40% van de Nederlanders krijgt tenminste één keer in hun leven te maken met mentale problemen die hun functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven, geeft het Trimbos-instituut aan. Tijdig opmerken van signalen die deze problemen aankondigen kan voorkomen dat iemands mentale problemen zorgen voor maatschappelijke uitval, zoals werkloosheid of overlast gevend gedrag. Met een subsidieoproep voor passende zorg gericht op veerkracht in de wijk, wil ZonMw bijdragen aan de preventie van mentale problemen.

Voorkomen van maatschappelijke uitval

Deze subsidieronde richt zich op het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk. Maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek kan zo worden voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers worden vergroot. Hierbij is het de bedoeling dat er wordt voortgebouwd op bestaande samenwerking.

Type projecten

Binnen deze subsidiemogelijkheid kunnen projecten zich inschrijven die zich richten op bijvoorbeeld het ontwikkelen van tools op het gebied van mentale veerkracht, het implementeren van interventies op het gebied van leefstijl of het opzetten van mentale gezondheidscentra of herstelacademies. Deze voorbeelden zijn indicatief, ook ander type projecten komen in aanmerking mits goed onderbouwd.

Passende zorg: centraal thema in coalitieakkoord

Het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2021-2025 is ‘Passende zorg is de norm’. Deze subsidieoproep is onderdeel van een reeks van oproepen vanuit ZonMw die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Bij deze subsidieronde voor passende zorg, 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk', zijn vier thema's de basis: naast mentale veerkracht in de wijk, is het ook mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor de thema's doelmatigheidsonderzoek, goed gebruik geneesmiddelen en translationeel onderzoek.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website