Onderzoek naar de effectiviteit en/of impact van maatregelen of strategieën tijdens de coronapandemie heeft als doel inzicht te leveren voor de toekomst. De projecten richten zich onder andere op crisismanagement van overheden, zorg en coronamaatregelen en communicatie over preventie van COVID-19. Daarnaast zijn er projecten met de focus op de inzet van technologieën, zoals data science, logistiek, kunstmatige intelligentie en sensoriek en de ethische en juridische aspecten daarvan.

Projecten over effectiviteit en impact van maatregelen of strategieën

Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Projectnummer: 10430032010005
Dr. Pieter Dronkers
Universiteit voor Humanistiek

Om tot een relevant en gedragen beleidskader te komen, wordt het crisisbeleid op landelijk niveau en in verschillende sectoren verbonden met de ervaringskennis en adviezen van betrokkenen en kwetsbare groepen. Het onderzoek focust op vier groepen die zeker in de eerste crisisfase nauwelijks tot geen stem gehad hadden en van wie de bestaansonzekerheid toenam: a) mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; b) vluchtelingen en migranten; c) ouderen (in de langdurige zorg) en hun mantelzorgers; en d) patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten.

Ethiek van e-Health tijdens de coronacrisis en daarna: lessen uit de pandemie

Projectnummer: 10430032010018
Prof. dr. M.H.N. Schermer
Erasmus MC

Door de Covid-19 pandemie moeten preventie en (langdurige) zorg nu veelal op afstand worden gegeven: beeldzorg, apps voor zelfmonitoring en opsporen van besmettingen, virtueel bezoek etc. Ook zorgoverleg (MDO) heeft virtueel plaatsgevonden. Nieuw is dat e-health in de plaats kwam van directe interactie en niet alleen een aanvulling was. Wij willen uit dit ‘natuurlijke experiment’ leren hoe deze technologie op een ethisch en juridisch verantwoorde manier kan worden ingezet tijdens en na de coronacrisis, waarbij wij voortbouwen op eerder werk rond ‘zorg op afstand’ en aansluiten bij lopende projecten.

De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden

Projectnummer: 10430032010019
Prof. dr. M.J. ter Voert
Radboud Universiteit Nijmegen, Universitieit Leiden, Universiteit Utrecht

Als gevolg van de covid-19-maatregelen hebben veel rechtszaken geen doorgang gevonden. De rechtspraak heeft getracht de meest urgente zaken toch te behandelen, meestal door het houden van digitale zittingen of het horen van rechtszoekenden op afstand. Dat heeft geleid tot forse innovaties in met name de digitale communicatie, waaruit mogelijk lering kan worden getrokken voor de toekomst. Een compleet beeld van de getroffen maatregelen en hun impact op het instituut van de rechtspraak en op met name kwetsbare rechtzoekenden ontbreekt. In dit onderzoek zal in kaart worden gebracht met welke problemen de rechtspraak gedurende de coronacrisis is geconfronteerd, welke maatregelen zijn getroffen en welk effect dat heeft gehad op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak.

De impact van de anderhalvemetermaatregel op het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele beperking en mensen met doofblindheid: Effectieve oplossingen ontwikkeld vanuit een Human-Centered Design

Projectnummer: 10430032010021
Dr. M.O. Hartendorp
Saxion

De ruim 300.000 blinden, slechtzienden en mensen met doofblindheid in Nederland voelen en ervaren beperkingen door de anderhalvemetermaatregel in dagelijkse activiteiten en onzekerheid bij het hulpvragen aan anderen. Dit leidt tot angst, stress en beperkte mobiliteit, en tot een beperking van de autonomie en tot vermindering van de kwaliteit van leven. Het is van belang dat de anderhalvemetersamenleving ook voor deze doelgroep toegankelijk en inclusief blijft. Vanuit een mensgerichte aanpak zal samen met visueel en visueel-auditief beperkten gezocht worden naar effectieve oplossingen die aansluiten bij de psychosociale problemen die men ervaart als gevolg van de anderhalvemetermaatregel.

Op VIMP projectpagina vindt u meer informatie over het vervolg van het project waaronder een animatievideo.

Randvoorwaarden voor Covid-19 apps: Een onderzoek naar gebruikersacceptatie op basis van inzichten uit Zuid-Korea en Canada, toegepast in Nederland

Projectnummer: 10430032010022
Dr. A.E. Metz MBA
Tilburg University

De Nederlandse overheid heeft een taskforce opgericht die zich bezighoudt met het doorgronden van technische vereisten en de houding van burgers met betrekking tot Covid-19-apps. Tracking is belangrijk om een tweede golf van infecties te voorkomen of te beheersen. Dit project heeft als doel om in iets meer dan 4 maanden gedetailleerde inzichten bij te dragen.

Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

Projectnummer: 10430032010031
Dr. P.J. Beckers
Radboud Universiteit Nijmegen

Europese en ‘ongedocumenteerde’ arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren, maar lopen grote gezondheidsrisico’s door hun arbeids- en huisvestingsomstandigheden, de (steeds meer grensoverschrijdende) wijze waarop productieketens en de arbeidsmarkt zijn georganiseerd en het ontbreken van een sociaal vangnet. Dit onderzoek richt zich ook op de vraag Welke structurele problemen rond arbeidsmigratie heeft de coronacrisis bloot gelegd en welke kansen biedt deze crisis voor systeemverandering ter bevordering van de bescherming van arbeidsmigranten werkzaam in de frontlinie?

EXCEPTIUS Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis

Projectnummer: 10430032010026
Dr. C.M. Egger BSc MSc PhD
Rijksuniversiteit Groningen

In heel Europa worden burgers steeds kritischer over de democratische kosten van het beheer van de pandemie. Als hier geen aandacht aan wordt besteed, kan dit zorgen voor een afname van het vertrouwen in en de naleving van volksgezondheidsmaatregelen. Dit vraagt om onderzoek naar de voorwaarden de gevolgen en de motivering van noodbeslissingen in tijden van pandemie.

Tegen de achtergrond van overheidsmaatregelen – Besluitvorming en moreel leiderschap zorgbestuurders

Projectnummer: 10430032010030
R.J de Koeijer Gorissen
Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?

Kritische materialen in een crisis

Projectnummer: 10430032010025
Dr. ir. N. Uenk
PPRC BV

De verwervingsstrategieën voor schaarse materialen blijken een kritische factor voor de mogelijkheid om adequate zorg te kunnen leveren. Strategieën om deze in een crisis te verwerven verschillen in effectiviteit. Voor een eventuele tweede golf, maar ook voor een volgende pandemie, is het leren van de lessen uit de Covid-19 gebeurtenissen van groot belang. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de verschillende strategieën zijn voor de voorziening van zorgmateriaalin tijden van een crisis in verschillende landen en welke lessen we daaruit kunnen trekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website