Publiek-private samenwerking

ZonMw maakt deel uit van de afspraken die in het kader van het Missiegedreven topscectoren- en innovatiebeleid met het ministerie van Economische Zaken (via NWO) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gemaakt. Het topsectorenbeleid vraagt nadrukkelijk om publiek-private samenwerking (PPS) en cofinanciering. Wat bieden wij op gebied van publiek-private samenwerking?

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

​​​​​​In het kader van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg aangewezen als een van de 4 grote mondiale uitdagingen voor de komende jaren.

In 2019 zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor dit maatschappelijk thema 5 missies opgesteld. Eén centrale missie en vier specifieke missies. De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.

De Rijksoverheid moet richting geven aan innovatie. Dat is de gedachte achter het missiegedreven innovatiebeleid: door samen met spelers uit het veld (bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverheden) te werken aan gezamenlijke doelstellingen zetten we in op het welbevinden van de mensen in Nederland en daarbuiten.

Life Sciences & Health

Een van de topsectoren is Life Sciences & Health, de coördinatie hiervan wordt uitgevoerd door Health~Holland. Deze topsector initieert en stimuleert interdisciplinair onderzoek en ontwikkeling bij publiek-private partnerschappen. Health~Holland heeft voor de jaren 2024-2027 een kennisagenda opgesteld. Hierin staan de doelen en ambities voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Doelen thema Gezondheid & Zorg 

 • In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.
 • In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% afgenomen.
 • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen.
 • In 2030 kunnen mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking naar wens en vermogen beter meedoen in de samenleving (25%).
 • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Samenwerking met topsectoren en gezondheidsfondsen

ZonMw ondersteunt de TKI LSH (Topconsortia Kennis en Innovatie Life Sciences & Health) bij het uitschrijven en uitvoeren van publiek-private subsidieoproepen en monitoren en adviseren daarvoor ook PPS-projecten die met TKI-middelen gefinancierd zijn. We programmeren en financieren subsidieoproepen in samenspraak met de TKI's en waar mogelijk ook samen met de (private) gezondheidsfondsen. Via de jaarlijkse LSH PPS Dag, in samenwerking met Health~Holland, informeren we diverse partijen over nieuwe subsidiemogelijkheden en adviseren we over lopende PPS-projecten. Een voorbeeld is het programma Citizen Science. Daarnaast monitoren we regelmatig de voortgang van alle NWO- en VWS-programma’s die aan de topsector LSH een bijdrage leveren.

Samenwerking met creatieve sector

Hoe kunnen we kennis ontwikkelen voor creatieve innovaties in de zorg om gezond en actief ouder te worden? Hoe verbinden we kunst en design met wetenschap en technologie? Topsectoren, onderzoekers, creatieve industrie en zorg werken samen aan creatieve oplossingen met impact en stimuleren de snel groeiende groep jonge creatieven die zich in hun werk richten op verkenningen van de nieuwe mogelijkheden die de biotechnologie biedt. Create Health is hier een voorbeeld van.

Cofinanciering

Steeds vaker wordt in subsidieoproepen om cofinanciering gevraagd. Dit betekent dat naast de bijdrage van ZonMw, ook projectpartners een financiële bijdrage aan het project leveren. Cofinanciering wordt vaak ingezet bij publiek-private samenwerking. We investeren dan samen in een project om zo meer impact te bereiken.

Verder voert ZonMw sommige programma’s  ook samen met andere financiers uit. Voorbeelden hiervan zijn het Programma Translationeel Onderzoek waarbij 9 gezondheidsfondsen en de topsector Life Sciences & Health meefinancieren, of het programma Personalised Medicine waarin naast gezondheidsfondsen ook zorgverzekeraar Zilverenkruis meefinanciert. Door samenwerking op programma’s ontstaat er focus en massa.

NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC)

ZonMw werkt samen met NWO, de overheid, private partijen, regio's en kennisinstellingen. Met elkaar dragen we bij aan de uitvoering van de Kennis- en innovatieagenda’s (KIA). ZonMw wil door met deze partijen samen te werken, streven naar een goede gezondheid voor iedereen.

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2024-2027 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen: missiegedreven calls, partnerschappen, strategische samenwerkingen en praktijkgerichte instrumenten. Hiervoor is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.

Subsidieoproepen ZonMw: KIA Gezondheid en Zorg

Binnen de volgende KIA's wordt jaarlijks een aantal grote thematische subsidieoproepen ontwikkeld.

 • Energietransitie en Duurzaamheid
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Gezondheid en Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk verdienvermogen

ZonMw draagt bij aan de KIA Gezondheid en Zorg. Binnen deze KIA voert ZonMw meerdere subsidieoproepen uit in samenwerking met NWO. Het gaat om de subsidieoproepen: 'Zorg in eigen leefomgeving', ‘Leefstijl en leefomgeving’ , ‘Leven met dementie’ en `Vroegtijdige opsporing van kanker'.