Kenniswerkplaatsen richten zich op het realiseren van een passend ondersteuningsaanbod in de regio voor mensen met onbegrepen gedrag en hun omgeving. In een kenniswerkplaats werken praktijkprofessionals, beleid, onderzoek en opleidingen samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

In een kenniswerkplaats gaat het om:   

  • het oppakken van regionale vraagstukken;
  • uitwisselen van kennis en ervaring en
  • werken aan oplossingen.

De opzet van een kenniswerkplaats verloopt in 2 fasen:

  1. Met een startimpuls gedurende 4 maanden de kenniswerkplaats opzetten, gezamenlijke doelen bepalen en inhoudelijke thema’s kiezen.
  2. Na de startimpuls kan een uitgewerkt plan worden ingediend voor een regionale kenniswerkplaats.

Gestreefd wordt naar een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 20 kenniswerkplaatsen.
Deze subsidiemogelijkheid wordt herhaald in 2022 en 2023.

Hieronder de projecten met een toegekende startimpuls.

Regionale Aanpak Grip op Onbegrip Noord-Limburg

Projectnummer 10610102110002
E. Meijerink
Gemeente Horst aan de Maas

Noord-Limburg kiest voor een domein overschrijdende aanpak om te komen tot betere zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare bewoners in de regio. In dit project wil Noord-Limburg de huidige samenwerking, in de vorm van een contractgroep, laten evolueren in een Lerend Netwerk.

Hiervoor wordt de methode van leren uit de praktijk en begeleiden in de praktijk ingezet. Deze methode wordt in de huidige situatie op kleine schaal ingezet in het Escalatieteam en is samen met partijen ontwikkeld tot een Stabiliteitsaanpak. Bij deze aanpak vormen gezamenlijke doelen en handelingsperspectieven de basis. Daarnaast kiest Noord-Limburg voor een andere benadering voor de E33 meldingen, waarbij een incidententeam met ervaren bemoeizorgers wordt ingezet.

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland

Projectnummer 10610102110004
M. Veldt
GGD Flevoland

Het doel van dit project is het maken van een plan van aanpak voor de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in Flevoland. De gemeenten in Flevoland werken vanuit een gezamenlijk beleidskader aan het verbeteren van de positie en ondersteuning van kwetsbare inwoners met onbegrepen gedrag.

In de kenniswerkplaats gaan alle betrokkenen; zowel zorgprofessionals, gemeenten, onderwijs en onderzoek maar ook de naasten, buren, ervaringsdeskundigen en degenen met het ‘onbegrepen gerag’ zelf, participeren. Professionele kennis, beleidskennis, wetenschappelijke kennis én ervaringskennis worden gecombineerd. We ontwikkelen een kenniswerkplaats waarin gewerkt wordt met verschillende bronnen van kennis vanuit verschillende ‘werelden’ met verschillende talen. Samenwerkingsvormen worden verder versterkt of nieuw opgezet waarbij informele en formele partijen samen producten gaan maken.

Passende zorg: Meer (be)grip

Projectnummer 10610102110006
M.H. Kwekkeboom
Hogeschool van Amsterdam

De diverse instellingen en organisaties in de regio Amsterdam en omgeving die betrokken zijn bij de opvang en ondersteuning van mensen met ´onbegrepen gedrag´, gaan samenwerken in een regionale Kenniswerkplaats. Hiermee willen zij een samenhangend aanbod creëren, wat aansluit bij de wensen en behoeften van mensen zelf.

Om dit te bereiken is het nodig om de volgende zaken te weten: wat de achtergronden kunnen zijn van het onbegrepen gedrag, hoe die herkend kan worden en wat er nodig en mogelijk om is zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven. De inzet van het project is om de opvang, ondersteuning en eventuele nazorg in de eigen omgeving van de betrokkenen te kunnen bieden. Het doel is om hierbij ook de naasten te betrekken.

Er wordt gestreefd naar betrokkenheid en kennis bij buurtgenoten (zorgzame buurten), bij medewerkers van corporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. én bij meer gespecialiseerde hulpverleners. In de Kenniswerkplaats spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol; zij zijn vanaf begin betrokken.

Kennisnetwerk in de steigers: Startimpuls opzet regionaal kenniswerkplaats rond onbegrepen gedrag

Projectnummer 10610102110007
I. Boerema
GGD Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de gemeenten zich met partners uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, verenigd in het samenwerkingsverband ‘Allen voor Een’. Op dit samenwerkingsverband en op eerdere initiatieven rond de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag in de wijk wordt voortgebouwd met de opzet van een kenniswerkplaats.

Centraal in deze kenniswerkplaats staat het verbeteren van de in-/door- en uitstroom van mensen met psychische klachten en passende huisvesting, opvang en ondersteuning in de eigen omgeving. Het uiteindelijke doel van het project is het gezamenlijk ontwikkelen van een langjarige visie, zowel regionaal als lokaal, op de organisatie van de zorg en ondersteuning.

Om dit te bereiken is kennis, kunde en commitment nodig, met name van betrokkenen en hun omgeving. De kenniswerkplaats wordt samen met de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en de ketenpartners in de regio opgezet. Samen zullen zij aan de slag gaan met concrete projecten en een monitor opzetten om deze te volgen.

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats regio Zuid-Holland Zuid. Vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag

Projectnummer 10610102110008
D. Albers - van der Linden
GGD Zuid-Holland Zuid

In de GGD-regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) wordt een regionale kenniswerkplaats opgezet. Sinds 2016 bestaat hier al een expertteam voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit is een netwerkorganisatie met als belangrijkste functies: ontmoeting, netwerk en oplossingen organiseren voor gesignaleerde knelpunten in zowel acute als niet-acute samenwerking tussen zorg, veiligheid en sociaal domein. Het doel is om de juiste inzet van hulp, ondersteuning en opvang op het juiste moment te realiseren.

Voor de regio ZHZ zijn voor de komende jaren knelpunten geïdentificeerd. Hiervoor zijn nieuwe vormen van een formeel en infomeel vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag wenselijk. De ambitie van de regionale kenniswerkplaats is om voor de regio ZHZ deze nieuwe vormen van vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag te ontwikkelen, onderzoeken, agenderen en/of implementeren.

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag: nu ook mogelijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Projectnummer 10610102110011
Z.M. Marina Barriento
Stichting expertisecentrum preventie

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Regio Cariben versterkt maatschappelijke ondersteuning bij onbegrepen gedrag. Professionals uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs pakken regionale vraagstukken op, wisselen kennis en ervaringen uit en werken in een continue en gelijkwaardige samenwerking aan oplossingen.

In de Regio Cariben ontwikkelt de Kenniswerkplaats zich als een logisch vervolg van lopende activiteiten. Sinds 2019 volgden met steun van ZonMw ruim 700 personen op Aruba, Bonaire en Curaçao de Mental Health First Aid (MHFA) cursus. Er is ook een start gemaakt met de implementatie van ervaringsdeskundigheid, gewerkt aan destigmatisering en aan het verbeteren van signalering en betere registratie. Participatief actieonderzoek is hierin een geschikte werkwijze gebleken. De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag komt op een perfect moment om dit met alle eilanden voort te zetten en naar alle gemeenschappen uit te bouwen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website