieve activiteiten voor kwetsbare oudere buurtbewoners in de wijk Transvaal, Den Haag, met als doel dat deze bewoners elkaar ontmoeten, actief aan de slag gaan, geïnspireerd raken en door inspanning ontspanning vinden. De activiteiten dragen bij aan een zinvolle dagbesteding.

COVID-19 Aanvulling

In deze tijd zoekt Topaze naar mogelijkheden activiteiten door te laten gaan nu de behoefte bij de deelnemers zo groot is en de activiteiten lang niet door zijn gegaan. Er zijn alternatieven gezocht als samen vanuit huis digitaal in contact zijn, buiten tekenen en binnen de groep in kleine groepjes te verdelen om op gepaste afstand toch creatief aan de slag te kunnen gaan.

Dance Connects Community

Dance Connect Community bouwt voort op het succes van Still Moving in de Wijk en geeft veel aandacht aan het sociale aspect van dans. Door middel van moderne dans en muziek  worden vitale én kwetsbare 60-plussers uit  verschillende wijken van Amsterdam met elkaar en hun omgeving in contact gebracht. De basis wordt gevormd door wekelijkse dansbijeenkomsten op 18, en  in het najaar van 2020 19, verschillende locaties waarin het gaat over contact maken, het ontwikkelen van je eigen krachten en met veel plezier samen bewegen op muziek.

COVID-19 Aanvulling

Het tweede semester van Dance Connects Community 2020 bestaat uit wekelijkse danslessen op diverse locaties in Amsterdam en Amstelveen in aangepaste groepsgrootte en duur met in achtneming van alle RIVM voorschriften. Er worden twee keer zoveel lessen gegeven als in de oorspronkelijke planning om alle deelnemers te kunnen plaatsen. Daarnaast wordt er wekelijks een online dansles aangeboden via Zoom en  een dansoefening op de online community aangeboden voor deelnemers die niet naar de offline les kunnen of durven. Het Slow Flow programma wordt voortgezet met Dans voor de Deur buiten bij goed weer, binnen als er geschikte ruimte is en met verkorte danssessies met beperkt aantal deelnemers. CLUB DANS wordt zoals gepland nog twee keer georganiseerd dit jaar. Dit zal naar verwachting offline kunnen, waarbij gezocht wordt naar geschikte locaties om met een grotere groep veilig te kunnen dansen.

Update
Op dit moment worden 3 online lessen per week gegeven en wordt er eens per week een dansvideo gepubliceerd die mensen in eigen tijd thuis kunnen volgen. Ook is er een Duetles 60+ ontwikkeld, om met om met beperkte groepsgroottes buiten te kunnen dansen en CLUB DANS vindt nog steeds online plaats en hopelijk kan dat deze zomer buiten doorgaan. De Slow Flow lessen komen op dit moment langzaam op gang nu de ouderen in zorginstellingen gevaccineerd zijn.

De Rimpel maakt wat los

Met het project 'De Rimpel maakt wat los!' willen we ook ouderen bereiken die  niet direct actief deelnemen aan culturele activiteiten, omdat ze bijvoorbeeld niet mobiel zijn, omdat ze denken dat het niets voor hun is of omdat ze niet durven. Door met de senioren-acteurs van De Rimpel bij een aantal huizen voor ouderen langs te gaan nemen we die drempels weg en brengen we het proces van theater maken dichtbij de mensen.

COVID-19 Aanvulling

Om de elf spelers van de Rimpel toch met theater bezig te laten zijn hebben we een individueel programma bedacht. De regisseur gaat bij elke speler thuis langs en geeft een dagdeel privé-les. Samen bedenken ze een grappige scène over ouderen in corona-tijd. In een vervolgsessie wordt de gemaakte scène gefilmd door een professionele cameraman. De filmpjes (ongeveer 2 minuten) worden samengevoegd tot één geheel van ongeveer 20 minuten. Deze film laten we zien in een grote zaal voor een beperkte groep bewoners van een woonzorgcentrum. (30 p. of meer als toegestaan). Na de film bespreekt de regisseur de film na met de ouderen.

Improvisatietheater voor senioren

In een wekelijks programma wat 10 weken duurt, gaan we met een groep ouderen uit een wijk aan de slag met improvisatietheater. Ze krijgen de grondbeginselen van het improviseren geleerd;

 • accepteren zonder oordeel,
 • ja te zeggen tegen een situatie,
 • nieuwsgierig zijn,
 • niet denken maar te doen,
 • zijn wie je bent
 • risico’s durven nemen
 • impulsen volgen
 • de ander te laten schitteren.

COVID-19 Aanvulling

De senioren worden in groepjes van 3 uitgedaagd om met improvisatiescenes in de buitenlucht aan de slag te gaan. 1 scene (met als thema; Corvid-19) wordt opgenomen. Het volgende groepje wat later die middag komt borduurt hier op voort/ reageert. Dit gaat 4 weken achter elkaar door 1 dagdeel per week. Uiteindelijk komt hier een film van 20 minuten uit welke gedraaid kan worden voor ouderen. (het liefst in groepjes wanneer dit weer mag) Vervolgens gaan we nav de film met hen in gesprek over hun ervaringen gedurende de pandemie.

PRA Muziektheater Labs en Stil Even

PRA Muziektheater Labs en Stil Even - voorheen genaamd Deining in De Duif - is een laagdrempelig dans- en muziekproject met ouderen en jongeren, met name uit Amsterdam en omgeving. Met dit vervolgtraject van Deining in De Duif willen wij dwarsverbanden creëren tussen generaties en leefwerelden die elkaar niet spontaan tegenkomen. Daarbij laten  we betekenisvolle momenten ontstaan die de kracht van het individu vergroten.  Zo stimuleren we zelfexpressie en dragen we bij aan sociale samenhang en een groot maatschappelijk en cultureel netwerk in Amsterdam en omgeving.

COVID-19 Aanvulling

De mede door ZonMw ondersteunde PRA Labs hebben tot veel plezier en inspiratie geleid bij deelnemers en initiatiefnemers. Deze bruisende labs vol dans, muziek en improvisatie zijn door de COVID-19 pandemie voortijdig gestopt in maart 2020. Sindsdien hebben we online activiteiten ontwikkeld en via brieven zijn we in contact gebleven met de deelnemers. Uit het contact blijkt dat er steeds meer behoefte is aan live contact. De tijd is rijp om de draad weer op te pakken met een groep enthousiaste senioren, rekening houdend met de geldende RIVM-richtlijnen. We willen werken met een team goed ingevoerde professionele musici en dansers in een nieuwe setting, met meer afstand en minder deelnemers, en borduren deels voort op een dansduet-op-afstand (optreden plus participatie-deel) dat we in coronatijd hebben gemaakt voor bewoners van woonzorgcentra.

Ik teken voor je

Tekenen is leuk om te doen, het is ontspannend en leerzaam. Samen tekenen is nog leuker, dat is gezellig, je laat aan elkaar zien wat je doet, je hoort ook de aanwijzingen die er bij een ander worden gegeven en je leert van elkaar. Samen tekenen met een doel is nog leuker!  Dat is wat het project Ik teken voor je  inhoudt. Samen tekenen en de tekeningen die gemaakt  worden,  worden verstuurd naar mensen de tekeningen waarderen. De tekening die deze mensen ontvangen, is niet alleen een onverwacht cadeautje, maar het is ook een uitnodiging! Een uitnodiging om aan te sluiten en ook te komen tekenen. Het belangrijkste is echter de erkenning voor de tekenaar. Want door de tekening te versturen wordt impliciet gezegd dat de tekening mooi is!

Kunstkoeriers

Na een pilot in het vroege voorjaar van 2019 gaan de KunstKoeriers dit jaar opnieuw op pad. KunstKoeriers zijn leerlingen uit de vijfde klas vwo van Damstede Lyceum uit Amsterdam Noord die gekozen hebben voor kunst als examenvak. Zij gaan tussen eind februari en eind april bezoekers van zorginstelling Odensehuis Het Schouw acht keer ontmoeten. Daarbij is kunst steeds het uitgangspunt om verhalen uit elkaars leven uit te wisselen. Rode draad van KunstKoeriers 2 is: Wat is identiteit en waar wordt die door bepaald? Het plan is, om net als bij de pilot, dat de leerlingen getraind worden om een rondleiding te geven in een museum, dit jaar in FOAM, fotografiemuseum in Amsterdam.

COVID-19 Aanvulling

KunstKoeriers gaat deelnemen aan het Noorderparkfestival op zondag 6 september tussen 12.00 en 16.00 uur, waar een speciaal randprogramma voor ouderen zal worden georganiseerd. Op gepaste afstand van elkaar zullen er 'huiskamers' worden gecreëerd, waar een jongere en een oudere plaatsnemen en daar gesprekken hebben over fotografie en kunst. Deze duo's voeren ook een foto-opdracht uit onder begeleiding van fotograaf Cor Mooij en docenten van Foam. De foto's die daarbij gemaakt worden, zullen gebruikt worden voor de oorspronkelijk geplande ontmoetingen die plaatsvinden in het schoolgebouw, vanwege de grotere ruimte en de al getroffen maatregelen in verband met de RIVM-regels.

Kunst aan de keukentafel

Kunst aan de Keukentafel is een kunstactiviteit thuis bij 55+ers. Tijdens een kennismakingsgesprek met een medewerker of een vrijwilliger van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort, wordt een plan gemaakt op basis van de wensen en interesses van desbetreffende persoon op kunstgebied. Bij dit plan wordt een kunstenaar gezocht, die vervolgens drie keer samen met de deelnemer aan de slag gaat, ook weer bij die deelnemer thuis.

COVID-19 Aanvulling

Kunst aan de Keukentafel COVID-19 benaderen we als een ingelaste fase in het oorspronkelijke project. De deelnemers zijn, net als in het oorspronkelijk project, vooral kwetsbare maar zelfstandig wonende
mensen. Activiteiten vinden bij hun thuis plaats en worden- op afstand één op één begeleid door vrijwilligers. Maatwerk en flexibiliteit in de uitvoering zijn uitgangspunt. We ontwikkelen nieuwe laagdrempelige coronabestendige activiteiten zoals Kunst door de brievenbus. Bovendien benutten we deze periode om versneld persoonlijke relaties met ca. 60 thuiszorgorganisaties op te bouwen met het doel om via hun met ouderen in contact te komen.

KWW met de Speurneuzen

We maken met hen interactieve, onderzoekende, leerzame en amuserende (TV)programma’s – à la het Klokhuis voor kinderen. Met het idee dat deze een stimulerende werking hebben op andere ouderen om ook eens zelf op onderzoek uit te gaan, meer zelf de regie te nemen, je zaken af te vragen en de humor van  het leven te blijven zien.

COVID-19 Aanvulling

Senioren uit Gorssel, Epse, Harfsen, Deventer onderzoeken hoe nu verder samen te leven in de nieuwe 1,5 meter samenleving, met recht op zelfbeschikking ook in crisistijd, en of zij met een gerust hart de wereld kunnen achterlaten voor hun (achter)kleinkinderen. Ons doel: alle deelnemers als kritische onderzoekers actief en betrokken te houden en samen op onderzoek gaan voor veelbelovende voorbeelden om zo positief bij te dragen aan het nieuwe samenwonen en samenleven. Wij interviewen kartrekkers met een missie, bezoeken voorbeeldlocaties en projecten. Belevenissen en bevindingen worden vastgelegd in leerzame verslaglegging kritische sketches – en gepresenteerd in 2 afleveringen á la het Klokhuis.

Muziek & Dementie

De Embrace Nederland Muziek & Dementie praktijk bestaat uit interactieve geïmproviseerde muziek workshops met professionele musici in  verpleeghuizen en instellingen voor dagopvang voor mensen met dementie, naar voorbeeld van Music for Life in Londen. Gedurende een periode van twaalf weken werken drie musici, waaronder een workshopleider, samen met een groep van acht tot tien bewoners en vijf verzorgers (3 in de cirkel en 2 daarbuiten), waarbij ze muzikale improvisatie gebruiken als een katalysator om ‘communicatie in de breedste zin des woords via muziek tot stand te brengen. Doelen zijn het welbevinden van de dementerende mensen te vergroten, de relaties tussen hen onderling te  versterken en ook de relatie tussen de bewoners en hun verzorgers te intensiveren.

COVID-19 Aanvulling

Het doel van dit plan is zoveel mogelijk in lijn met de bestaande praktijk een duurzaam alternatief en muzikaal programma van kwaliteit te ontwikkelen. Digitaal of anderszins. Opgedane kennis wordt gebruikt om de bestaande praktijk te verbeteren of aan te vullen. Doel is ook live musici in te blijven zetten. Uit de praktijk blijkt dat live muziek de meeste impact heeft. We proberen die praktijk zo dicht mogelijk te benaderen via digitaal contact de doelgroep en de medewerkers op de verschillende locaties.

 1. Tutorial online
 2. Filmpjes
 3. Proef bestaande praktijk digitaal
 4. Ipad project

Muzikale Ontmoetingen Urk

Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden blijken steeds belangrijker te zijn. Het kan eenzaamheid onder de ouderen doorbreken en het geeft kinderen en jongeren  een onvergetelijke en leerzame ervaring. Samen iets moois beleven kan het welbevinden en geluksgevoel voor een ieder vergroten. In dit kader is het Care&Culture Koor ontwikkeld. In dit koor staan muzikale ontmoetingen en een intergenerationele dialoog centraal. Het Care&Culture Koor wordt gevormd door kinderen van de basisschool, jongeren, verpleeghuisbewoners, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en verder iedereen die mee wil doen.

COVID-19 Aanvulling

Zinvolle dagbesteding via het televisiekanaal in de woonkamer van kwetsbare ouderen. Ter voorkoming van sociaal isolement en een ontzorging van de zorg! De Muzikale Ontmoetingen op Urk zijn in deze Corona tijden niet meer mogelijk. Daarom is het project omgebogen naar Muzikale.Ontmoetingen. online. Vanaf juli tot oktober '20. Met betrokken techneuten is een eigen systeem ontwikkeld waarbinnen de Muzikale Ontmoetingen online georganiseerd worden. Het lokale wifi netwerk van de zorgorganisatie blijft onbelast, via de eigen televisie/afstandsbediening wordt deelgenomen. Daarbij is een webcam met kastje behulpzaam. Onze professionele dirigent werkt met kleine groepen, tot aan 25 deelnemers om persoonlijke aandacht te garanderen. Dichterbij kunnen we zinvolle kunstzinnige dagbesteding niet brengen!

Participatiekoren

Het Participatiekoor is een koor waarin mensen met dementie samen met (professionele) steunzan-gers de hoogtepunten uit de Matthäus Passion zingen.  De hoogtepunten worden afgewisseld met de per-soonlijke passieverhalen van mensen met dementie. Het Participatiekoor Bergen NH maakt cultuurparticipa-tie voor mensen met dementie mogelijk. Onder het thema Erbarme dich leggen we dit jaar de nadruk op samenwerking tussen mensen en organisaties om  cultuurparticipatie voor mensen met  dementie duurzaam mogelijk te maken. Immers, alleen door sa-menwerking en de juiste ondersteuning wordt en blijft cultuurparticipatie voor mensen met dementie mogelijk.

COVID-19 Aanvulling

De drie koren worden opgesplitst in max 8 groepen van max 15 personen en repeteren in duinen, landgoederen en boerenschuren. Samen werken zij toe naar 1 gezamenlijk concert dat op film wordt opgenomen en via regionale TV, schermen in open lucht en social media wordt uitgezonden op 21 sept, Wereld Alzheimerdag, omlijst door raamvertellingen in woord en schilderijen.

Stadsdorpkoor 10acht10

Het koor bestaat uit leden van het stadsdorp centrum oost en een aantal buurtgenoten, die graag tweewekelijks bijeenkomen om  samen te zingen. Het koor zingt a capella wereldmuziek o.l.v. een enthousiaste dirigent. Geoefend wordt in de kapel van het Occohofje. Het zijn voor een klein deel geoefende zangers, maar grotendeels bestaat de groep uit mensen die willen leren zingen. Het samenkomen in de kapel om zich te oefenen in het zingen van verschillende liederen is een belangrijke drijfveer. Optreden is niet het doel, wel een leuke bijkomstigheid.

COVID-19 Aanvulling

Koorleden worden benaderd om via internet, samen via een scherm stemoefeningen te doen en te zingen. Koorleden hebben daar in verschillende mate hulp bij nodig. Deze hulp bieden we in de vorm van buddy’s (studenten die hen persoonlijk helpen). Buddy’s helpen daarmee ook de dirigent en worden opgeleid om de digitale omgeving af te stemmen op de vereisten voor het digitaal muziek maken. Dit geldt dit als voorbereiding op toekomstige uitvoeringen en in de tussentijd wordt in de open lucht gezongen. Dan wel wordt het ingestudeerde door de dirigent gemonteerd zodat een mooi eindproduct ontstaat.

Waardig Oud Zijn

De doelen die worden nagestreefd blijven hetzelfde:

 • de kennis over dementie in de Hoeksche Waard te vergroten,
 • de stem van de mens met dementie te versterken,
 • de schaamte over deze ziekte te verkleinen en
 • mensen meer handelings-perspectief te bieden.

COVID-19 Aanvulling

Tien korte voorstellingen op tien locaties bij de mensen met dementie en hun mantelzorgers, waarin iedereen actief betrokken wordt. De voorstelling (een deel van de grote voorstelling waaraan we werken) wordt steeds gevolgd door een gezamenlijke repetitie met maximaal vier personen in de buitenlucht.

Zing mee in Gouda

In september 2018 is het koor gestart met als doel: zingen met mensen die dementie hebben en thuis wonen. Mensen met dementie wonen tijdens de ziekte het langste thuis. In de verpleeghuizen is aandacht voor muziek. Waarom niet starten met zingen voor opname in het verpleeghuis?  Vanuit  het beroepenveld van hulpverleners kwam  een verzoek of iemand met afasie ook mee mocht  zingen. Al gauw kwam de vraag of zonder ziekten meezingen ook mogelijk was. Inmiddels is het een koor voor alle ouderen waar iedereen welkom is.