Voor een succesvolle implementatie van de GGz-triagewijzer financiert ZonMw 4 projecten die nauw met elkaar samenhangen. De GGz-triagewijzer (onderdeel is van de Generieke module Acute Psychiatrie) is een eenvoudig stappenplan om in te schatten welk type acuut psychiatrische hulpverlening iemand nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

1. Aanscherpen en verbeteren GGz-triagewijzer (afgerond)

Doel van dit project was het opleveren van een nieuwe versie van de GGz-triagewijzer en een digitale applicatie, waarmee de 17 crisisdiensten tijdens de pilotimplementatie mee gaan werken. De GGz-triagewijzer is aangescherpt op basis van ervaringen van een aantal crisisdiensten met triageren. Op basis van deze herziene triagewijzer is de applicatie ‘GGz-triagewijzer’ is ontwikkeld om de triagewijzer toegankelijk te maken voor de voorwacht van de crisisdienst. Deze is te vinden in relevante webapplicatieshops (IOS en Android) is beschikbaar op de computer (browsers Google Chrome en Firefox). Dit project is uitgevoerd en afgerond door SiRM – Strategies in Regulates Markets B.V.

2. Coördinatie pilotimplementatie (afgerond)

GGZ Nederland ontvangt subsidie om de 17 crisisdiensten (financieel) te ondersteunen bij de pilotimplementatie. Met deze middelen kunnen de 17 crisisdiensten een projectleider op locatie aanstellen. Daarnaast stelt GGZ Nederland één projectleider beschikbaar voor de coördinatie van die project. De rol van deze projectleider is het signaleren van mogelijke knelpunten en het ondersteunen daarbij.

3. Begeleiding pilotimplementatie (afgerond)

Het doel van dit project is om de GGz-triagewijzer bij de 17 crisisdiensten op een gestructureerde manier te implementeren. In dit project ondersteunt Significant de 17 projectleiders bij de implementatie van de triagewijzer op locatie, onder andere door het organiseren van instructiebijeenkomsten op locatie en projectleidersbijeenkomsten, waarin ervaringen worden uitgewisseld en groepsleren wordt gefaciliteerd.

Dit project levert een implementatiehandleiding op voor de verdere uitrol van de GGz-triagewijzer bij de andere crisisdiensten in 2018. Daarnaast onderzoekt Significant de mogelijkheden om een ICT tool te ontwikkelen om de registratie van triagegegevens te koppelen aan bestaande systemen.

Downloads

4. Monitoring en evaluatie (lopend)

Het 4e project gaat over de monitoring en evaluatie van de pilotimplementatie van de GGz-triagewijzer. Dit is van belang om te bepalen welke capaciteit nodig is om aan de eisen van de generieke module (beoordelingstijden) en de triagewijzer te kunnen voldoen. De resultaten van dit project gebruikt de NZa om VWS te adviseren over de bekostiging van de acute ggz. Dit project wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website