Werkt u met uw partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Schakel dan met behulp van een subsidievoucher een expert in van de Vliegende Brigade +.

De Vliegende Brigade + bestaat uit een team van experts (en organisaties) met inhoudelijke kennis van onderdelen of bouwstenen van de aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt eenvoudig een voucher van maximaal € 10.000,- aanvragen waarmee u een expert van de Vliegende Brigade + kunt bekostigen. In totaal is € 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de vouchers van de Vliegende Brigade +.

Sluiting aanmelden experts

U kunt nog tot uiterlijk 1 oktober 2020 een voucher aanvragen. Daarbij worden de vouchers beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dit geldt zolang er nog budget beschikbaar is.

 • Update 29-9-2020: Momenteel is er nog € 60.000,- in deze programmalijn beschikbaar.
 • Update half september 2020: er is nog € 200.000,- in deze programmalijn beschikbaar.

Beoordeling aanvraagformulier voucher

Bij een onvolledig of onduidelijk aanvraagformulier kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het aanvraagformulier wordt getoetst op de volgende voorwaarden:

 • De voucher komt ten goede aan het realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag in uw regio.
 • Uit het aanvraagformulier is helder hoe de inzet van de expert bijdraagt aan het realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit de regio.
 • De voucher is aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie.
 • Met de voucher wordt een expert van de Vliegende Brigade + bekostigd.
 • De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 6 maanden.
 • Het is niet mogelijk om per organisatie meerdere vouchers aan te vragen voor dezelfde expert en dezelfde bouwsteen. Het is wel mogelijk meerdere vouchers aan te vragen per expert voor verschillende bouwenstenen.

Uitvoering voucher

Na toekenning van de voucher dient u een voorschotfactuur in van maximaal 75% van het voucherbedrag. Wij verzoeken u op de factuur het vouchernummer te vermelden en aan te geven dat het een voorschot betreft. De factuur kunt u per email sturen naar factuur@zonmw.nl. Na ontvangst van de factuur wordt de betaling naar uw organisatie overgemaakt. 

Na afronding van de werkzaamheden vult u samen met de expert het verslagformulier in. Het ingevulde verslagformulier stuurt u op naar avg@zonmw.nl. Binnen 3 weken ontvangt u reactie op het verslagformulier. Na goedkeuring wordt het definitieve voucherbedrag vastgesteld en op basis van deze vaststelling kan het resterende voucherbedrag worden opgevraagd middels een eindfactuur. Vermeld ook hierbij het vouchernummer en geef aan dat het de eindafrekening betreft. De eindfactuur kunt u ook per email sturen naar factuur@zonmw.nl

U regelt onderling met de expert de uitbetaling van de gemaakte kosten naar de expert. 

Waar kunt u de experts van de Vliegende Brigade + voor inzetten?

In de afgelopen jaren is door verschillende regio’s veel in beweging gezet om te komen tot een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft in september hun eindrapportage ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’  gepubliceerd. Vastgesteld werd dat er in Nederland een goede basis is gerealiseerd, maar dat er nog veel te doen is. In de eindrapportage worden belangrijke onderwerpen en aanbevelingen genoemd waar ook na 1 oktober specifiek ondersteuning op nodig is:

 • Behoud binnen de lokale en regionale context de reeds opgebouwde samenwerkingsstructuur en zet die breder in. 
 • Realiseer een regionaal Advies- en Meldpunt 24/7 niet-acute meldingen voor verbinding met landelijk nummer.
 • Zorg dat een goed omschreven escalatiemodel wordt ingericht en gebruikt. Leg de afspraken over de samenwerking, verantwoordelijkheden, regie en doorzettingskracht vast met convenanten met alle betrokken partners.
 • Maak in de regio of gemeente sluitende afspraken zodat mensen de noodzakelijke ondersteuning of zorg krijgen zonder exclusieregels.
 • In opdracht van het ministerie van VWS wordt, gedurende de gehele looptijd van het actieprogramma (einddatum oktober 2020) financiering beschikbaar gesteld waarmee experts ingezet kunnen worden voor ondersteuning bij het leggen van het fundament voor de goedwerkende aanpak in de regio. 

De Vliegende Brigade + kan regio’s op verschillende manieren ondersteunen:

 • Inzet van inhoudelijke kennis om vraagstukken in de regio te signaleren en ondersteuning bieden bij het vinden van een passende oplossing. Daarbij kan de expert een adviserende en motiverende functie aannemen binnen de regio. 
 • Realiseren van een goed omschreven en ingericht escalatiemodel binnen de gemeente. De expert kan ondersteunen bij het maken van afspraken over de samenwerking, verantwoordelijkheden, regie en doorzettingskracht met de betrokken partijen. Om deze afspraken vervolgens vast te leggen in een convenant. 
 • Ondersteuning en begeleiding bieden om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te bevorderen of te realiseren in het kader van een passende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • Het stimuleren, faciliteren en borgen van datgene dat in de regio/gemeente nog moet worden ontwikkeld om een goedwerkende aanpak te realiseren.
 • Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisatie- en governance structuur.

Hoe vraagt u een voucher aan?

U vult samen met de door u geselecteerde expert een aanvraagformulier in:

 1. Op onze website (zie rechts) vindt u de experts van de Vliegende Brigade + en hun contactgegevens. Op basis van de benodigde expertise kiest u één van de beschikbare experts. 
 2. U neemt zelf contact op met de expert.
 3. U maakt onderling afspraken met de expert. Daarnaast vult u gezamenlijk het aanvraagformulier in. U bent de aanvrager van de voucher, niet de expert.  
 4. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier (inclusief handtekening) op naar avg@zonmw.nl.


U ontvangt binnen 3 weken bericht over de eventuele toekenning van de voucher.

 

 

‘Een expert maakt het onderlinge gesprek makkelijker’

Daniëlle van Bilzen en Samir Azerki

7 samenwerkende gemeenten van de regio Midden-Limburg zochten samen met hun partners naar een passende manier om mensen te kunnen vervoeren en te beoordelen. Maar het bleek nog niet zo eenvoudig om alle lijntjes goed met elkaar te verbinden. In een interview vertellen Daniëlle van Bilzen en Samir Azerki van de gemeente Roermond hoe een expert hen verder heeft geholpen.

Lees het interview met Daniëlle en Samir

Belangrijke documenten

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Contact

Heeft u een vraag over de Vouchers Vliegende Brigade +? Neem dan contact met ons op.

Portretfoto Eline Evelo

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 50 41
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website