Evaluatie van wet- en regelgeving

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Om dit te waarborgen is veel beleid voor goede zorg vastgelegd in wet- en regelgeving. Onafhankelijke en wetenschappelijke wetsevaluaties zijn van groot maatschappelijk belang bij de advisering over de doeltreffendheid en de (neven)effecten van deze wet- en regelgeving in de praktijk.

Het tot stand komen van de evaluaties

De uitvoering van deze wetsevaluaties gebeurt door onafhankelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroepen. Deze worden per onderzoek geselecteerd. De wetsevaluaties kunnen zowel enkelvoudig als thematisch van aard zijn. Enkelvoudige wetsevaluaties richten zich op één wettelijke regeling. Thematische evaluaties onderzoeken een bepaald wetoverstijgend thema dwars door een aantal wetten heen. ZonMw begeleid deze evaluaties en waarborgt dat de evaluatie op onafhankelijke wijze plaats vindt.

Van evaluatie naar praktijk

Iedere evaluatie van een wet-of regelgeving resulteert in een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de minister en worden aangeboden door de onderzoeksgroep en ZonMw. Implementatie van de bevindingen is voorbehouden aan de wetgever zelf.

Lees meer over de evaluatie van wet en regelgeving

Afgeronde evaluaties

ZonMw zet zich ervoor in om de uitkomsten van wetsevaluatieonderzoek bekend te maken. Afhankelijk van de betreffende evaluatie wordt in overleg met en door de onderzoeksgroep bijvoorbeeld een (online)bijeenkomst georganiseerd voor betreffende doelgroepen. Afgeronde publicatie zijn ook terug te vinden in een overzichtelijke reeks.

Bekijk de afgeronde evaluaties

Recente wetsevaluaties uitgelicht

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

De Wet verplichte ggz (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De wet is er om deze mensen te beschermen.

De evaluatie laat zien dat er de implementatie en de uitvoering van beide wetten moeizaam verlopen. In totaal zijn er 70 aanbevelingen voor verbetering gedaan. Veel van de knelpunten hebben te maken met de vele wijzigingen en toevoegingen die zijn gedaan bij de totstandkoming van beide wetten. Dit heeft geleid tot veel complexiteit waarbij de samenhang en verhouding tussen beide regelingen uit het oog is verloren.

Lees meer over deze evaluatie
Download het rapport

Evaluatie Regeling beoordelingscomissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Op 1 februari 2016 trad de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (Regeling LZA/LP) in werking. Deze regeling is bedoeld om het handelen van de arts gericht op late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen door een onafhankelijke deskundigencommissie te beoordelen.

Uit de evaluatie blijkt dat de regeling onvoldoende duidelijkheid en zekerheid biedt aan artsen en heeft daardoor voor hen niet de functie die zij beoogt. De regeling leidt wel tot de gewenste zorgvuldigheid van handelen en transparantie binnen de medische praktijk. Op basis van het evaluatieonderzoek zijn 22 aanbevelingen gedaan aan de ministers van VWS en JenV, de beoordelingscommissie, de beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

Lees meer over deze evaluatie
Download het rapport

Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel het versterken van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De evaluatie van deze wet laat zien dat de wet deze doelen daadwerkelijk bevordert maar dat er ook nog punten ter verbetering zijn. Het evaluatierapport dat door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden, bevat 32 aanbevelingen voor verbetering van de wet en de praktijk.

Lees meer over deze evaluatie
Download het rapport