Vooraankondiging: NWA Thuis in verschillende woonvormen

Naar verwachting wordt begin oktober 2023 de subsidieoproep NWA Thuis in verschillende woonvormen gelanceerd. De subsidieoproep is gericht op het ontwikkelen van kennis over verschillende woonvormen waarbij huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor (ex)dakloze mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid geboden wordt.

Tussen 2009 en 2018 is het aantal dakloze mensen in Nederland verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarnaast is uit veelvuldig onderzoek gebleken dat voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst een eigen thuis het beste startpunt is. Door op deze manier in te zetten op het voorkomen van nieuwe dakloosheid worden op korte en lange termijn kosten bespaard in opvangplekken, sociale uitkeringen, zorginstanties, politie en justitie. Bovendien hebben mensen die niet zelfstandig kunnen wonen door psychische kwetsbaarheden behoefte aan een passende woonplek met begeleiding. Zo wordt het voor hen makkelijker om actief mee te doen aan de samenleving.

Doel van de subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is kennis ontwikkelen over beschikbare woonvormen waarbij huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor (ex) dakloze mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal staat. Welke woonvormen zijn er? Hoe kunnen deze woonvormen op een goede manier ingezet worden? Voor welke doelgroepen kunnen deze woonvormen worden ingezet? Wat is er nodig voor een ‘zachte landing’ in de wijk? De kennis en inzichten worden vervolgens doorvertaald in handelingsperspectieven voor praktijk en (gemeentelijk) beleid, zodat zij in staat gesteld worden om op een goede manier de verschillende woonvormen in te zetten en die passend te ondersteunen.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Kennisinstellingen en maatschappelijke partijen kunnen gezamenlijk wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde subsidieaanvragen indienen. Er kan in totaal maximaal €2.861.000 worden aangevraagd met een maximale looptijd van 36 maanden. Binnen deze subsidieronde wordt naar verwachting maximaal 1 subsidieaanvraag toegewezen. 

NWA-programma ‘Thuis in verschillende woonvormen’

De subsidieoproep is onderdeel van het NWA-programma ‘Thuis in verschillende woonvormen’. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO samen met ZonMw het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via thematische programmering in samenwerking met overheden.

Meer informatie 

Meer informatie over de voorwaarden en de deadlines volgt bij de openstelling van de subsidieoproep. Er zal ook nog een informatiebijeenkomst volgen, hierover volgt later meer informatie.