Deze projecten zijn gericht op het verbeteren en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen politie en zorg, om sneller passende hulpverlening te kunnen bieden aan mensen die tijdelijk de grip op hun leven kwijt zijn.

Door werkenderwijs te leren en onderzoeken wat goed werkt en wat beter kan wordt in projecten gewerkt aan het doorontwikkelen van het huidige meldproces en/of de ketensamenwerking tussen politie en zorg in acute situaties. Door gezamenlijk te leren en verbeteren er voor zorgen dat de juiste professional sneller op de juiste plek komt.

Deze ‘subsidieoproep op uitnodiging’ was gericht aan de 6 grootste steden van Nederland.

Gezamenlijk gedragen en ontwikkelde oplossingen voor de knelpunten in de samenwerking tussen politie en zorg op straat in de regio Amsterdam-Amstelland

Projectnummer 06380012150003
Matty de Wit
GGD Amsterdam

In Amsterdam-Amstelland zijn de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de samenwerking tussen zorg en veiligheid in de crisisketen. Ondanks deze verbeteringen ervaren professionals op straat dat de samenwerking tussen politie en zorgpartners niet altijd optimaal is. Tot nu toe is er te weinig overeenstemming over gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de patiënt en betrokken professionals.
In dit project wordt een gezamenlijke inventarisatie van de knelpunten gemaakt, door professionals op straat en ervaringsdeskundigen en een gezamenlijke duiding en prioritering hiervan. Daarmee gaan werkgroepen met een vertegenwoordiging van alle partijen aan de slag om oplossingen te formuleren, met de daarbij behorende randvoorwaarden. De betrokken partners committeren zich om de oplossingen binnen het project bestuurlijk te beleggen. Op deze wijze kan er tot de kern gekomen worden en kan er doorgepakt worden zodat oplossingen daadwerkelijk in gang worden gezet.

Versterken samenwerking politie & zorg op straat – Eindhoven

Projectnummer 06380012150002
Janneke van Gog
GGz Eindhoven

Eindhoven is een welvarende stad, waar zoveel mogelijk Eindhovenaren van meeprofiteren. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het aantal meldingen van personen met verward gedrag sterk is gestegen. Er is behoefte om meer grip op, en samenhang in, de problematiek te krijgen.

Het doel van dit project is om 24/7 goede opvolging te kunnen geven aan meldingen van onbegrepen gedrag, waarop actie noodzakelijk of gewenst is. Het beoogde effect is dat de optimale mix aan interventies op het gebied van zorg, ondersteuning en veiligheid wordt ingezet, zodat acute de-escalatie plaatsvindt. Maar ook zodat reeds in de acute fase randvoorwaarden worden gecreëerd om naar een duurzame oplossing toe te werken, zowel voor de betrokkene als zijn/haar omgeving

Ook voor een niet-acute melding is een goede opvolging nodig, om te voorkomen dat deze later wel acuut wordt. In dit project ligt daar niet primair de focus op, maar er worden wel procesafspraken gemaakt over het triageproces en het opvolgen van niet-acute meldingen.

 

Domeinoverstijgende aanpak voor personen met verward gedrag met complexe problematiek en een hoog veiligheidsrisico

Projectnummer 06380012150004
Cees Vermeeren
Stichting Lentis M.O.

De doelstelling van dit project in de regio Groningen is dat er eind 2023 een domeinoverstijgende aanpak is ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd door ketenpartners. Hierdoor wordt een hoog veiligheidsrisico bij personen met verward gedrag effectiever en tijdiger gesignaleerd. De doelgroep wordt passend ondersteund en het aantal zeer ernstige calamiteiten als gevolg van verward gedrag neemt af.

Tijdens dit project wordt een quickscan uitgevoerd, die meer inzicht zal geven in de doelgroep, effectieve interventies en het huidige handelen van de partners. Ook zal het leiden tot gerichte aanbevelingen. Vervolgens worden de aanbevelingen door alle ketenpartners omgevormd tot een gezamenlijke visie en een concreet projectplan. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd.

De ketenpartners die betrokken zijn bij dit project zijn RAV Groningen, Politie Noord-Nederland en Lentis.

Versterken verbinding triageprocessen

Projectnummer 06380012150005
Maaike Zwijnenburg
Parnassia

Om ervoor te zorgen dat de betrokkene of patiënt de best passende zorg ontvangt, is het van belang dat alle acute triagediensten oog hebben voor, en kennis hebben van, de expertise die bij de andere diensten aanwezig is. Het spreken van eenzelfde taal is hierbij een belangrijke factor.

In de regio Haaglanden wordt beoogd om de triageprocessen beter op elkaar af te stemmen en een verbetering aan te brengen in de hulpverlening richting de betrokkene of patiënt. Dit om ervoor te zorgen dat gelijksoortige casuïstiek op een gelijke wijze wordt afgehandeld en de betrokkenen of patiënten direct zorg krijgen van de organisatie die het best passend is. Om dit te bereiken wordt onder andere een opleiding op maat ontwikkeld voor de triagisten die werkzaam zijn voor de acute hulpdiensten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website