Het actieprogramma Verward Gedrag bestaat voor een groot deel uit praktijkprojecten. Er is daarbij veel aandacht voor de monitoring en evaluatie van de verschillende projecten. Ook op landelijk niveau wordt er aandacht besteed aan de monitoring van de positie van en hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Op deze pagina's zijn de rapporten daarover te vinden.

In de programmalijn kennisontwikkeling van het actieprogramma wordt kennis ontwikkeld over de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Dit gebeurt door onderzoek, monitoring, evaluatie en kennisverspreiding.

Stand van het land 2019

Deze rapportage beschrijft de ‘stand van het land’ ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Het betreft een ‘stand van het land’ op regionaal niveau (meetmoment september 2019) en een stand van het land op gemeentelijk niveau (meetmoment juli 2019). Het betreft daarmee een momentopname. Deze rapportage is opgesteld door adviesbureau Significant Public, in opdracht van ZonMw en het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT).

Rapportage

Stand van het land 2019

Meer informatie

Kamerbrief over aanpak van personen met verward gedrag (10-12-2019)

Ambulancezorg voor patiënten met verward gedrag

In de afgelopen 2,5 jaar is door middel van pilots uitvoering gegeven aan het bieden van passend vervoer voor mensen met verward gedrag, zowel door regionale ambulancevoorzieningen (RAV), als niet-RAV partijen. Ambulancezorg Nederland voerde middels een subsidie de monitoring en evaluatie uit van de RAV-pilots.

Rapportage

Eindrepportage Monitoring & registratie Verward Gedrag Ambulancezorg t.b.v. patiënten met verward gedrag

Meer informatie

Vervoer voor personen met verward gedrag (niet-RAV)

In de afgelopen 2,5 jaar is door middel van pilots uitvoering gegeven aan het bieden van passend vervoer voor mensen met verward gedrag, zowel door regionale ambulancevoorzieningen (RAV), als niet-RAV partijen. ZonMw heeft KPMG gevraagd de niet-RAV pilots die passende vervoersoplossingen in de regio ontwikkelen voor mensen met verward gedrag te monitoren en te evalueren.

Rapportage

Monitoring en evaluatie pilots ‘niet-RAV vervoer personen met verward gedrag’ over de periode mei 2018 tot november 2019

Bijlage | Factsheet per pilot

Meer informatie

Actieprogramma Verward Gedrag - Passend Vervoer

Pilots melding personen met verward gedrag

In de afgelopen 1,5 jaar hebben pilots gewerkt aan het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlenging (APH) triagefunctie en lokale meld- en adviespunten voor mensen met verward gedrag. ZonMw heeft KPMG gevraagd de diverse regionale pilots voor acute (APH) en niet-acute meldpunten te monitoren en evalueren. De eindrapportage van KPMG gaat in op kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen uit de deze pilots.

Rapportage

Monitoring en evaluatie pilots ‘Melding personen met verward gedrag’

Factsheet per pilot niet-acute meldfunctie

Meer informatie

Kamerbrief over Rapportages melding en vervoer personen met verward gedrag (10-10-2019)

Actieprogramma Verward Gedrag - Melding

Regionale pilots Monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant

In de regio’s Utrecht en West-Brabant is een monitor ‘Personen verward gedrag’ ontwikkeld. Deze regionale pilots zijn bedoeld ter ondersteuning van het regionaal en lokaal beleid met betrekking tot personen met verward gedrag. De pilots zijn uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen RIVM, het Trimbos-instituut, de Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant. Uit dit project is ook een handreiking voor het ontsluitetn van patiëntgegevens voor onderzoek voortgekomen.

Rapportage

Eindverslag van het project ‘Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant’

Handreiking ontsluiten patiëntgegevens voor onderzoek: werken volgens de regels uit AVG, UAVG en WGBO

Meer informatie

Projectpagina Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant

Inzicht in de bemoeizorgketen in Flevoland

De regio Flevoland heeft wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar politie-registraties met de code E33. Met als doel om de bemoeizorgketen voor personen met verward gedrag in Flevoland te verbeteren.

Rapportage

Onderzoeksrapport Verward in Flevoland - De personen achter de politiemeldingen

Meer informatie

Projectpagina Inzicht in de bemoeizorgketen Flevoland verward gedrag

Rapportage verkenning verward gedrag

ZonMw heeft aan Bauke Koekkoek een subsidie toegekend om een verkenning uit te voeren op hoofdlijnen, die zou moeten bijdragen aan een betere analyse en begrip van het probleem, en die leidt tot een advies over mogelijke vervolgstappen. In deze verkenning worden specifiek vragen behandeld omtrent de informatie- en kennisinfrastructuur van onderwijs voor professionals en monitoring van aard en omvang.    

Rapportage

Rapportage Verkenning verward gedrag

Meer informatie

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag (05-07-2019)

Projectpagina Verkenning vervolg aanpak personen met verward gedrag – naar een integrale visie op een weerbarstig probleem

 

Tussentijdse evaluatie Actieprogramma Verward Gedrag

Halverwege de looptijd van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag is de balans opgemaakt: op hoeveel projecten staat de teller, wat leveren ze op en hoe moeten we verder invulling geven aan de tweede helft van het programma?

Rapportage

Tussentijdse evaluatie Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Meer informatie

ZonMw-thema Verward Gedrag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website