Kennisagenda 'Gezond ouder worden'

Woensdag 8 februari 2017 heeft ZonMw de concept kennisagenda 'Gezond ouder worden' gepubliceerd. De concept kennisagenda kon tot en met 22 februari worden aangevuld met ontbrekende kennisvragen. Op basis van de ontvangen aanvullingen is het concept bijgesteld. Om het belang en gewicht van elke kennisvraag vast te stellen, nodigden wij u tussen 2 en 24 maart uit om via een online vragenlijst aan te geven welke kennisvragen u het belangrijkste vindt.

Gespreksronde

In de vragenlijst vroegen we u aan te geven tot welke stakeholdergroep u behoort (burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc.). Op die manier krijgen we zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin we hun betrokkenheid willen vergroten bij de uitvoering van de kennisagenda.

Domeinen kennisagenda

De  kennisagenda wijst een aantal richtinggevende thema’s aan, waarop het beleid zich integraal zou moeten richten, over ministeries en sectoren heen. De kennisagenda bestaat uit 4 domeinen:
  • Kwaliteit van leven en gezondheid in het licht van ouder worden
  • Economische en sociale productie met het stijgen van de jaren
  • Beleid en infrastructuur met betrekking tot veroudering
  • Duurzaamheid van het zorg- en welzijnssysteem en bijbehorende voorzieningen
De Engelstalige strategische onderzoeksagenda van het Joint Programming Initiative More Years, Better Lives geeft meer informatie over wat deze domeinen inhouden.

Achtergrond

ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden. Met de agenda wil ZonMw voeding geven aan een hernieuwd, integraal en nationaal vorm te geven levensloopbeleid voor Nederland, dat alle generaties meeneemt