Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang - deel 1

Op 1 januari 2020 traden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. In een rapport is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden. Ook de samenhang met de Wfz is onderzocht.

Beide wetten bepalen dat binnen 2 jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt over de doeltreffendheid en de effecten van beide wetten in de praktijk.

De beide wetten kwamen in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), een wet die sinds 1994 van kracht was. De Wvggz en de Wzd handhaven belangrijke uitganspunten van de eerdere wet, waaronder het mogelijk maken van dwangmaatregelen in situaties waarin dat niet anders kan en het beschermen van de rechtspositie van de patiënt terzake. Maar de Wvggz en de Wzd voegen ook tal van nieuwe elementen toe, waaronder een veel sterker accent op het uitvoeren van verplichte (Wvggz) of onvrijwillige (Wzd) zorg buiten een instelling en het zoveel mogelijk honoreren van de wensen en voorkeuren van de patiënt/cliënt.

De evaluatie laat zien dat beide wetten allerlei vormen van samenwerking tussen ketenpartners stimuleren. Ook wordt er meer nagedacht over de motivering van gedwongen zorg in concrete situaties en naar mogelijkheden voor op- en afschaling. Met name bij de Wvggz wordt er systematischer gekeken naar wensen en voorkeuren van de betrokkene. En bij de Wzd zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor cliëntondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon. Ook kwamen er een aantal knelpunten naar voren. Zo zijn er onder andere onvoldoende mogelijkheden om soepel te schakelen tussen beide wetten, is er een sterkte stijging van de regeldruk en zorgt de ingewikkelde wetgeving voor kennislacunes.

Onderzoekers van Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut onderzoeken in opdracht van ZonMw hoe de Wvggz en de Wzd functioneren. Beide wetten hebben een relatie met de Wfz. De evaluatie van de Wfz wordt uitgevoerd door het WODC.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aaner@zonmw.nl (zolang de voorraad strekt)