Wat is een Academische Werkplaats?

Een academische werkplaats brengt kennis samen die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Je kunt zo'n werkplaats zien als een samenwerkingsverband tussen praktijkinstellingen uit de jeugdsector, gemeenten, een universiteit, een hogeschool en ervaringsdeskundigen. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur die een contante interactie tussen de betrokken partijen stimuleert. De vragen waarover een werkplaats zich buigt komen van jongeren en hun ouders, beleidsmakers en professionals. Onderzoekers vertalen deze vragen naar een uitvoerbaar onderzoek. Samen ontwikkelen zij kennis die direct bruikbaar is voor professionals, gemeenten en praktijkorganisaties. Via opleidingen worden de resultaten onder toekomstige professionals verspreid.

Beleid als partner in een academische werkplaats

Medewerkers van de gemeentelijke overheid nemen vaak deel aan de stuurgroep en aan projectgroepen van de academische werkplaats. Zij bewaken in de voorbereiding de beleidsrelevantie van projecten. Door samen te werken met onderzoekers kan een ambtenaar zich laten voeden door actuele kennis. Zij zorgen er samen voor dat onderzoeksdata ook geschikt worden gemaakt voor beleid. Zo werk je in een academische werkplaats samen aan een betere hulp voor jeugd. Van sommige projecten is de gemeente ook financier.  

Praktijk: instellingen en professionals in het jeugdveld

Praktijkinstellingen en professionals zijn cruciaal voor de uitvoering van projecten. De ervaringskennis van professionals uit het jeugdveld helpt bij beschrijving van een lokaal probleem of vraagstuk. Zij hebben daarnaast een belangrijke rol in dataverzameling, de vertaling van kennis naar de praktijk en de toepassing van nieuwe kennis in hun dagelijkse werkwijze.  

Onderzoekers met hun voeten in het jeugdveld

Onderzoekers hebben een rol bij de vertaling van de door praktijk en beleid genoemde probleemstellingen naar een uitvoerbaar project of onderzoek. Onderzoekers werken samen met de andere partijen aan de vertaling van de verkregen kennis naar praktisch toepasbare resultaten, zoals methodieken, beleidsadviezen, handleidingen en lesmateriaal. Zo gaan onderzoekers in een academische werkplaats meer praktijkgestuurd onderzoek uitvoeren. 

Opleidingen, de weg naar toekomstige professionals

Opleidingen leiden opbrengsten van de academische werkplaatsen door naar studenten en (toekomstige) professionals en beleidsmakers. Kennis en resultaten van een academische werkplaats worden opgenomen in de curricula van opleidingen in het jeugdveld. Verder voeren studenten onderzoek uit en/of lopen stage bij partijen van de academische werkplaats en worden gastlessen van praktijkwerkers in de opleidingen opgenomen.  

Participatie van jongeren en ouders

Jongers en ouderen nemen actief deel aan de academische werkplaatsen. Dit geldt tijdens het hele traject: in de fase dat een werkplaats wordt opgericht, tijdens het opstellen en uitvoeren van projecten en bij het verspreiden van resultaten. Ook hebben ouders en jongeren een formele stem in een werkplaats, bijvoorbeeld door deelname aan de stuurgroep en projectgroep. Deze inbreng van ervaringsdeskundigen bevordert dat de werkplaatsen vraaggericht werken. Hun behoeften en ervaringen worden daadwerkelijk gebruikt om de jeugdhulp te verbeteren.

Onderzoek, dat duurt zo lang... maar niet altijd!

Veel onderzoek en ontwikkeling heeft pas op langere termijn zichtbare resultaten. Vaak wil de praktijk of gemeente op korte termijn een oplossing voor een knelpunt. Veel werkplaatsen hebben een aparte werkwijze voor kortlopend onderzoek naar concrete vragen en noemen dit ‘klein-maar-fijn-projecten’. In zo’n project wordt gekeken of vragen beantwoord kunnen worden met bestaande kennis. Met wijkanalyses, literatuuronderzoek of vertaling van onderzoek in beleidsadvies kan zo ook snel informatie boven tafel gebracht worden.