Onderwijs voor (zorg)professionals

In de praktijk komen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein (zoals triagisten, SPV’er, welzijnswerkers en politie) in aanraking met mensen met verward gedrag. Voor het realiseren van een goed werkende aanpak is het van belang dat huidige en toekomstige professionals beter worden toegerust om te gaan met verward gedrag. Daarom is binnen het programma specifieke aandacht voor het stimuleren van projecten op het gebied van opleidingen voor professionals, studenten en docenten.

Leernetwerken

Onderwijs en praktijk hebben elkaar nodig. Het is belangrijk dat opleidingen goed aansluiten bij de dynamische en snel veranderende praktijk. Tegelijkertijd heeft de praktijk het onderwijs nodig om voor huidige professionals een lerende werkplek te creëren op basis van (wetenschappelijk) onderbouwde onderwijsmethoden. Om een impuls te geven aan het versterken van de verbinding tussen onderwijs en praktijk was de tweede subsidieronde gericht op het opzetten of uitbreiden van een leernetwerk. Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's én praktijkinstellingen met als doel het realiseren van een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en werkveld.
>Bekijk de 6 projecten

Expertmeeting

Op 14 juni 2017 wisselden vertegenwoordigers van verschillende opleidingen en domeinen, samen met ervaringsdeskundigen en praktijkprofessionals, ideeën uit over wat er nodig is om kennis over verward gedrag in mbo, hbo en wo-opleidingen en trainingen te integreren en hoe ZonMw daarbij kan ondersteunen.

Deze meeting vormde de basis voor 2 subsidieoproepen. Belangrijke uitkomst van de bijeenkomst was de behoefte aan domeinoverstijgend samenwerken, met onder andere aandacht voor rolarticulatie en het over de grenzen van je eigen domein kunnen en durven te handelen.  
> Lees de aanbevelingen en conclusies uit de expertmeeting

Digitale publicaties

Onderwijsmodules

De eerste subsidieronde richtte zich op het integreren van kennis over verward gedrag in het onderwijs door het ontwikkelen en implementeren van (keuze)modules voor mbo en hbo (eventueel in samenwerking met bij- en nascholing). De subsidieoproep focuste zich op het leggen van verbinding tussen het zorg, welzijns- en veiligheidsdomein. 
> Bekijk de 13 projecten en opgeleverde producten

Contact

Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Programmamanager

+31 70 349 54 78
avg@zonmw.nl

Relevante onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website