Projecten

Professionaliseren op spelbegeleiding door dialogische gesprekken

Lopend (mei 2018 - mei 2021)

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Voor pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang is de begeleiding van spel complex. Uit onderzoek weten we dat dialogische gesprekken, waarin open vragen worden gesteld en kinderen veel ruimte krijgen om zelf ideeën te verwoorden, een grote bijdrage leveren aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen. In dit project onderzoeken we de...

Bekijk dit project

Kwaliteit van taal, spel en denken. Naar een plg-benadering voor adaptieve ondersteuning bij het daadwerkelijk toepassen van interactievaardigheden voor taal, spel en denken.

Lopend (maart 2018 - november 2020)

Doel Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang stimuleren de taal-, spel- en denkontwikkeling van kinderen via goede interacties. Doel van het project ‘Kwaliteit van taal, spel en denken’ is een adaptieve werkwijze te ontwikkelen die hen daarvoor (beter) toerust. Belangrijk zijn: inbreng, spreekruimte en betrokkenheid van het kind, meegaan in de doen-alsof-wereld. Maar hoe leer je om dat ook...

Bekijk dit project

Kei in Karakter in de Kinderopvang: een onderzoek naar de deugdenaanpak in de kinderopvang

Lopend (mei 2018 - december 2019)

Voor veel peuters geldt dat een aanzienlijk deel van de ervaringen, die zij dagelijks opdoen, plaatsvindt binnen de kinderopvang. Door de aandacht te richten op positieve eigenschappen van kinderen en pedagogische medewerkers, wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan zowel het welzijn als de persoonlijke en sociale ontwikkeling van peuters in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers krijgen...

Bekijk dit project

Effecten van kinderopvang: profiteren kinderen in verschillende mate?

Lopend (januari 2018 - april 2021)

Het onderzoek werpt licht op de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Vanuit het theoretische perspectief dat kinderen verschillen in gevoeligheid voor omgevingsinvloeden onderzoeken we of effecten van opvang samenhangen met kenmerken van het kind, de kinderopvangcontext en combinaties hiervan. We voeren drie studies uit: een literatuuronderzoek, een analyse van bestaande...

Bekijk dit project

Een veilige basis: Een effectstudie naar VIPP-Babyopvang

Lopend (september 2018 - september 2021)

De start in de kinderopvang kan voor zowel baby’s als ouders stressvol zijn. In een interventie-studie wordt onderzocht of de overgang van thuis naar kinderopvang soepeler kan verlopen. Voor de bewezen effectieve Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) wordt een module Babyopvang ontwikkeld en getoetst in een gerandomiseerde onderzoeksopzet met controlegroep. De module...

Bekijk dit project

Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang. Een verklarend onderzoek naar de werkzame factoren bij pedagogisch medewerkers.

Lopend (april 2018 - oktober 2020)

Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het doel van het programma is kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Alert4You bestaat uit verschillende onderdelen en coaching op de groep lijkt het meest succesvol en effectief. Het...

Bekijk dit project

Versterken van de kwaliteit Groene Kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte

Lopend (maart 2018 - maart 2021)

Kinderen groeien steeds meer op in verstedelijkte en gedigitaliseerde omgevingen waarin weinig contact met natuur is. Dit heeft geleid tot flinke investeringen in Groene Kinderopvang. Momenteel stagneert deze innovatie omdat er weinig kennis beschikbaar is over het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte door medewerkers. Dit project speelt hierop in met een professionaliseringstraject...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website