Subsidieoproep voor kennisontwikkeling over alcoholpreventie

Alcohol is schadelijk voor de drinker zelf, maar ook voor de omgeving en de maatschappij. Alcoholgebruik is echter breed geaccepteerd. Met deze subsidieoproep nodigen we onderzoekers uit om kennis te ontwikkelen over alcoholpreventie, gericht op de onderzoeksthema’s en actuele kennisvragen uit de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 (Trimbos-Instituut). Indienen kan tot uiterlijk 13 juni, 14:00 uur.

Alcoholgebruik kan leiden tot lichamelijke ziekten, zoals leveraandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker en hangt samen met mentale aandoeningen zoals verslaving. Naast deze individuele risico’s zijn er ook maatschappelijke risico’s zoals (huiselijk) geweld, (verkeers)ongevallen en disfunctioneren op het werk. Het drinken van alcohol is echter breed geaccepteerd. Bijna de helft van de minderjarige jongeren drinkt weleens en 9% van de volwassenen drinkt zwaar of overmatig.

Kennisagenda Trimbos

De Kennisagenda Alcoholpreventie 2023  van het Trimbos-Instituut is richtinggevend voor onze subsidieoproep. Uit deze kennisagenda blijkt welke onbeantwoorde vragen er nog zijn over alcoholpreventie; de kennishiaten. De te honoreren projecten dienen zich te richten op de onderzoeksthema’s en actuele kennisvragen (kennishiaten) die in de kennisagenda worden genoemd. Ook dragen de projecten bij aan de doelen die zijn gesteld in het Nationaal Preventieakkoord.

Wat voor kennis ontbreekt nog?

Het onderzoek moet zich richten op de vraagstukken over alcoholpreventie die nog niet beantwoord zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van kennis over:

  • het doorbreken van de gangbare sociale norm rondom het drinken van alcohol
  • kennis rond de belangrijkste determinanten van drinkgedrag en het niet-stoppen
  • onderzoek naar (bestaande) interventies die effectief zijn om zwaar en overmatig alcoholgebruik te voorkomen

Bekijk de subsidieoproep

In de subsidieoproep  leest u de verschillende voorwaarden en criteria waar uw project aan moet voldoen. Indienen kan tot 13 juni, uiterlijk 14:00 uur.

Praktijkprofessionals moeten aan de slag kunnen met de opgedane kennis. Het is daarom van cruciaal belang dat verschillende partijen met elkaar samenwerken. De projectgroep moet dan ook bestaan uit:

  • onderzoeksorganisaties
  • praktijkorganisatie(s)
  • partner voor de landelijke verspreiding en implementatie van de resultaten
  • onderwijsinstelling voor professionals met expertise op het thema
  • de einddoelgroep

De inhoudelijke onderzoeksvraag is leidend voor de benodigde inzet van de deelnemende partijen.
Naast samenwerking binnen de projecten, zorgen we ook overkoepelend voor kennisuitwisseling tussen de projecten.

Deze subsidieronde is opgezet in opdracht van het ministerie van VWS.

Informatiebijeenkomst donderdag 11 mei

Op donderdag 11 mei van 11.00 tot 12.00 uur organiseren we een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.

U kunt zich hiervoor aanmelden via preventieeffectiviteit@zonmw.nl. Na aanmelden ontvangt u van ons de toegangslink.